Το 32% της εθνικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κάλυψε στις 6 Ιουλίου 2015 ο ελληνικός κλάδος των φωτοβολταϊκών

Το 32% της εθνικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κάλυψε στις 6 Ιουλίου 2015 ο ελληνικός κλάδος των φωτοβολταϊκών, ενώ συνολικά τον Ιούλιο του περασμένου έτους οι ΑΠΕ στη χώρα μας έφτασαν στο πιο υψηλό σημείο παραγωγής. Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία αναφέρει η Eurelectric σε μία συνοπτική και πολύ παραστατική παρουσίαση του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.

Με τίτλο «Ο Ευρωπαϊκός Τομέας Παραγωγής Ηλεκτρισμού σε Μετάβαση – Δεδομένα και Στοιχεία» («The European Power Sector in Transition-Facts & Figures”), που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016, η παρουσίαση της ένωσης της ηλεκτρικής βιομηχανίας στην Ευρώπη παραθέτει, με σκίτσα, δεδομένα και στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κλάδου στην ΕΕ

Όπως τονίζει, πάνω από την μισή ηλεκτρική ενέργεια που παρήχθη το 2015 προήλθε από πηγές χαμηλών εκπομπών άνθρακα, ενώ το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα συνέχισε την ανοδική του πορεία. Ειδικότερα, τα ορυκτά καύσιμα τροφοδότησαν μόνο 44% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής, ενώ οι χαμηλών εκπομπών πηγές (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα πυρηνικά) το υπόλοιπο 56%. Αναλυτικότερα, 27% της ηλεκτροπαραγωγής πέρυσι προήλθε από πυρηνική ενέργεια και 29% από ΑΠΕ, εκ των οποίων 10% από αιολικά, 3% από φωτοβολταϊκά, 10% από υδροηλεκτρικά και 6% από λοιπές ΑΠΕ.

Παράλληλα, η Eurelectric, στην εν λόγω παρουσίαση τονίζει ότι μειώνεται η παραγωγική δυναμικότητα των συμβατικών πηγών ηλεκτροπαραγωγής, η δυναμικότητα στο φυσικό αέριο εμφανίζει στασιμότητα λόγω δυσχερών συνθηκών στην αγορά, τη στιγμή που οι ΑΠΕ, και ιδιαίτερα τα αιολικά και φωτοβολταϊκά, συνεχίζουν να αυξάνουν τη δική τους δυναμικότητα. Όπως σημειώνει η Eurelectric, η αγορά πρέπει να αξιολογήσει επαρκώς τα θέματα που αφορούν την ενέργεια, την ευελιξία και τη δυναμικότητα, αν επιθυμεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που προέρχονται από την αποκέντρωση και τις διαλείψεις στην παραγωγή των ΑΠΕ και να διασφαλίσει, συνεπώς, την ασφάλεια προμηθειών.

http://www.energia.gr/article.asp?art_id=111804

Δείτε ολόκληρη την παρουσίαση εδώ

Δεν αντανακλά τη βούληση του νομοθέτη η προκήρυξη πιλοτικού διαγωνισμού για τα φωτοβολταϊκά από τη ΡΑΕ

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για το τελικό κείμενο της προκήρυξης της ΡΑΕ για τη διενέργεια της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Η προκήρυξη, όχι μόνο δεν έλαβε υπόψη της τα σχόλια των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση (σχόλια που όλα ανεξαιρέτως κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση), αλλά πρόσθεσε και νέες ρυθμίσεις, οι οποίες δεν είχαν τεθεί σε διαβούλευση και οι οποίες σαφώς αντιβαίνουν το γράμμα και το πνεύμα του Ν.4414/2016.

Χαρακτηριστική είναι η πρόβλεψη του άρθρου 15 ότι: “σε περίπτωση αδιάθετης ισχύος μόνο στην Κατηγορία Ι, αυτή μεταφέρεται στην Κατηγορία ΙΙ. Σε περίπτωση αδιάθετης ισχύος μόνο στην Κατηγορία ΙΙ, αυτή μεταφέρεται στην Κατηγορία Ι. … Η ως άνω μεταφορά αδιάθετης ισχύος έχει ως σκοπό την κάλυψη του πρώτου και μόνο κατά σειρά έργου που δεν επιλέχθηκε στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση που με τη μεταφορά της αδιάθετης ισχύος δεν είναι δυνατή η κάλυψη όλης της ισχύος του πρώτου αυτού έργου, τότε η εν λόγω διαδικασία περατώνεται ως έχει. Σε περίπτωση όμως που με τη μεταφορά της αδιάθετης ισχύος καλύπτεται όλη η ισχύς του πρώτου κατά σειρά έργου που δεν είχε επιλεγεί, τότε αυτό το έργο και μόνο αυτό κατατάσσεται στην λίστα των Επιλεγέντων Συμμετεχόντων. Τυχόν αδιάθετη ισχύς που μεταφέρθηκε, πέραν αυτής της ισχύος του πρώτου έργου που θα καλυφθεί, δεν διατίθεται για την κάλυψη άλλου έργου”.

Η πρόβλεψη αυτή (που δεν περιλαμβανόταν στο κείμενο διαβούλευσης) ουδόλως αντανακλά τα προβλεπόμενα από το Ν.4414/2016, ο οποίος αναφέρει επί λέξει ότι: “η δημοπρατούμενη ισχύς επιμερίζεται μεταξύ φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που υποχρεούνται σε λήψη άδειας παραγωγής και φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν.3468/2006 (Α΄129). Ο ακριβής επιμερισμός της προς προκήρυξη ισχύος καθορίζεται στην απόφαση της παρ.8, ενώ η προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν.3468/2006 (Α΄ 129) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20%της συνολικά δημοπρατούμενης ισχύος. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατανομής αδιάθετης ισχύος προς κατακύρωση μεταξύ των δύο κατηγοριών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς των επιλεχθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία υπολείπεται της αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 8.”

Με άλλα λόγια, ο νομοθέτης ήθελε να μη μείνει πρακτικά αδιάθετη ισχύς, δίνοντας, για παράδειγμα, τη δυνατότητα να μεταφερθεί ισχύς στη μικρή κατηγορία ακόμη κι αν η τελικά επιλεγείσα για ενίσχυση ισχύς ξεπεράσει τα 8 MW (20%*40 MW). Αντιθέτως, με τη ρύθμιση της ΡΑΕ είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα παραμείνει αδιάθετη ισχύς σε σχέση με την αρχικά δημοπρατούμενη.

Το πιο σοβαρό πρόβλημα όμως της προκήρυξης της ΡΑΕ είναι η εμμονή στον αυθαίρετο “κανόνα του 40%”, δηλαδή σε κάθε μία από τις δύο κατηγορίες το ποσοστό συμμετοχής να είναι τουλάχιστον 40% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος. Με βάση τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της αγοράς, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ακύρωσης του πιλοτικού διαγωνισμού για μία ή και για τις δυο κατηγορίες έργων, αφού δεν είναι βέβαιο ότι θα συμμετάσχει εν τέλει ικανός αριθμός έργων που θα συμπληρώνουν την ισχύ του κανόνα του 40% (ελλείψει πληθώρας ώριμων αδειοδοτικά έργων). Τα μόνα έργα που με σχετική βεβαιότητα θα συμμετάσχουν είναι αυτά που, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΕ, κατέθεσαν πρόσφατα στον ΔΕΔΔΗΕ τις εγγυητικές για επαναδιατύπωση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης (23,4 MW).  Τα λοιπά υποψήφια έργα (με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ ή με Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ) έρχονται από το παρελθόν και μόνο εικασίες μπορεί να κάνει κανείς για τη συμμετοχή τους στην πιλοτική διαδικασία. Αυτό επισημάνθηκε άλλωστε από πολλούς συμμετέχοντες στη δημόσια διαβούλευση.

Τι θα συμβεί λοιπόν στην απευκταία περίπτωση που η συνολική ισχύς των συμμετεχόντων έργων σε μια κατηγορία δεν πληροί τον “κανόνα του 40%”; Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΡΑΕ “σε περίπτωση που ο ανωτέρω Κανόνας δεν ικανοποιείται σε μία από τις ανωτέρω Κατηγορίες Ι ή/και ΙΙ, τότε η εν λόγω πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία της Κατηγορίας, για την οποία δεν ικανοποιείται ο όρος αυτός, ακυρώνεται… Σε περίπτωση που ακυρωθεί η πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για κάποια από τις ως άνω Κατηγορίες, τότε επιστρέφεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής Συμμετοχής (ύψους 1%) σε κάθε έναν Συμμετέχοντα της Κατηγορίας αυτής που ακυρώθηκε”.

Η ΡΑΕ δεν έχει προβλέψει δυστυχώς μια εναλλακτική διέξοδο ώστε εν τέλει ο πιλοτικός διαγωνισμός “να ολοκληρωθεί εντός του 2016”, όπως ρητά προβλέπεται από το νόμο, τις υποχρεώσεις της χώρας έναντι της ΕΕ, αλλά και την ίδια την προκήρυξη της ΡΑΕ!

Με τα παραπάνω η ΡΑΕ αναλαμβάνει δυστυχώς ένα αχρείαστο ρίσκο αλλά και θα φέρει ακέραια την ευθύνη σε περίπτωση αποτυχίας του πιλοτικού διαγωνισμού, αφού και ο νομοθέτης και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές έχουν εγκαίρως προειδοποιήσει για τους εν δυνάμει κινδύνους. Ευχόμαστε ολόψυχα να κυλίσουν όλα ομαλά και να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός σύμφωνα με τις προβλέψεις και χωρίς να παραμείνει, χωρίς λόγο, αδιάθετη ισχύς. Το ερώτημα είναι γιατί η ΡΑΕ παίζει με τη φωτιά και την αγωνία ενός κλάδου που ψυχορραγεί τα τελευταία τρία χρόνια και αναζητά εναγωνίως ένα νέο ξεκίνημα.

Προκήρυξη πιλοτικού διαγωνισμού για φωτοβολταϊκά

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 27/10/2016 Δημόσιας Διαβούλευσης για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.4414/2016, προκηρύσσει με την υπ’ αρ. 417/2016 Απόφασή της την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος 40 MW.

  1. 1. Προκήρυξη Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
  2. 2. Παραρτήματα 1-17 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Πιλοτικός διαγωνισμός για φωτοβολταϊκά – Οι θέσεις του ΣΕΦ

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) επικροτεί επί της αρχής την πλειονότητα των προτεινόμενων από τη ΡΑΕ ρυθμίσεις για τη διενέργεια της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Στην ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποίησε η ΡΑΕ στις 21/10/2016, ο ΣΕΦ είχε εντοπίσει ορισμένα σημεία που έχρηζαν προσοχής και τροποποιήσεων. Με χαρά είδαμε ότι οι παρατηρήσεις αυτές του ΣΕΦ, αλλά και άλλων φορέων της αγοράς, έγιναν στην πλειοψηφία τους αποδεκτές από τη ΡΑΕ. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά το θέμα της δυνατότητας μεταβίβασης της άδειας παραγωγής έργων που θα προκριθούν στο διαγωνισμό, αλλά και τον σχετικό εξορθολογισμό του ύψους των εγγυητικών επιστολών.

Επί της αρχής, ο ΣΕΦ θεωρεί πως θα πρέπει να υπάρξει μία τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας για τις εγγυητικές επιστολές, ώστε αυτές να κατατίθενται στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας και όχι στο στάδιο της αποδοχής των όρων σύνδεσης (κάτι που μπορεί να συνεχίσει να ισχύει για όσα έργα δεν υποχρεούνται σε συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες).

Όρος 10.1.1.2 του σχεδίου της προκήρυξης

Προβληματισμό όμως προκαλεί η σχετική πρόβλεψη της ΡΑΕ (όρος 10.1.1.2 του σχεδίου της προκήρυξης) σύμφωνα με την οποία “το άθροισμα της ισχύος όλων των Συμμετεχόντων του Οριστικού Καταλόγου σε κάθε μία Κατηγορία πρέπει να υπερβαίνει κατά 40% την δημοπρατούμενη ισχύ της Κατηγορίας αυτής”.

Ο όρος αυτός, “προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός”, δεν είναι σύμφωνος ούτε με το N.4414/2016, ούτε και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κρατική ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργειας 2014-2020 (ΕΕΑG–2014/C 200/01). Κατά πρώτον, ο σχεδιαζόμενος κανόνας με βάση τον οποίο, το άθροισμα της ισχύος όλων των συμμετεχόντων σε κάθε μία κατηγορία φωτοβολταϊκών έργων πρέπει να υπερβαίνει κατά 40% την δημοπρατούμενη ισχύ της κατηγορίας αυτής, δεν ερείδεται σε κάποια ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση προς τη ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και η επίκληση τυχόν γενικής εξουσιοδότησης για θέσπιση ρητρών, δεν μπορεί να οδηγεί εν τέλει σε ακύρωση του διαγωνισμού. Ειδικότερα, είναι προφανές ότι, η θέσπιση ενός τέτοιου κανόνα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τη βούληση του νομοθέτη, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4414/2016 να στηρίξει το νεοσύστατο θεσμό της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για εγκαταστάσεις ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ. Μάλιστα, ο νομοθέτης, σε εφαρμογή των ανωτέρω Κατευθυντήριων Γραμμών νομοθέτησε ειδικώς τις προδιαγραφές για την εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία και επιπλέον, έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην πρώτη διαδικασία, την οποία ανήγαγε ως πιλότο για όλες τις επόμενες. Από κανένα σημείο του νόμου, δεν προκύπτει η βούληση του νομοθέτη να παρασχεθεί η δυνατότητα ακύρωσης του πιλοτικού διαγωνισμού, αντίθετα η διενέργεια αυτού θα αποτελέσει τη βάση άντλησης συμπερασμάτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον επόμενο διαγωνισμό.

Τα ανωτέρω προκύπτουν και από την Αιτιολογική Έκθεση του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016, σύμφωνα με την οποία η διενέργεια του πιλοτικού διαγωνισμού πραγματοποιείται “για την αξιολόγηση αναφορικά με τη γενικευμένη εφαρμογή ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τους νέους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ”. Περαιτέρω, ο νομοθέτης περιγράφοντας τους στόχους της πιλοτικής διαδικασίας αναφέρει εκτός από την αξιολόγηση της απόδοσης των διαδικασιών αυτών και την εφαρμογή τους από το 2017 και εντεύθεν, ως σκοπό: “παράλληλα, με την πιλοτική αυτή διαδικασία αναμένεται να αναθερμανθεί με θετικό πρόσημο η εγχώρια αγορά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκεται σε ύφεση τα τελευταία χρόνια καθώς θα επιτραπεί να συνεχιστεί η περαιτέρω διείσδυση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με νέα εγκατεστημένη ισχύ στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα με τη βέλτιστου από πλευράς επιβάρυνσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ μεγέθους ενίσχυσης”.

Τέλος η διενέργεια του εν λόγω πιλοτικού διαγωνισμού αποτελεί υποχρέωση της χώρας μας και των λοιπών κρατών μελών σύμφωνα με την παρ. 3.3.2.1. των Κατευθυντηρίων Γραμμών, σύμφωνα με την οποία για τα έτη 2015 και 2016 η ενίσχυση τουλάχιστον 5% της σχεδιαζόμενης νέας ισχύος από ΑΠΕ θα πρέπει να χορηγείται μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας επί τη βάσει ξεκάθαρων, διαφανών και χωρίς διακρίσεις κριτηρίων.

Ειδικά λοιπόν για τον πιλοτικό διαγωνισμό, ο οποίος όχι μόνο πρέπει να πετύχει (όπως από κοινού επιθυμούν το αρμόδιο υπουργείο, η ΡΑΕ και η αγορά) αλλά και να ολοκληρωθεί εντός του 2016, θα ήταν σκόπιμο να μην ισχύσει ο  κανόνας του 40%.

Όρος 14.2.3.3 του σχεδίου της προκήρυξης

Στον όρο 14.2.3.3 “επισημαίνεται ότι στην διαδικασία των διαδοχικών δεσμεύσεων, αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, (είτε στη διάρκεια της δημοπρασίας με τις προσωρινές δεσμεύσεις, είτε στο κλείσιμο με την οριστικοποίηση) η προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση”. Η ρύθμιση αυτή θεωρούμε ότι είναι προβληματική για δύο λόγους:

[α]. Αδικείται μία οικονομικά χαμηλότερη προσφορά έναντι άλλων υψηλότερων που έπονται, κάτι που δεν συνάδει με την επιδίωξη του “βέλτιστου από πλευράς επιβάρυνσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ μεγέθους ενίσχυσης” στην οποία απέβλεπε ο νομοθέτης.

[β]. Ο Ν.4414/2016, στο άρθρο 7, προβλέπει ότι “για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών… η δημοπρατούμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 40 MW”. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει επί της αρχής πρόβλημα αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα και αν εν τέλει η συνολικά επιλεγείσα ισχύς στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας ξεπεράσει κατά τι τα 40 MW.

Δημόσια διαβούλευση ΡΑΕ για το net-metering – Οι απόψεις του ΣΕΦ

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) επικροτεί επί της αρχής τις προτεινόμενες από τη ΡΑΕ ρυθμίσεις για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας.

Ιδιαίτερα σημαντικές θεωρούμε τις παρακάτω πρόνοιες:

  1. Την επέκταση της περιόδου συμψηφισμού από ένα (1) σε τρία (3) έτη.
  2. Τη δυνατότητα εγκατάστασης ιχνηλατών για τα συστήματα επί εδάφους.
  3. Την αύξηση της ισχύος των συστημάτων που μπορούν να εγκαθίστανται στα ΜΔΝ από νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (έως 300 kWp στην Κρήτη και έως 100 kWp στα λοιπά ΜΔΝ).

Θα θέλαμε να σταθούμε ιδιαίτερα σε ένα ζήτημα για το οποίο έχουν ήδη εκφραστεί αποκλίνουσες απόψεις, το θέμα επιβολής του ΕΤΜΕΑΡ στην περίπτωση των αυτοπαραγωγών. Στο σχέδιο της ΡΑΕ καταγράφονται δύο διαφορετικές εκδοχές:

  1. Επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της συμψηφιζόμενης ενέργειας (απορροφώμενης μείον εγχεόμενης), ή
  2. Επιβολή ΕΤΜΕΑΡ επί της απορροφώμενης από το δίκτυο ενέργειας (όπως ισχύει μέχρι σήμερα).

Ο ΣΕΦ υποστηρίζει την πρώτη εκδοχή, δεδομένου ότι διαφορετικά ο αυτοπαραγωγός επιβαρύνεται εμμέσως με ΕΤΜΕΑΡ και επί της εγχεόμενης πράσινης ενέργειας, κάτι που δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ανεξάρτητων παραγωγών ΑΠΕ που εγχέουν όλη τους την παραγόμενη ενέργεια στο δίκτυο.

Το επιχείρημα ότι το ποσοστό ταυτοχρονισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας είναι σχετικά μικρό (και συνεπώς υπάρχει επιβάρυνση του Διαχειριστή Δικτύου ο οποίος “αποθηκεύει” κατά κάποιο τρόπο πράσινη ενέργεια στο δίκτυο) δεν ισχύει, για τον απλό λόγο ότι ο αυτοπαραγωγός επιβαρύνεται ούτως ή άλλως με τέλη χρήσης Δικτύου και Συστήματος για την απορροφώμενη ενέργεια, πληρώνει δηλαδή τους Διαχειριστές για τις υπηρεσίες που αυτοί παρέχουν.

Όσο για τον κίνδυνο έμμεσης επιβάρυνσης των καταναλωτών από επέκταση της αυτοπαραγωγής (μέσω επιβάρυνσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ –ΕΛΑΠΕ-) ας δούμε λίγο την πραγματικότητα των αριθμών όπως αυτή αποτυπώνεται στα στατιστικά στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ. Αν εξ αρχής ίσχυε η πρώτη εκδοχή αντί της δεύτερης, στο πρώτο 15μηνο ισχύος του προγράμματος (Μάιος 2015-Ιούλιος 2016), η συνολική επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ θα ήταν της τάξης των 150.000 €, δηλαδή 120.000 € σε ετήσια βάση, όταν το σύνολο των ετήσιων εκροών προς τους ανεξάρτητους παραγωγούς ΑΠΕ είναι της τάξης των 1,8 δις € και η συμβολή του ΕΤΜΕΑΡ της τάξης του 1 δις €. Στο Ειδικό Πρόγραμμα Φωτοβολταϊκών σε στέγες, την περίοδο 2009-2016 εγκαταστάθηκαν 375 MWp. Αν υποθέσουμε ότι η επιτυχία αυτή επαναλαμβάνεται και στην περίπτωση του net-metering, όταν μετά από αρκετά χρόνια εγκατασταθούν 375 MWp από αυτοπαραγωγούς (το 15μηνο Μαΐου 2015-Ιουλίου 2016 εγκαταστάθηκαν μόλις 4,1 MWp), η συνολική ετήσια επιβάρυνση του ΕΛΑΠΕ θα είναι της τάξης των 12 εκατ. €. Και αυτό χωρίς να συνυπολογίσουμε τα πολλαπλά οφέλη που έχει η αυτοπαραγωγή και η κατανάλωση της ενέργειας σε τοπική κλίμακα χωρίς σημαντικές απώλειες.

Η υιοθέτηση της πρώτης εκδοχής, μεταφράζεται σε όφελος μικρότερο από 100 € ετησίως για ένα οικιακό καταναλωτή (με σύστημα 3 kWp), κάτι που ρίχνει τον χρόνο απόσβεσης της επένδυσης από τα 10 στα 8 έτη. Αν κρίνουμε από τους εξαιρετικά αργούς ρυθμούς ανάπτυξης του προγράμματος αυτοπαραγωγής μέχρι τώρα, ένα τέτοιο κίνητρο είναι μάλλον επιβεβλημένο.

Ένα ακόμη σημείο προβληματισμού αποτελεί η πρόταση της ΡΑΕ, στις περιπτώσεις εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, να επιτρέπεται ο συμψηφισμός καταναλώσεων και παραγωγής που συνδέονται “αποκλειστικά στο ίδιο επίπεδο τάσης”. Πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή θέτει εκ των πραγμάτων άσκοπους περιορισμούς στον εικονικό συμψηφισμό και περιορίζει σημαντικά την ισχύ των συστημάτων που μπορούν να εγκατασταθούν.

Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τους όρους του πιλοτικού διαγωνισμού

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οφείλει βάσει της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 να εκδώσει, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω Νόμου, ήτοι έως τις 09/11/2016, απόφαση για την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων της θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Τεύχος Προκήρυξης με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 40MW», καθώς και τα Παραρτήματα αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της (Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις ), διαμορφωμένες ανά είδος εταιρείας, ώστε να λάβει υπ’ όψη της τις απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση pilotpv@rae.gr,  μέχρι και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:00.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

  1. Προκήρυξη (μέγεθος: 1,189.895 kb)
  2. Παραρτήματα Προκήρυξης (μέγεθος: 4,630.854 kb)

Πως θα γίνει ο πιλοτικός διαγωνισμός για τα φωτοβολταϊκά

Οι παρουσιάσεις από την Ημερίδα της ΡΑΕ στο ΕΜΠ (21/10/2016) με θέμα: «Η πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταικές εγκαταστάσεις»:

Πρόταση ΣΕΦ για ένταξη φωτοβολταϊκών στο «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Επιστολή προς τα αρμόδια υπουργεία Ενέργειας και Ανάπτυξης έστειλε ο ΣΕΦ, ζητώντας την ένταξη των φωτοβολταϊκών ως επιλέξιμης τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”, καθώς και στις σχετικές ρυθμίσεις περί συμψηφισμού έργων εξοικονόμησης με πρόστιμα αυθαιρέτων.

Στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον” οι επιλέξιμες δαπάνες περιελάμβαναν μέχρι τώρα τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου, αντικατάσταση κουφωμάτων και αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. Αφορούσαν λοιπόν έμμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθούν τα απαιτούμενα ποσά πρωτογενούς ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, ψύξης, παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και φωτισμού (μάλιστα στα σπίτια δεν συνυπολογίζεται ο φωτισμός στην τελική ενεργειακή κατανάλωση).

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αν και αποτελεί άμεση παρέμβαση για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν περιλαμβανόταν στις επιλέξιμες δαπάνες. Ειδικά στο πλαίσιο της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), η εξοικονόμηση ενέργειας και τα εν γένει οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών είναι προφανή και αναμφισβήτητα.

Προτείνεται λοιπόν η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτές η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά στο πλαίσιο του net metering.

Πέραν αυτού, βάσει της Υ.Α. υπ’αρ.οικ.42554 (ΦΕΚ 2440Β΄/15-09-2014) καθορίζεται ο τρόπος συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτηρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν.4178/2013 “Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 174).

Βάσει αυτής της Υ.Α. ο συμψηφισμός δύναται να διενεργηθεί μέχρι ποσού που δεν υπερβαίνει το 50% ειδικού προστίμου (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ), εφόσον οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτηρίου κατά μια τουλάχιστον κατηγορία ή έστω εφόσον εξοικονομείται πρωτογενής ενέργεια μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (ίδιο κριτήριο ένταξης όπως και του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”). Οι επιλέξιμες δαπάνες και το κόστος που δικαιολογείται ανά παρέμβαση καθορίζονται και πάλι από το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.

Είναι χαρακτηριστική η διάθεση ιδιοκτητών ακινήτων να καταβάλλουν τα ποσά –εφόσον υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα- προκειμένου να ολοκληρώσουν παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης παρά στην καταβολή των δόσεων του ειδικού προστίμου. Ειδικά σε περιπτώσεις κτηρίων τριτογενή τομέα (ξενοδοχεία, εμπορικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες) όπου οι υπερβάσεις είναι συνήθως μεγάλες και το ειδικό πρόστιμο αντίστοιχα υψηλό, υπάρχει ενδιαφέρον για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Προτείνεται λοιπόν και σε αυτή την περίπτωση η διεύρυνση των επιλέξιμων δαπανών ώστε να περιλαμβάνεται σε αυτές η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών  και εν γένει ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ειδικά στο πλαίσιο του net metering.

Τέλος η επιπλέον μοριοδότηση ως προσφορά κίνητρου για την εγκατάσταση ΑΠΕ σε κτήρια που εντάσσονται σε προγράμματα επιδοτήσεων θα πρέπει να συνεχισθεί ειδικά στο πλαίσιο του net metering, καθότι υπό αυτή τη μορφή αποτελεί πραγματική περιβαλλοντική δράση.

Ως τις 9.10.2016 οι εγγυητικές για τον πιλοτικό διαγωνισμό στα φωτοβολταϊκά

Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ αναφορικά με την έκδοση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για τη συμμετοχή στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, σε εφαρμογή του άρθρου 7 του ν.4414/2016

Σε εφαρμογή των προβλέψεων του ν.4414/2016 και ειδικότερα του άρθρου 7 αυτού, οι Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου θέτουν υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

Οι ενδιαφερόμενοι που δικαιούνται να υποβάλουν αιτήματα εκ νέου χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, κατά τις προβλέψεις της παραγράφου 12, του άρθρου 7 του ν.4414/2016, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, θα πρέπει εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας από την έκδοση του ν.4414/2016, ήτοι έως 09.10.2016, να προσκομίσουν στον αρμόδιο Διαχειριστή, μαζί με το αίτημα επαναχορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή, κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013 όπως ισχύει.[1] Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου, εφόσον είχαν αρχικά λάβει Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για σύνδεση στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντιστοίχως.

Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έλαβαν ή θα λάβουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης μετά την έκδοση του ν.4414/2016, προκειμένου αυτές να έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στον Διαχειριστή από τον οποίο εκδόθηκε η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης του σταθμού την αποδοχή της, συνυποβάλλοντας την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013 όπως ισχύει [1] εντός της προβλεπόμενης δίμηνης προθεσμίας και οπωσδήποτε πριν από την ημερομηνία προκήρυξης της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Τα εν λόγω αιτήματα για την εκ νέου χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης καθώς και οι αποδοχές των Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης μετά το ν.4414/2016 και οι σχετικές Εγγυητικές Επιστολές θα κατατίθενται, προκειμένου για τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ) στα κεντρικά γραφεία του, Δυρραχίου 89 & Κηφισού (γραφείο 310), ενώ προκειμένου για τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), κεντρικά, στα γραφεία της Διεύθυνσης Χρηστών Δικτύου, Συγγρού 23, 1ος όροφος (γραφείο 13) ανεξαρτήτως ισχύος, σημείου κατάθεσης του αρχικού αιτήματος και μονάδας του ΔΕΔΔΗΕ από την οποία εκδόθηκε η αρχική Προσφορά Σύνδεσης.


[1] Για τον τύπο της εγγυητικής επιστολής πιέστε εδώ