Χωρίς ελπίδα και προοπτική αφήνει την αγορά η παράταση της αναστολής αδειοδότησης νέων έργων

Καταστροφική για την αγορά και το μέλλον χιλιάδων θέσεων εργασίας κρίνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών την τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ στο σχέδιο νόμου “Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις” με την οποία παρατείνεται για ένα ακόμη χρόνο η αναστολή αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών.

Η παράταση αυτή, τρίτη στη σειρά από τον Αύγουστο του 2012, αφήνει την αγορά στο κενό (αφού δεν υπάρχουν πλέον ώριμα προς υλοποίηση έργα), ενώ δεν ξεκαθαρίζει αν συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α, 1/11/2013) με την οποία εξαιρούνται της αναστολής τα έργα από αυτοπαραγωγούς που κάνουν χρήση του συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (net-metering).

Η απόφαση αυτή του ΥΠΕΚΑ είναι ακατανόητη, δεδομένου ότι, με τις ισχύουσες πλέον τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας, τα νέα φωτοβολταϊκά δεν επιβαρύνουν πια τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και δεν διακυβεύουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητά του. Αντιθέτως, η περαιτέρω διείσδυση φωτοβολταϊκών με χαμηλές τιμές αποζημίωσης οδηγεί σε χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές. Τα νέα φωτοβολταϊκά αποζημιώνονται πλέον με τις χαμηλότερες ταρίφες απ’ όλες τις τεχνολογίες και δεν είναι συνεπώς κατανοητό ποιος ωφελείται από τη μη ανάπτυξη της φθηνότερης τεχνολογίας ΑΠΕ και την παράταση της αναστολής, αφού δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ή περιβαλλοντικό επιχείρημα υπέρ μιας τέτοιας ενέργειας.

Η αναστολή θα επιτείνει την κρίση στην αγορά και θα οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα χάθηκαν τα 2/3 των θέσεων εργασίας που άμεσα ή έμμεσα συντηρούσε η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Αυτό μεταφράζεται σε 34.000 χαμένες θέσεις εργασίας, ενώ η κατάσταση χειροτερεύει όσο συνεχίζεται η αναστολή αδειοδότησης νέων έργων.

Για τους λόγους αυτούς, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ζητά την απόσυρση της απαράδεκτης και καταστροφικής τροπολογίας και την άμεση άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών.

 

Σημείωση: Η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

 1. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 2. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την 9η Μαΐου 2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης.
 3. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2014 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
 4. Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην Κ.Υ.Α. «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009).

 

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Προτάσεις για τη βέλτιστη εφαρμογή του net-metering

 

Ο συμψηφισμός παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (γνωστός με τον όρο net-metering) αποτελεί ένα από τα εργαλεία προώθησης της αυτοπαραγωγής και ιδιοκατανάλωσης με ΑΠΕ και εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες, κυρίως για εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών. Το net-metering επιτρέπει στον καταναλωτή να καλύψει ένα σημαντικό μέρος των ιδιοκαταναλώσεών του, ενώ παράλληλα του δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της πράσινης ενέργειας.

 

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Ανοιχτή επιστολή στον υφυπουργό ΠΕΚΑ για την άρση αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών

κ. υπουργέ,

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να ζητήσουμε την άμεση άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων έργων φωτοβολταϊκών, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δεδομένου ότι η χώρα απέχει ακόμη πολύ από την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, αλλά και γιατί δεν υφίσταται πλέον επιβάρυνση από την περαιτέρω διείσδυση νέων συστημάτων μετά από τα μέτρα που λάβατε τους τελευταίους μήνες. Οι λόγοι που ζητάμε επιτακτικά την άμεση λήψη μέτρων αναλύονται παρακάτω.

Το άρθρο 1, παρ. 3β του Ν.3851/2010 για τον εθνικό στόχο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής: “Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται ανά διετία ή και νωρίτερα, εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ”.

Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει ήδη πάνω από τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση του Ν.3851/2010 αλλά και της YA 19598/2010 (“Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, ΦΕΚ 1630Β/11-10-2010), είναι σαφές ότι το ΥΠΕΚΑ δεν στάθηκε συνεπές απέναντι στο νόμο. Επειδή μάλιστα, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν επιτυγχάνονται δυστυχώς οι στόχοι της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για το 2020, το ΥΠΕΚΑ θα έπρεπε να δράσει νωρίτερα, όπως σοφά ορίζει ο νόμος.

Αντ’ αυτού, το ΥΠΕΚΑ επικαλείται την ΥΑ 19598/2010 που όφειλε ήδη να έχει αναθεωρήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο, για να επιβάλει αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων φωτοβολταϊκών, με τη δικαιολογία ότι έχουν καλυφθεί ήδη οι στόχοι που προβλέπει η απόφαση αυτή. Θυμίζουμε ότι εκείνο που είναι υποχρεωτικό από την Κοινοτική Νομοθεσία είναι η επίτευξη του συνολικού στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο. Η εκάστοτε επιδιωκόμενη αναλογία μεταξύ τεχνολογιών αποτελεί απλώς ένα ενδεικτικό Οδικό Χάρτη για την επίτευξη του στόχου και μπορεί και πρέπει να αναθεωρείται τακτικά με βάση τη δυναμική των διαφόρων τεχνολογιών. Καμία τεχνολογία δεν έχει καταφέρει να επιδείξει τόσο εντυπωσιακή δυναμική όσο τα φωτοβολταϊκά, το επενδυτικό κόστος των οποίων έχει πέσει περίπου 70% σε μια μόλις πενταετία, καθιστώντας τα ευθέως ανταγωνιστικά με τις περισσότερες συμβατικές πηγές ενέργειας αλλά και φθηνότερα από τις υπόλοιπες ΑΠΕ.

Θυμίζουμε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ που υπέβαλε η χώρα στην ΕΕ το 2010, προέβλεπε τα εξής:

 

Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (MW)

Ενέργεια από ΑΠΕ (GWh)

Ποσοστό επίτευξης στόχων σε εγκατεστημένη ισχύ

Ποσοστό επίτευξης στόχων σε παραγόμενη ενέργεια

Πραγματικά στοιχεία 2013*

7.248

10.546

Στόχος ΑΠΕ 2014

7.767

15.215

93,3%

69,3%

Στόχος ΑΠΕ 2020

13.271

27.269

54,6%

38,7%

* Τα μικρά φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος (<10 kWp) δεν προσμετρώνται στον εθνικό στόχο. Στα παραπάνω νούμερα περιλαμβάνονται επίσης η ισχύς και η ενέργεια των μεγάλων υδροηλεκτρικών (>15 MW)

Είναι σαφές πως, με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεν επιτυγχάνονται οι δεσμευτικοί στόχοι ούτε για το 2014 ούτε για το 2020 (σημειωτέον ότι οι στόχοι αφορούν την ενέργεια όχι την ισχύ) και απαιτείται επανακαθορισμός του Οδικού Χάρτη, δίνοντας έμφαση σε τεχνολογίες και μέτρα που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου.

Η πέραν κάθε προσδοκίας ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών την τελευταία διετία οδήγησε στην αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων. Θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι τα όποια προβλήματα οφείλονταν στις υψηλές εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών που έχουν ήδη εγκατασταθεί και στο γεγονός ότι οι επενδυτές διατηρούσαν τις υψηλές ταρίφες κλειδωμένες για ένα 18μηνο πριν ολοκληρώσουν την επένδυσή τους (πράγμα που έχει πλέον καταργηθεί). Η αναστολή όμως αφορά σε νέα έργα, όχι σε παλιά. Τα ερωτήματα λοιπόν που πρέπει να απαντήσει κανείς είναι τα εξής:

 1. Επιβαρύνουν δυσανάλογα τα νέα έργα τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και εν τέλει τους καταναλωτές;
 2. Μπορούν τα δίκτυα να υποστηρίξουν την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών;
 3. Πως θα επιτευχθεί ο στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον %, όπως προβλέπει η νομοθεσία;

Όπως γνωρίζετε, ο Σύνδεσμός μας έχει εκπονήσει σχετικές μελέτες, με τη συμβολή του ΑΠΘ, που αποδεικνύουν ότι:

 1. Δεδομένου ότι η τιμή πώλησης της παραγόμενης από τα νέα φωτοβολταϊκά ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες, η μικρή επιβάρυνση που προκαλούν πλέον στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, που διατηρεί ο ΛΑΓΗΕ, αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από τη μείωση στο κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλεί η αυξημένη τους διείσδυση, με αποτέλεσμα χαμηλότερους λογαριασμούς για τους τελικούς καταναλωτές και μάλιστα άμεσα.
 2. Είναι εφικτή η διείσδυση τουλάχιστον γιγαβάτ (GW) φωτοβολταϊκών ως το , χωρίς μάλιστα την ανάγκη σημαντικών επεμβάσεων και αναβαθμίσεων στα δίκτυα.
 3. Ένα σενάριο για διείσδυση GW φωτοβολταϊκών και αιολικών σε αναλογία περίπου – (συν εξάντληση των δυνατοτήτων των άλλων τεχνολογιών) είναι το μόνο ρεαλιστικό για την επίτευξη του στόχου για το , δεδομένου του μεγάλου δυναμικού των δύο τεχνολογιών αλλά και του χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές

Όποιος επικαλείται κάτι διαφορετικό, για να υποστηρίξει τη συνέχιση της ούτως ή άλλως αδικαιολόγητης αναστολής αδειοδότησης νέων έργων, θα πρέπει να αποδείξει με επιστημονικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα ότι τα παραπάνω δεν είναι αληθή. Οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και όχι με βάση τις προτιμήσεις κάποιων ή τη βούλησή τους να παραμείνουν οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών ένα “κλειστό επάγγελμα” για όσους πρόλαβαν. Η εποχή των “κλειστών επαγγελμάτων” και των συντεχνιών έχει παρέλθει οριστικά.

Η συνέχιση της αναστολής, όπως εισηγούνται κάποιοι, έχει δυστυχώς σημαντικές συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ή να παραβλέψει. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα χάθηκε το 60% των θέσεων εργασίας που άμεσα ή έμμεσα συντηρούσε η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Αυτό μεταφράζεται σε 30.000 χαμένες θέσεις εργασίας, ενώ η κατάσταση χειροτερεύει όσο συνεχίζεται η αναστολή αδειοδότησης νέων έργων.

κ. υπουργέ,

Ο Ν.4152/2013 σας δίνει τη δυνατότητα να άρετε την αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης πριν την 31η Δεκεμβρίου 2013,μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Για τους λόγους που σας αναφέραμε παραπάνω, ζητάμε να κάνετε άμεσα χρήση αυτής της δυνατότητας. Θα προσφέρετε έτσι υπηρεσία στη χώρα, στο περιβάλλον, στην απασχόληση.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Έντονος προβληματισμός αναφορικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αθήνα, 11-10-2013

 • Λανθασμένη, αντιαναπτυξιακή και αμφισβητήσιμη ως προς τα οφέλη για τους καταναλωτές η διαμόρφωση του έντονα αρνητικού κλίματος για τα φωτοβολταϊκά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών αντιπροσωπεύει περίπου το 1% του ΑΕΠ (με το 40% να αφορά εγχώρια προστιθέμενη αξία).
 • Η σωρεία αρνητικών ρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες, δεν αναιρεί μόνο τη δυνατότητα νέων επενδύσεων, αλλά εμποδίζει την ανάπτυξη καινοτομίας, περιορίζει δραματικά τις θέσεις εργασίας και τη δυνατότητα μείωσης του κόστους προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

Λανθασμένη είναι η ακολουθούμενη από την κυβέρνηση πολιτική για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και όχι η αντίστοιχη ευρωπαϊκή πολιτική, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε επί λέξει πως “αποδείχτηκε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γρήγορη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ήταν λανθασμένη, διότι οδήγησε στο να καλείται ο καταναλωτής ενέργειας (είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για ιδιώτες) να πληρώσει δυσβάσταχτα τέλη”.
Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των ΑΠΕ βασίζεται στο γεγονός ότι οι ΑΠΕ συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενεργειακή ασφάλεια, στη μείωση των απωλειών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, στη δημοκρατία μέσω της αποκεντρωμένης παραγωγής, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στα δημόσια έσοδα.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών αντιλαμβάνεται και εκτιμά πλήρως τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες και την επιβάρυνση των καταναλωτών, δεν μπορεί ωστόσο να μη διερωτηθεί για το σύνολο των τελών που επιβαρύνουν τους καταναλωτές στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και την ανταποδοτικότητα διαφόρων τελών. Το Ειδικό Τέλος (ΕΤΜΕΑΡ) που καταβάλλεται για την ενίσχυση των ΑΠΕ (αλλά, λόγω των στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ποσοστό του μόνο κατευθύνεται προς τις καθαρές πηγές ενέργειας), είναι σημαντικά μικρότερο από τα υπόλοιπα τέλη που βαρύνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ (π.χ. το περίφημο “χαράτσι” για τα ακίνητα), κυρίως όμως είναι μια επένδυση στο μέλλον. Χάρη σε αυτά τα τέλη, που δεν καταβάλλονται εσαεί αλλά για όσο διαρκέσουν οι συμβάσεις των έργων ΑΠΕ, οδεύουμε σε μια νέα κατάσταση, στην οποία πλέον οι Έλληνες καταναλωτές θα απολαμβάνουν ρεύμα φθηνότερο από το λιγνιτικό, χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος και χωρίς εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Σε ότι αφορά στη συνεισφορά των ΑΠΕ στην απασχόληση και τα δημόσια έσοδα, το 2013 και μόνο από τα φωτοβολταϊκά:

 • Παρήχθη σχεδόν 1% του ΑΕΠ (με το 40% να αφορά εγχώρια προστιθέμενη αξία)
 • Εισπράχθηκε νέο ΦΠΑ τουλάχιστον 100 εκατ. € από νέες εγκαταστάσεις
 • Δημιουργήθηκαν νέα φορολογικά έσοδα τουλάχιστον 100 εκατ. €
 • Υποστηρίχθηκαν 20.000 άμεσες και 30.000 έμμεσες θέσεις εργασίας

Σήμερα, κυρίως λόγω της ολιγωρίας της Πολιτείας, έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό που υποστηρίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα σοβαρό και υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί ως εξήγηση για τη μεταστροφή της στάσης της Πολιτείας απέναντι στις ΑΠΕ. Αν το έλλειμμα ήταν η πραγματική αιτία, με τη λήψη μέτρων που το εξαλείφουν, θα περίμενε κανείς η υπόλοιπη πολιτική να παραμείνει φιλική προς τις ΑΠΕ, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει στην πράξη. Όπως προκύπτει από τα μέτρα που πήρε το ΥΠΕΚΑ τον τελευταίο χρόνο, που ήταν στο σύνολό τους αρνητικά για τις ΑΠΕ, η κυβέρνηση προχωρά συστηματικά και συνειδητά στην αναίρεση όλων των θετικών πρωτοβουλιών της Πολιτείας σε σχέση με την προώθηση των ΑΠΕ, τις οποίες μάλιστα δυσφημεί σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει την μεταστροφή αυτή.

Την ίδια στιγμή έχουμε μπαράζ θετικών ειδήσεων για τις ρυπογόνες τεχνολογίες των ορυκτών καυσίμων, τις οποίες η κυβέρνηση προωθεί με απόλυτη συνέπεια, ενώ δεν γίνεται λόγος για τις άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις που καταλήγουν στα ορυκτά καύσιμα και οι οποίες είναι πολλαπλάσιες των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι ΑΠΕ.

Με αφορμή λοιπόν την κρίση και την ύφεση, έχουμε μια στροφή στο παρελθόν και έναν εξορκισμό της “πράσινης ανάπτυξης”. Ενώ όμως η οικονομική κρίση θα διαρκέσει λίγα χρόνια και μετά θα υπάρξει ανάκαμψη, η κρίση του κλίματος είναι εμμένουσα και θα διαρκέσει δεκαετίες. Για την κρίση αυτή αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, τα οποία πρόκειται να εξαντληθούν τις προσεχείς δεκαετίες, αφήνοντας όμως ανεξίτηλο το ίχνος τους στο κλίμα και την οικονομία του πλανήτη. Οι ΑΠΕ είναι “καταδικασμένες” να κυριαρχήσουν. Μόνο που αν μεταβούμε ταχύτερα σε αυτές θα κληροδοτήσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον στα παιδιά μας.

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, τα φωτοβολταϊκά αποτέλεσαν τη γρηγορότερα αναπτυσσόμενη ενεργειακή τεχνολογία. Αυτή η γοργή ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών έφερε και μια εντυπωσιακή μείωση του κόστους τους, με αποτέλεσμα σήμερα τα φωτοβολταϊκά να μπορούν να ανταγωνίζονται ευθέως τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα. Για να επιτευχθεί αυτό, ήταν απαραίτητη μέχρι τώρα η πολιτική στήριξη τους κυρίως με την παροχή εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Σύντομα όμως θα περάσουμε σε μια νέα φάση ανάπτυξης όπου τα μεν εμπορικά φωτοβολταϊκά μεγάλης ισχύος θα ανταγωνίζονται με τις συμβατικές πηγές ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά, τα δε μικρά οικιακά και εμπορικά συστήματα θα παράγουν ενέργεια φθηνότερη από την ενέργεια που αγοράζει κανείς από το δίκτυο.

Με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και τη μη περαιτέρω επιβάρυνσή τους, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί την Πολιτεία να αδράξει αυτή την ευκαιρία. Όπως κατέδειξε και σχετική μελέτη του ΑΠΘ, η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας και νέες επενδύσεις. Δεδομένου ότι η τιμή πώλησης της παραγόμενης από τα νέα φωτοβολταϊκά ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά, η μικρή επιβάρυνση που προκαλούν πλέον στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από τη μείωση στο κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλεί η αυξημένη τους διείσδυση, με αποτέλεσμα χαμηλότερους λογαριασμούς για τους τελικούς καταναλωτές και μάλιστα άμεσα.

Ήλιος: το εθνικό μας «καύσιμο»

 • Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν σήμερα την πιο δημοκρατική και αποκεντρωμένη ενεργειακή τεχνολογία. Ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει τα φωτοβολταϊκά. Οι εφαρμογές φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα (μικρές ή μεγάλες) ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ οι ρυπογόνες συμβατικές μονάδες είναι συγκεντρωμένες στα χέρια λίγων.
 • Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί έναν ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.
 • Η Ελλάδα είναι 5η στον κόσμο σε ότι αφορά την ανά κάτοικο εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών.
 • Ο ήλιος είναι το πραγματικό “εθνικό καύσιμο”. Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει σε ένα τετραγωνικό μέτρο κάθε χρόνο ισοδυναμεί με ένα βαρέλι πετρέλαιο. Η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη χώρα μας κάθε χρόνο ισοδυναμεί με 132 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αξίας 10 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι

Τους τελευταίους μήνες και παρόλο που πλέον το κόστος της ηλιακής κιλοβατώρας είναι συγκρίσιμο της συμβατικής ενέργειας, ο κλάδος των φωτοβολταϊκών δοκιμάζεται από ένα μπαράζ αρνητικών ρυθμίσεων που έχουν αποσταθεροποιήσει την αγορά και έχουν οδηγήσει σε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας,. Μόνο το πρώτο εννεάμηνο του 2013 εκτιμούμε πως χάθηκαν οι μισές θέσεις εργασίας στον κλάδο και αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, ως το τέλος του έτους θα έχει απομείνει μόνο το 1/3 των θέσεων εργασίας που είχαμε το 2012. Το κακό χειροτερεύει όσο το ΥΠΕΚΑ εμμένει σε αντιαναπτυξιακές περιοριστικές ρυθμίσεις (όπως π.χ. η αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων που θα έδιναν κάποια πνοή στην αγορά). Πολλές πολυεθνικές του κλάδου μάλιστα, οι οποίες επένδυσαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από τη χώρα, αφού δεν βλέπουν καμία άμεση προοπτική ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. Το ίδιο και εκατοντάδες μηχανικοί και επιστήμονες που αναζητούν πλέον ένα καλύτερο μέλλον εκτός συνόρων, αφού έχουν απολέσει την εργασία τους στο χώρο των φωτοβολταϊκών.

Ακόμη και με την υιοθέτηση της πρότασης του ΣΕΦ για τις εγγυημένες τιμές που θα πρέπει να απολαμβάνουν τα νέα φωτοβολταϊκά από το 2015, βιώσιμα θα είναι είτε μεγάλα έργα επί εδάφους είτε μικρομεσαία έργα επί στεγών με χαμηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος. Τέτοια έργα δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν σήμερα και η ανάπτυξή τους μόνο απαιτεί 1-2 έτη. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να επανεκκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης και ωρίμανσης έργων, αν θέλουμε να περισώσουμε κάποιες από τις θέσεις εργασίας.

Γι’ αυτό, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ζητά:

 1. Αναθεώρηση του εθνικού στόχου για το 2020, καθώς ο σχετικός νόμος δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα της αγοράς. Προτείνεται να τεθεί ένας κοινός στόχος 12 GW έως το 2020 για τις ώριμες τεχνολογίες των αιολικών και φωτοβολταϊκών, ώστε να ενισχυθεί η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, με τέτοιο τρόπο που θα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ.
 2. Άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων έργων και κατάργηση των οικονομικών, διοικητικών και θεσμικών εμποδίων που επιβραδύνουν την υλοποίηση έργων και αποθαρρύνουν τις επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη.
 3. Άμεση ενίσχυση της αποζημίωσης των ΑΠΕ, με βάση:
  • την εύρυθμη και ισόρροπη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο την οικονομική απόδοση της κάθε επένδυσης.
  • την ανταπόδοση για τα περιβαλλοντικά και όχι μόνο οφέλη που επιφέρει η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως τους χαμηλότερους λογαριασμούς για τους τελικούς καταναλωτές.
 4. Θεσμική κατοχύρωση του κατάλληλου μοντέλου net-metering, το οποίο κατοχυρώνεται μεν θεσμικά, με το άρθρο 6 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ, παρουσιάζει όμως ελλείψεις, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση μετρητή διπλής κατεύθυνσης, η χρέωση του καταναλωτή μόνο για την τυχόν περίσσεια ενέργεια την οποία καταναλώνει και η πίστωση τυχόν περίσσειας παραγόμενης ενέργειας στη διάρκεια μιας μετρητικής περιόδου, στις επόμενες μετρητικές περιόδους, χωρίς, ωστόσο, να δύναται να υπερβεί η πίστωση τη διάρκεια ενός έτους. Ακόμη, προτείνεται η μείωση του συνολικού επενδυτικού κόστους για τη μικρομεσαία παραγωγή, η παροχή φοροαπαλλαγών και διατήρηση του σημερινού συστήματος των σταθερών εγγυημένων τιμών, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση από το σύστημα εγγυημένων τιμών σε αυτό του net-metering.
 5. Νέα διατύπωση του άρθρου του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ, που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική υψηλής παραγωγικότητας, ώστε να διορθωθεί η ακύρωση της δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μικρό τμήμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας, που δημιούργησε ο Ν.4015/2011.
 6. Απόσυρση της ρύθμισης για το προτεινόμενο “τέλους ασφάλειας εφοδιασμού”, καθώς αναμένεται να προκαλέσει ανισορροπία στην αγορά, “τιμωρώντας” ουσιαστικά τα φωτοβολταϊκά και ευνοώντας την ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη. Το συγκεκριμένο τέλος, όπως τονίζεται, αφορά σε επικουρική υπηρεσία που παρέχεται, χωρίς να παρέχεται αμοιβή για αυτή.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Η ποινικοποίηση της λειτουργίας της αγοράς δεν βοηθά στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης

Αθήνα, 26-9-2013

Η αναταραχή που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στην αγορά ΑΠΕ και ειδικότερα των φωτοβολταϊκών (λόγω των ελλειμμάτων που παρουσιάζει ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ αλλά και λόγω των άστοχων ρυθμίσεων του ΥΠΕΚΑ), έχει οδηγήσει μερίδα επενδυτών στην ανάληψη πρωτοβουλιών με τις οποίες στρέφονται νομικά εναντίον θεσμικών φορέων της αγοράς. Χαρακτηριστικά είναι, για παράδειγμα, τα εξώδικα, οι αγωγές και οι απειλές κατάσχεσης κατά του ΛΑΓΗΕ και η μηνυτήρια αναφορά εναντίον μελών της ΡΑΕ για παράβαση καθήκοντος σε σχέση με τα ελλείμματα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών πιστεύει ότι τα υπαρκτά και σοβαρά προβλήματα της αγοράς αντιμετωπίζονται μόνο με την άρση των στρεβλώσεων που χαρακτηρίζουν την ενεργειακή αγορά, στρεβλώσεις που διαχέονται σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής και δεν αφορούν φυσικά μόνο τις ΑΠΕ. Η ποινικοποίηση της λειτουργίας της αγοράς δεν βοηθά στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης, ιδιαίτερα όταν λάβει κανείς υπόψη του ότι την τελική ευθύνη για τις σχετικές αποφάσεις σε σχέση με τη δημιουργία του ελλείμματος έχει διαχρονικά το αρμόδιο υπουργείο ΠΕΚΑ.

Ειδικότερα σε ότι αφορά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κάθε άλλο παρά ως αρνητική μπορεί να κρίνει κάποιος τη στάση της σε θέματα ΑΠΕ την τελευταία τριετία, όπως προκύπτει από σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Καταλυτική η πρωτοβουλία των 36 για τα φωτοβολταϊκά

Αθήνα, 25-09-2013

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) χαιρετίζει την πρωτοβουλία 36 βουλευτών οι οποίοι κατέθεσαν 7 προτάσεις για την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, εκ των εισηγητών της σχετικής ερώτησης στον Υπουργό ΠΕΚΑ, ανέφερε: «Η αγορά φωτοβολταϊκών έχει αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες, τις οποίες πρέπει να αξιολογήσουμε με προσοχή. Τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και στην εξασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητά της είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Πολιτεία μπορεί να ορίσει ένα νέο πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της αγοράς, τη μελλοντική ανάπτυξη και τη συνέχιση και ενθάρρυνση νέων επενδύσεων».

Από την πλευρά του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο πρόεδρός του, Δρ. Σωτήρης Καπέλλος δήλωσε: «Με χαρά υποδεχόμαστε την πρωτοβουλία των 36 βουλευτών, που αποτελεί μια όαση αισιοδοξίας για τον κλάδο μας, ο οποίος εδώ και μήνες δοκιμάζεται από ένα μπαράζ αρνητικών αποφάσεων που απειλούν τη βιωσιμότητά του».

Οι προτάσεις αυτές, αφορούν τα εξής:

 1. Αναθεώρηση του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ για το 2020, καθώς η σχετική Υπουργική Απόφαση δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα της αγοράς. Προτείνεται να τεθεί ένας κοινός στόχος 12 GW για τις ώριμες τεχνολογίες των αιολικών και φωτοβολταϊκών.
 2. Άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών έργων και κατάργηση των οικονομικών, διοικητικών και θεσμικών εμποδίων που επιβραδύνουν την υλοποίηση έργων και αποθαρρύνουν τις επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη.
 3. Ενίσχυση των ΑΠΕ, με βάση:
  1. την εύρυθμη και ισόρροπη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο την οικονομική απόδοση της επένδυσης.
  2. την ανταπόδοση για τα περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη που επιφέρει η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως οι χαμηλότεροι λογαριασμοί για τους τελικούς καταναλωτές.
 4. Θεσμική κατοχύρωση του κατάλληλου μοντέλου net-metering, το οποίο θεσμοθετείται μεν επί της αρχής, με το άρθρο 6 του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου, παρουσιάζει όμως ελλείψεις, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται:
  1. η χρήση μετρητή διπλής κατεύθυνσης, ώστε η χρεοπίστωση να αφορά και στους φόρους και τέλη που συνδέονται με την κατανάλωση.
  2. η πίστωση τυχόν περίσσειας παραγόμενης ενέργειας στη διάρκεια μιας μετρητικής περιόδου, στις επόμενες μετρητικές περιόδους (χωρίς, ωστόσο, να δύναται να υπερβεί η πίστωση τη διάρκεια ενός έτους).
  3. η μείωση του συνολικού επενδυτικού κόστους για τη μικρομεσαία παραγωγή, η παροχή φοροαπαλλαγών και η διατήρηση του σημερινού συστήματος των σταθερών εγγυημένων τιμών, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση από το σύστημα εγγυημένων τιμών σε αυτό του net-metering.
 5. Νέα διατύπωση του άρθρου του νομοσχεδίου, που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική υψηλής παραγωγικότητας, ώστε να διορθωθεί η ακύρωση της δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μικρό τμήμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας, που δημιούργησε ο Ν.4015/2011.
 6. Απόσυρση της ρύθμισης για το προτεινόμενο «τέλος ασφάλειας εφοδιασμού», καθώς αναμένεται να προκαλέσει ανισορροπία στην αγορά, «τιμωρώντας» ουσιαστικά τα φωτοβολταϊκά και ευνοώντας την ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη.
 7. Συμμετοχή όλων των ΑΠΕ και του φυσικού αέριου στην κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

Ο ΣΕΦ πιστεύει ότι οι προτάσεις αυτές μπορούν να εγγυηθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και καλεί και τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή ή να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Πληροφορίες για συντάκτες:
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς τον αρμόδιο υπουργό, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, καθώς και τους ερωτώντες βουλευτές, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Νομοσχέδιο ΑΠΕ: Μισό βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω

Αθήνα, 23-09-2013

ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΕ

Μισό βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω

Ανεπαρκείς ρυθμίσεις για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και επιβολή νέων επαχθών βαρών στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς περιέχει το νέο νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) που κατατέθηκε στη Βουλή.

Οι ανεπαρκείς ρυθμίσεις είναι αυτές που αφορούν στη δυνατότητα αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά, ενώ τα νέα βάρη επέρχονται από την επιβολή ενός νέου «τέλους ασφάλειας εφοδιασμού» που προβλέπει το νομοσχέδιο.

Οι ρυθμίσεις για την αυτοπαραγωγή με φωτοβολταϊκά

Το άρθρο 6 του νομοσχεδίου κατοχυρώνει νομοθετικά τη δυνατότητα αυτοπαραγωγής από φωτοβολταϊκά και μικρές ανεμογεννήτριες. Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (net-metering) από καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά. Παρόλα αυτά, η προτεινόμενη ρύθμιση, αν και επιβεβλημένη, κρίνεται ως ελλιπής και αντιαναπτυξιακή και αποθαρρύνει τους πολίτες από το να στραφούν στην εγκατάσταση ενός μικρού φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοπαραγωγή, αφού με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις οι χρόνοι απόσβεσης για ένα τέτοιο σύστημα είναι απαγορευτικά μεγάλοι.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) έχει επανειλημμένως προτείνει βελτιώσεις που θα καθιστούσαν τη ρύθμιση αυτή αποτελεσματική και θα τις έδιναν μια αναπτυξιακή προοπτική, αλλά δυστυχώς, μέχρι σήμερα, το ΥΠΕΚΑ κωφεύει στις προτάσεις αυτές. Ο ΣΕΦ πιστεύει πως το κατάλληλο για τα ελληνικά δεδομένα σχήμα είναι:

 • Η χρήση μετρητή διπλής κατεύθυνσης, ώστε ο συμψηφισμός να αφορά και στους φόρους και τα τέλη που υπολογίζονται επί της κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. τέλη χρήσης δικτύου, συστήματος κ.λπ.).
 • Η χρέωση του καταναλωτή μόνο για την τυχόν περίσσεια ενέργεια την οποία καταναλώνει από το δίκτυο στη διάρκεια μιας μετρητικής περιόδου.
 • Η πίστωση τυχόν περίσσειας παραγόμενης ενέργειας στη διάρκεια μιας μετρητικής περιόδου, στις επόμενες μετρητικές περιόδους, χωρίς, ωστόσο, να δύναται να υπερβεί η πίστωση τη διάρκεια ενός έτους.

Επιβολή νέου τέλους σε σταθμούς ΑΠΕ

Το άρθρο 17 του νομοσχεδίου θεσμοθετεί ένα νέο δυσβάσταχτο «τέλος ασφάλειας εφοδιασμού», το οποίο έρχεται να προστεθεί σε ένα σύνολο επαχθών ρυθμίσεων που έχουν περικόψει δραστικά τα προσδοκώμενα έσοδα των φωτοβολταϊκών σταθμών και απειλούν πλέον την ίδια τη βιωσιμότητά τους.

Το νέο αυτό τέλος προτείνεται ως πηγή εσόδων για τις «υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου» που αποσκοπούν στην παροχή χαμηλότερων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία. Το μέτρο αποτελεί μια ελλιπή και στρεβλή υιοθέτηση ρυθμίσεων που ισχύουν σε άλλες χώρες όπου εφαρμόζονται εκπτώσεις τιμολογίων καταναλωτών λόγω αποδοχής διακοψιμότητας από αυτούς. Η διακοψιμότητα επιλέγεται για να μη χρειαστεί η έγχυση ακριβής ενέργειας από μονάδες εφεδρείας, κάτι που θα επιβάρυνε την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). Όπως όμως έχει αποδειχθεί στην πράξη, η μεγάλη διείσδυση των φωτοβολταϊκών όχι μόνο έχει εξαλείψει τις μεσημεριανές αιχμές της ζήτησης, αλλά έχει οδηγήσει και σε σημαντική μείωση της ΟΤΣ. Παρόλα αυτά, τα φωτοβολταϊκά καλούνται να καλύψουν και πάλι το κενό που δημιουργούν οι στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως γνωστόν, οι ΑΠΕ αποζημιώνονται με σταθερές εγγυημένες τιμές και συνεπώς δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακυλήσουν την επιβάρυνση του νέου τέλους στο τιμολόγιο τους, γεγονός που σημαίνει πως θα την υποστούν στο σύνολό της ως απομείωση της όποιας κερδοφορίας τους. Αντιθέτως, οι συμβατικοί παραγωγοί μπορούν να τη μετακυλήσουν στις ημερήσιες προσφορές έγχυσης που υποβάλλουν στον Διαχειριστή στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Έτσι στην πράξη, οι ΑΠΕ, και κυρίως τα φωτοβολταϊκά, θα επιδοτήσουν τα χαμηλά τιμολόγια των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας.

Κατά ένα περίεργο τρόπο μάλιστα, το προτεινόμενο τέλος δεν είναι ανάλογο της παραγόμενης από κάθε τεχνολογία ενέργειας, αλλά ανάλογο των συνολικών καθαρών εσόδων των παραγωγών. Έτσι όμως ευνοείται η ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη και τιμωρούνται πρωτίστως τα φωτοβολταϊκά και μελλοντικά και οι μονάδες βιοαερίου.

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την απόσυρση των προτεινόμενων ρυθμίσεων που επιβάλλουν το νέο επαχθές τέλος.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Σχόλια του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών επί του σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλες διατάξεις».

Με το νομοσχέδιο εισάγονται ρυθμίσεις που είτε κρίνονται ως ανεπαρκείς για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών είτε επιβάλλουν νέα επαχθή βάρη στους εν λειτουργία φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Εξετάζουμε τρεις από τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και συγκεκριμένα αυτή που αφορά στη δυνατότητα αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά, στην επιβολή ενός νέου “τέλους ασφάλειας εφοδιασμού“ που προβλέπει το νομοσχέδιο και τέλος τη νέα ρύθμιση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γεωργικές γαίες υψηλής παραγωγικότητα […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ↓ (κατεβάστε το .pdf)
Κατεβάστε τη Δημοσίευση