Δημόσια διαβούλευση ΡΑΕ για διαγωνισμούς ΑΠΕ

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο Ν. 4414/2016, έχει αναλάβει την υποχρέωση διεξαγωγής ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα ΑΠΕ, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016: «Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων σταθμών, στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση της Τ.Α. που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας…».

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η ΡΑΕ, σε συνέχεια των σχετικών με τις ανταγωνιστικές διαδικασίες Υπουργικών Αποφάσεων, που έχουν υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται να εκδοθούν σε ΦΕΚ και λόγω των στενών χρονικών ορίων και με σκοπό να επισπεύσει τις εν λόγω ανταγωνιστικές διαδικασίες, θέτει σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση τα Τεύχη Προκήρυξης, καθώς και τα Παραρτήματα αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους (Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις) για τις παρακάτω κατηγορίες έργων ΑΠΕ:

  1. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW.
  2. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.
  3. Αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.

Σημειώνεται ότι έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους Διαχειριστές και αναμένονται άμεσα επικαιροποιημένα στοιχεία ώριμων έργων ΑΠΕ κατηγοριοποιημένων ανά τεχνολογία (αιολικά και φωτοβολταϊκά), τα οποία έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ ή/και έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και λειτουργικής ενίσχυσης αρμοδίως. Τα εν λόγω στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την κατάρτιση των Προκηρύξεων των εν λόγω διαγωνισμών αναφορικά με τη μέγιστη σκοπούμενη δημοπρατούμενη ισχύ και προφανώς για τον επιμερισμό της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος της τεχνολογίας των Φωτοβολταϊκών σταθμών στις δύο ως άνω κατηγορίες. Συνεπώς, η δημοπρατούμενη ισχύς θα καθοριστεί με ακρίβεια στις οριστικές Προκηρύξεις θεωρώντας δεδομένη την πρόθεση της Αρχής να γίνει στο μέγιστο βαθμό εμπροσθοβαρώς ο επιμερισμός της ισχύος με βέλτιστο τρόπο, προφανώς υπό τον όρο της εφαρμογής του ελάχιστου επιπέδου ανταγωνισμού, που θα τεθεί στις Προκηρύξεις.

Επιπλέον, λόγω της υφιστάμενης αβεβαιότητας για τον τελικό αριθμό των Συμμετεχόντων, και στην περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η ΡΑΕ δύναται με Απόφασή της να παρατείνει το χρόνο αξιολόγησης και να μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Στα σχέδια Προκήρυξης υπάρχει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (Πίνακας 2).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση tender_res@rae.grμέχρι και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

  1. Σχέδιο – Προκήρυξη ΦΒ Κατηγορία Ι (μέγεθος: 979.062 kb)
  2. Σχέδιο – Προκήρυξη ΦΒ Κατηγορία ΙI (μέγεθος: 1,033.415 kb)
  3. Σχέδιο – Προκήρυξη ΑΠ Κατηγορία ΙΙI (μέγεθος: 1,661.35 kb)