Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τους όρους του πιλοτικού διαγωνισμού

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας οφείλει βάσει της παρ. 8 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 να εκδώσει, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του εν λόγω Νόμου, ήτοι έως τις 09/11/2016, απόφαση για την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Στο πλαίσιο αυτών των αρμοδιοτήτων της θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Τεύχος Προκήρυξης με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 40MW», καθώς και τα Παραρτήματα αυτής που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της (Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις ), διαμορφωμένες ανά είδος εταιρείας, ώστε να λάβει υπ’ όψη της τις απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση pilotpv@rae.gr,  μέχρι και την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 13:00.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

  1. Προκήρυξη (μέγεθος: 1,189.895 kb)
  2. Παραρτήματα Προκήρυξης (μέγεθος: 4,630.854 kb)