ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/32920/9181 “Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου, τύπος και περιεχόμενο Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4203/2013”, ΦΕΚ 4546Β’, 21.12.2017