Προκήρυξη πιλοτικού διαγωνισμού για φωτοβολταϊκά

Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της από 27/10/2016 Δημόσιας Διαβούλευσης για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.4414/2016, προκηρύσσει με την υπ’ αρ. 417/2016 Απόφασή της την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης, συνολικής δημοπρατούμενης ισχύος 40 MW.

  1. 1. Προκήρυξη Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
  2. 2. Παραρτήματα 1-17 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Προκήρυξης

Β. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ