Φωτοβολταϊκά και αποθήκευση ενέργειας

Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΦ που πραγματοποιήθηκε στις 27.3.2018, ο Σύμβουλος του Συνδέσμου Σ. Ψωμάς παρουσίασε τις προοπτικές της αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά.

Δείτε την παρουσίαση εδώ.

Οι θέσεις του ΣΕΦ για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό

Με αφορμή την έναρξη του δημοσίου διαλόγου για τη χάραξη ενός νέου μακροχρόνιου σχεδιασμού, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) παρουσιάζει τις προτάσεις του.

 Ο νέος μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας με ορίζοντα το 2030, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα εξής:

 1. Την ανάγκη να καλύπτονται οι στόχοι για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που αποτελούν ουσιαστική υποχρέωση αλλά και δέσμευση της χώρας. Άλλωστε, ήδη με το Ν.3851/2010, είχε οριστεί ότι “η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα”. Είναι καιρός αυτό να εκφραστεί και στην πράξη.
 2. Την ανάγκη να καλύπτονται κατ’ ελάχιστον οι διεθνείς και εθνικοί δεσμευτικοί στόχοι για τη διείσδυση των ΑΠΕ.
 3. Την ανάγκη να καλύπτεται μεγάλο μερίδιο των ενεργειακών αναγκών από εγχώριους, καθαρούς και ανεξάντλητους πόρους.
 4. Την ανάγκη να υπάρχει ένας συνδυασμός τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα, οι οποίες είναι ευέλικτες στη λειτουργία τους και που μπορούν να στηρίξουν τεχνικά τη μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα.
 5. Την ανάγκη να επιτυγχάνεται η ενεργειακή ασφάλεια και οι περιβαλλοντικοί στόχοι χωρίς υπέρμετρη επιβάρυνση των πολιτών και των δημόσιων οικονομικών.

Στο πλαίσιο αυτό:

 1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόκρινε πρόσφατα ένα ελάχιστο στόχο 35% συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας ως το 2030. Τονίζουμε πάντως πως πρόσφατη μελέτη της DG ENER της ΕΕ (Φεβ. 2018) έδειξε ότι είναι απολύτως εφικτός και ένας στόχος για συμμετοχή 45% των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας ως το 2030, στόχος που δίνει μάλιστα μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
 2. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, θα πρέπει να τεθεί ένας επιμέρους στόχος για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Η εμπειρία έχει δείξει ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος στο σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης, ο στόχος της ηλεκτροπαραγωγής θα πρέπει να είναι σχεδόν διπλάσιος. Ο στόχος αυτός είναι τεχνικά εφικτός, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς την αναμενόμενη ταχεία διείσδυση της αποθήκευσης στην επόμενη δεκαετία. Η σχετική μελέτη της DG ENER της ΕΕ θεωρεί εφικτό ένα ποσοστό 79% συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2030.

 1. Ειδικότερα για τα φωτοβολταϊκά (που αποτελούν πλέον τη φθηνότερη ενεργειακή τεχνολογία) προκρίνουμε ως ελάχιστο εθνικό στόχο για το 2030 τα 6,5 GWp συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, στόχος που θα πρέπει να αυξηθεί αν επαληθευθούν οι εκτιμήσεις για σημαντική περαιτέρω μείωση του κόστους τα επόμενα χρόνια. Τονίζουμε με έμφαση πως όλες οι εκτιμήσεις μέχρι τώρα (ακόμη και οι πιο αισιόδοξες) υποτίμησαν το τεράστιο δυναμικό αλλά και την εντυπωσιακή μείωση κόστους που επετεύχθη στα φωτοβολταϊκά. Την ίδια δυναμική παρουσιάζει σήμερα και ο τομέας της αποθήκευσης ενέργειας.
 2. Στο νέο ενεργειακό σχεδιασμό δεν χωρούν νέες λιγνιτικές μονάδες, κάτι που πλέον αναγνωρίζει ακόμη και η Eurelectric, ο φορέας δηλαδή που εκπροσωπεί τις ευρωπαϊκές ηλεκτρικές εταιρίες.
 3. Ο ρόλος του φυσικού αερίου θα πρέπει να είναι αυτού της γέφυρας στο πέρασμα σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη και την αναμενόμενη ταχεία διείσδυση της αποθήκευσης, μέσω της οποίας μπορεί να υπάρξει σταθερότητα δικτύων και ασφάλεια εφοδιασμού με μικρότερο μάλιστα κόστος για τους καταναλωτές και μεγαλύτερο όφελος για το περιβάλλον.
 4. Ο σημερινός σχεδιασμός για την ηλεκτροκίνηση και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στις μεταφορές (Αριθ. οικ. 77226/1, ΦΕΚ 3824Β’/2017) είναι εξόχως συντηρητικός και δεν αντικατοπτρίζει τις διεθνείς τάσεις ανάπτυξης των υποδομών ηλεκτροκίνησης.

Αξίζει επίσης να επισημάνουμε την αποτυχία όλων των προηγούμενων μακροχρόνιων ενεργειακών σχεδιασμών να προβλέψουν την εκθετική ανάπτυξη όπως και την εξίσου εντυπωσιακή μείωση του κόστους ορισμένων τεχνολογιών (με πιο χαρακτηριστική την περίπτωση των φωτοβολταϊκών). Για το λόγο αυτό, ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτος και να έχει περισσότερο το χαρακτήρα ενός οδικού χάρτη προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, παρά τη μορφή μιας “αυστηρής”, δύσκαμπτης και καταδικασμένης να αποτύχει διακήρυξης.

 Σε ότι αφορά στα μέτρα και πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν, ο ΣΕΦ προκρίνει τα παρακάτω:

 1. Απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ με κατάργηση όλων των μη απαραίτητων σταδίων που αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες παλαιότερων εποχών αλλά δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα.
 2. Ειδικότερα για τα φωτοβολταϊκά, προτείνουμε τα εξής:
 • Κατάργηση των Αδειών Παραγωγής, Εγκατάστασης και Λειτουργίας για τα φωτοβολταϊκά και πρόταση ενός νέου σχήματος αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των επενδύσεων.
 • Αποσαφήνιση θεμάτων χωροθέτησης φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Εγκατάσταση, υπό προϋποθέσεις, φωτοβολταϊκών σε ένα μικρό ποσοστό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
 • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αδόμητα οικόπεδα.
 • Υπογραφή υπουργικής απόφασης για άμεσο καθορισμό εγγυημένων τιμών σε φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος <500 kWp (όπως προβλέπουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ).
 • Βελτίωση του καθεστώτος αυτοπαραγωγής ώστε να δοθεί η δυνατότητα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε όλες τις κατηγορίες αυτοπαραγωγών και να διευκολυνθεί η εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της ενεργειακής φτώχειας.
 • Προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και άρση των σημερινών εμποδίων.

Σε ότι αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ο ΣΕΦ προκρίνει τα παρακάτω που αφορούν ειδικότερα την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών:

 • Διευκόλυνση, κίνητρα και εγγυήσεις για την ουσιαστική ενεργοποίηση Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs).
 • Να θεωρηθούν τα φωτοβολταϊκά ως επιλέξιμη τεχνολογία στα Καθεστώτα Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης.

Για το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας να τονίσουμε ότι η ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στη χώρα μας κάθε χρόνο ισοδυναμεί με 132 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Με βάση την τρέχουσα τιμή πετρελαίου, η ισοδύναμη αξία αυτής της ηλιακής ενέργειας είναι περίπου 7,5 τρις ευρώ! Τα φωτοβολταϊκά σε συνδυασμό με αποθήκευση μπορούν να προσφέρουν άμεσα ενεργειακή ασφάλεια, καθαρότερο περιβάλλον, περισσότερες θέσεις εργασίας και μικρότερη επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Στο θέμα της αγοράς ενέργειας τέλος, και ειδικότερα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης της αγοράς και της εφαρμογής του Μοντέλου Στόχου της ΕΕ, ο ΣΕΦ ζητά να δοθεί το συντομότερο δυνατόν η δυνατότητα σε παραγωγούς ΑΠΕ να συνάπτουν διμερείς συμβάσεις (PPA) απ’ ευθείας με καταναλωτές.

Οι θέσεις του ΣΕΦ στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Σε ότι αφορά τα σχέδια προκήρυξης των διαγωνισμών, τα οποία παρουσίασε η ΡΑΕ, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών παρατηρεί πως υπάρχουν τρία σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και τα οποία μπορούν να υποσκάψουν την επιτυχή έκβαση των διαγωνισμών. Συγκεκριμένα:

1. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διαγωνισμών

Δίνεται ελάχιστος χρόνος για την προετοιμασία των επενδυτών και την υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα από 17/4 έως 23/5). Δεδομένου ότι ένας αριθμός έργων θα πρέπει να λάβει οριστικούς όρους σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή και την ίδια περίοδο να προετοιμάσει το φάκελο της αίτησης και να προσεγγίσει τις τράπεζες για να κανονίσει τα των εγγυητικών επιστολών, φρονούμε πως θα πρέπει να παραταθεί ο χρόνος αυτός κατά μερικές εβδομάδες αν θέλουμε να υπάρχει συμμετοχή.

2. Καθορισμός επιπέδου ανταγωνισμού

Τα σχέδια προκήρυξης των διαγωνισμών προτείνουν το ποσοστό συμμετοχής στους διαγωνισμούς να είναι τουλάχιστον 75% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος. Δεδομένης της εμφανούς έλλειψης ώριμων αδειοδοτικά έργων, πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή είναι ανεδαφική και θα οδηγήσει σε συρρίκνωση το προσδοκώμενο αποτέλεσμα αλλά και τον ανταγωνισμό, όταν μάλιστα στον πρώτο πιλοτικό διαγωνισμό το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 40%. Προτείνουμε λοιπόν, ειδικά για τον πρώτο διαγωνισμό και όσο δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ώριμων έργων, το ποσοστό αυτό να είναι σημαντικά μικρότερο του πιλοτικού διαγωνισμού.

3. Ο κανόνας “το μικρό ψάρι τρώει το μεγάλο”

Στο προτεινόμενο σχέδιο αναφέρονται τα εξής:

“Αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε «καλύτερη» είναι αυτή, της οποίας ο σταθμός έχει την μικρότερη εγκατεστημένη ισχύ (παράμετρος ποσότητας).

Με τη λήξη της δημοπρασίας, οι προσωρινές δεσμεύσεις γίνονται οριστικές και «κλειδώνουν» στους αντίστοιχους Συμμετέχοντες με βάση την τελική λίστα προτεραιότητας «καλύτερης προσφοράς» (δηλαδή παράμετρος τιμής, παράμετρος ποσότητας και παράμετρος χρόνου). Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία των διαδοχικών δεσμεύσεων, αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, (είτε στη διάρκεια της δημοπρασίας με τις προσωρινές δεσμεύσεις, είτε στο κλείσιμο με την οριστικοποίηση) η προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση”.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη υπουργική απόφαση (22/3/2018) η οποία αναφέρει τα εξής:

“Στην περίπτωση που η δημοπρατούμενη ισχύς μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δεν καλύπτεται, είναι δυνατή η υπερκάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου, στη σειρά κατάταξης με βάση την τιμή προσφοράς στην ανταγωνιστική διαδικασία, σταθμού ή συγκροτήματος σταθμών”.

Όλα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τον διακηρυγμένο στόχο της ΡΑΕ “να γίνει στο μέγιστο βαθμό εμπροσθοβαρώς ο επιμερισμός της ισχύος με βέλτιστο τρόπο”.

Επιπλέον, και τα τρία σημεία που περιέχονται στο σχέδιο προκήρυξης και επισημαίνουμε παραπάνω, θέτουν εν κινδύνω την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Πολιτεία για συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40% ως το 2020 (αρθ. 1, Ν. 3851/2010). Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στα τέλη του 2016 (τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία), οι ΑΠΕ κάλυπταν το 23,72% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με άλλα λόγια δεν έχουμε την πολυτέλεια να θέτουμε αναίτια εμπόδια στην υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος νόμος προβλέπει πως “η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης  της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα”. Αυτό ισχύει πρωτίστως για τη ΡΑΕ που είναι ο θεματοφύλακας αυτών των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της χώρας. Και φυσικά, δεν μπορεί κάποιοι αυθαίρετοι κανόνες (όπως είναι π.χ. το ποσοστό ανταγωνισμού) να υπερτερούν των νόμων και της βούλησης της Πολιτείας.

Δημόσια διαβούλευση ΡΑΕ για διαγωνισμούς ΑΠΕ

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο Ν. 4414/2016, έχει αναλάβει την υποχρέωση διεξαγωγής ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα ΑΠΕ, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016: «Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων σταθμών, στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση της Τ.Α. που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας…».

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η ΡΑΕ, σε συνέχεια των σχετικών με τις ανταγωνιστικές διαδικασίες Υπουργικών Αποφάσεων, που έχουν υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται να εκδοθούν σε ΦΕΚ και λόγω των στενών χρονικών ορίων και με σκοπό να επισπεύσει τις εν λόγω ανταγωνιστικές διαδικασίες, θέτει σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση τα Τεύχη Προκήρυξης, καθώς και τα Παραρτήματα αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους (Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις) για τις παρακάτω κατηγορίες έργων ΑΠΕ:

 1. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW.
 2. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.
 3. Αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.

Σημειώνεται ότι έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους Διαχειριστές και αναμένονται άμεσα επικαιροποιημένα στοιχεία ώριμων έργων ΑΠΕ κατηγοριοποιημένων ανά τεχνολογία (αιολικά και φωτοβολταϊκά), τα οποία έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ ή/και έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και λειτουργικής ενίσχυσης αρμοδίως. Τα εν λόγω στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την κατάρτιση των Προκηρύξεων των εν λόγω διαγωνισμών αναφορικά με τη μέγιστη σκοπούμενη δημοπρατούμενη ισχύ και προφανώς για τον επιμερισμό της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος της τεχνολογίας των Φωτοβολταϊκών σταθμών στις δύο ως άνω κατηγορίες. Συνεπώς, η δημοπρατούμενη ισχύς θα καθοριστεί με ακρίβεια στις οριστικές Προκηρύξεις θεωρώντας δεδομένη την πρόθεση της Αρχής να γίνει στο μέγιστο βαθμό εμπροσθοβαρώς ο επιμερισμός της ισχύος με βέλτιστο τρόπο, προφανώς υπό τον όρο της εφαρμογής του ελάχιστου επιπέδου ανταγωνισμού, που θα τεθεί στις Προκηρύξεις.

Επιπλέον, λόγω της υφιστάμενης αβεβαιότητας για τον τελικό αριθμό των Συμμετεχόντων, και στην περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η ΡΑΕ δύναται με Απόφασή της να παρατείνει το χρόνο αξιολόγησης και να μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Στα σχέδια Προκήρυξης υπάρχει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (Πίνακας 2).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση tender_res@rae.grμέχρι και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

 1. Σχέδιο – Προκήρυξη ΦΒ Κατηγορία Ι (μέγεθος: 979.062 kb)
 2. Σχέδιο – Προκήρυξη ΦΒ Κατηγορία ΙI (μέγεθος: 1,033.415 kb)
 3. Σχέδιο – Προκήρυξη ΑΠ Κατηγορία ΙΙI (μέγεθος: 1,661.35 kb)

Οι υπουργικές αποφάσεις για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Υπεγράφησαν οι δύο υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στη διενέργεια των διαγωνισμών για έργα ΑΠΕ.

Η πρώτη αφορά τις κατηγορίες των έργων προς δημοπράτηση, και η δεύτερη τους όρους των διαγωνισμών.

ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181 «Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4203/2013», ΦΕΚ 4546Β’, 21.12.2017

ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181 «Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4203/2013», ΦΕΚ 4546Β’, 21.12.2017

 

Διαγωνιστικές διαδικασίες για φωτοβολταϊκά και βελτίωση θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης

Με αφορμή τη διενέργεια διαγωνισμών για νέα έργα ΑΠΕ και τη σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών επισημαίνει κάποια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο στην επιτυχή διενέργεια των διαγωνισμών, όσο και στη βιωσιμότητα των έργων αλλά και την υγιή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου. Οι προτάσεις αφορούν επιγραμματικά στα εξής:

 1. Βασικούς όρους της επόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, και
 2. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου.

Δείτε τις προτάσεις εδώ.