Συνάντηση ΔΕΔΔΗΕ-ΣΕΦ για το net-metering

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 4.6.2015 μεταξύ του νέου Προέδρου του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου, στελεχών του Διαχειριστή και του Προεδρείου του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), με αντικείμενο την επίλυση προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην εφαρμογή της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering).

Στη συζήτηση ετέθησαν θέματα όπως η εμπλοκή εξέτασης νέων αιτημάτων net-metering λόγω συσσώρευσης ανενεργών αιτήσεων από το παρελθόν, ιδιαίτερα προβλήματα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, η δημοσίευση λίστας μετρητών αποδεκτών από τον ΔΕΔΔΗΕ και η έναρξη αποδοχής αιτημάτων net-metering στη Μέση Τάση.

Το κλίμα της συζήτησης υπήρξε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό και ο ΔΕΔΔΗΕ υποσχέθηκε την άμεση δρομολόγηση όλων των θεμάτων με στόχο την επίλυσή τους εντός των προσεχών εβδομάδων.

Έγινε επίσης συζήτηση για το θέμα του συνδυασμού του net-metering με αποθήκευση ενέργειας και ο ΣΕΦ ζήτησε από τον ΔΕΔΔΗΕ να προετοιμάσει σχετικές προδιαγραφές κατά το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, ώστε προσεχώς να μπορέσει να αναπτυχθεί και αυτό το κομμάτι της αγοράς. Και στο θέμα αυτό υπήρξε θετική απόκριση του ΔΕΔΔΗΕ.

Προβλήματα στην εφαρμογή της αυτοπαραγωγής (net-metering)

Με επιστολή του στον υπουργό ΠΑΠΕΝ, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) επισημαίνει μια σειρά από προβλήματα που έχουν ενσκήψει με την έναρξη εφαρμογής, προ ημερών, των ρυθμίσεων για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering).

1. Προβλήματα στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Από την ανάλυση των στοιχείων που έχει δημοσιεύσει πρόσφατα ο ΔΕΔΔΗΕ, προκύπτει ότι υπάρχει δέσμευση περιθωρίου ισχύος αφενός από παλιά έργα με Συμβάσεις Σύνδεσης, αφετέρου από εκκρεμή αιτήματα φωτοβολταϊκών του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η δέσμευση περιθωρίου ή η προτεραιότητα εξέτασης των παλιών και μη επίκαιρων αιτημάτων φωτοβολταϊκών στεγών δημιουργεί πρόβλημα στην αδειοδότηση νέων και επίκαιρων έργων net-metering.

Το πρόβλημα προκύπτει από τα ακόλουθα:

– Η δεσμευμένη ισχύς φωτοβολταϊκών σε εξέλιξη αδειοδοτικής κατάστασης που παρουσίασε ο ΔΕΔΔΗΕ, περιλαμβάνει φωτοβολταϊκούς σταθμούς κυρίως επί εδάφους, που από το 2012-2013 έχουν υπογράψει σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο, και είχαν καταβάλει τις σχετικές δαπάνες σύνδεσης. Παρά το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης (2-3 έτη) ο ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔΝ δεν διαγράφει από τις λίστες περιθωρίων τα εν λόγω έργα επικαλούμενος μη ρητή νομοθετική αναφορά. Σημειώνουμε ότι η ΔΔΝ έχει δίκιο και όντως δεν υπάρχει ρητή νομοθετική ρύθμιση, αλλά σε αντίστοιχες περιπτώσεις η αρμόδια Διεύθυνση (ΔΧΔ) για την Ηπειρωτική Ελλάδα, θέτει στο αρχείο τα εν λόγω έργα και αποδεσμεύει ηλεκτρικό χώρο. Επίσης σημειώνουμε ότι η υλοποίηση των εν λόγω έργων σήμερα είναι εντελώς απίθανη λόγω εξαιρετικά χαμηλών ταριφών, και έτσι τα εν λόγω έργα δεσμεύουν θεωρητικά για πάντα πολύτιμο ηλεκτρικό χώρο.

– Ένα επιπλέον πρόβλημα προκύπτει από το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ακόμα και σήμερα αξιολογεί αιτήματα των ετών 2012-2013 του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις. Έτσι για να φτάσει η σειρά αξιολόγησης ενός νέου αιτήματος net-metering, θα πρέπει να περιμένει να εκδοθούν οι προσφορές σύνδεσης για το πλήθος των παλαιών αιτημάτων φωτοβολταϊκών στεγών, να παρέλθει το δίμηνο που προβλέπουν οι διαδικασίες και έπειτα να ακυρωθούν (η ακύρωση θεωρείται βέβαιη λόγω της πολύ χαμηλής ταρίφας που ισχύει πλέον για την κατηγορία αυτή έργων). Σημειώνουμε ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ορθά πράττει βάσει των ισχυουσών ρυθμίσεων, αλλά θα μπορούσε να υπάρξει μία νομοθετική ρύθμιση (η οποία και έγινε για όλα τα άλλα έργα πλην του Ειδικού Προγράμματος), μέσω της οποίας θα δινόταν προθεσμία ενός (1) μηνός για την επανεπιβεβαίωση του ενδιαφέροντος των εκκρεμών αιτημάτων, αλλιώς αυτά να διαγράφονται από το αρχείο.

Για να γίνει κατανοητό πόσο σημαντικά είναι τα παραπάνω, σημειώνουμε ότι στην Κρήτη και τη Σκύρο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει καθόλου περιθώριο για φωτοβολταϊκά μέσω net-metering.

2. Προβλήματα στα αγροτικά φωτοβολταϊκά

Παρόλο που οι ισχύουσες ρυθμίσεις κάνουν σαφή αναφορά στην εφαρμογή της αυτοπαραγωγής στον πρωτογενή τομέα, παλαιότερες ρυθμίσεις εμποδίζουν δυστυχώς την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για πολλές αγροτικές εφαρμογές (π.χ. για κάλυψη των αναγκών άρδευσης σε χωράφια). Ο λόγος είναι ότι με το Ν.4015/2011 απαγορεύεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλές παραγωγικότητας. Όλες όμως οι αρδευόμενες εκτάσεις θεωρούνται γαίες υψηλής παραγωγικότητας, οπότε η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού από επαγγελματία αγρότη για να καλύψει τη ζήτηση μιας αντλίας στο χωράφι του ή από έναν ΓΟΕΒ ή ΤΟΕΒ για τις ανάγκες ενός αντλιοστασίου είναι πρακτικά αδύνατη.

Ατυχώς, η ισχύουσα διάταξη του Ν.4015/2011 διατυπώθηκε κατά τρόπο που ακύρωσε τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μικρό τμήμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας (1%), όπως αρχικά προέβλεπε ο Ν.3851/2010. Ενώ το άρθρο 21 του Ν.4015/2011 προσπάθησε να λύσει πρακτικά προβλήματα που σχετίζονται με τη μεταβίβαση ακινήτων σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας, στην πράξη ακύρωσε τις πρόνοιες του Ν.3851/2010 που επέτρεπε την εγκατάσταση ΑΠΕ σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας και σε ποσοστό έως 1% επί της συνολικής αγροτικής έκτασης κάθε Νομού.

Επιπλέον, να επισημάνουμε πως σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας επιτρέπεται, ούτως ή άλλως, η όδευση γραμμών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, οι δε καλλιέργειες εξυπηρετούνται απ’ αυτές καταναλώνοντας π.χ. ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των αντλιών που απαιτούνται για άρδευση. Συνιστά παραλογισμό να επιτρέπεται η υποδομή για μεταφορά και κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά όχι για την επιτόπια παραγωγή της και μάλιστα με καθαρές τεχνολογίες. Αν η ίδια η βιωσιμότητα των καλλιεργειών απαιτεί ενέργεια, πως είναι δυνατόν η επιτόπια παραγωγή της να είναι ασύμβατη με τον αγροτικό χαρακτήρα της περιοχής; Φανταστείτε το ανάλογο στην περίπτωση του νερού. Είναι σαν να επιτρέπεται η μεταφορά νερού για άρδευση από αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων, αλλά όχι η χρήση τοπικών υδατικών πόρων!

Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε την εξής τροποποίηση:

«Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, περιπτώσεις β’ έως και ε’, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τη παράγραφο 37 του άρθρου 24 του Ν.2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παρ.7 του άρθρου 9 του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ Α’ 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης του Υπουργού ΠΑΠΕΝ, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του Ν.2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.»

Η διαφορά με την ισχύουσα διάταξη του Ν.4015/2011 είναι ότι εκείνη περιλαμβάνει και την περίπτωση α’ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, την περίπτωση δηλαδή που αφορά στις ΑΠΕ.

Επειδή πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να τίθενται αναίτια εμπόδια στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, ζητάμε την άμεση παρέμβαση του ΥΠΑΠΕΝ για να λυθεί το θέμα αυτό.

3. Αδυναμία εφαρμογής εικονικού net-metering

Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα του εικονικού (virtual) net-metering, δηλαδή ο συσχετισμός και συμψηφισμός μίας κατανάλωσης με φωτοβολταϊκό που δεν βρίσκεται στο χώρο όπου πραγματοποιείται αυτή η κατανάλωση (σήμερα, η σχετική ΥΑ επιτρέπει την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού μόνο στον ίδιο ή όμορο χώρο). Για το λόγο αυτό, προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 7 του αρθ. 1 της ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461/30.12.2014 (ΦΕΚ 3583Β/31.12.2014) ως εξής:

“7. Το Πρόγραμμα αφορά σε φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται κατ’ αρχάς στον ίδιο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθίστανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών, σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Στις περιπτώσεις εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος σε άλλο χώρο, διαφορετικό του χώρου κατανάλωσης (όπου βρίσκεται και ο αντίστοιχος μετρητής κατανάλωσης με τον οποίο διενεργείται ο ενεργειακός συμψηφισμός), επιτρέπεται στους αυτοπαραγωγούς η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση του συστήματος ή και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού από το χώρο αυτοπαραγωγής στο χώρο κατανάλωσης, καταβάλλοντας τα τέλη που ισχύουν για τη χρήση του συστήματος ή και του δικτύου, όπως προβλέπεται σχετικά από το άρθρο 24 του Ν.3468/2006”.

Η εφαρμογή του virtual net-metering είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεί σχεδόν μονόδρομο σε πολλές περιπτώσεις ξενοδοχειακών μονάδων (ιδιαίτερα σε νησιά), δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης, γεωργικών αντλιοστασίων (π.χ. περιπτώσεις αντλιοστασίων ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ), κ.λπ.

Σημειωτέον ότι η πρόβλεψη αυτή υπάρχει στο Ν.3851/2010 και κακώς δεν περιελήφθη στην ΥΑ που ακολούθησε. Συγκεκριμένα, η παρ. 2 του αρθ. 4 του Ν.3851/2010 αναφέρει τα εξής:

“Στις περιπτώσεις σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιτρέπεται στους αυτοπαραγωγούς, η μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση του συστήματος ή και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρισμού από το χώρο αυτοπαραγωγής στο χώρο κατανάλωσης, καταβάλλοντας τα τέλη που ισχύουν για τη χρήση του συστήματος ή και του δικτύου”.

Επιπλέον, η προτεινόμενη ρύθμιση επιτρέπει και τη χρήση ιχνηλατών (trackers) στην περίπτωση εγκατάστασης του συστήματος επί εδάφους, μια πρόνοια που δεν υπάρχει στη σχετική ΥΑ που ισχύει σήμερα.

Διαβάστε το δελτίο τύπου σε pdf

Απαιτούνται πιο τολμηρά βήματα για το net-metering

 

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί το ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει άμεσα στην υπουργική απόφαση που θα δρομολογεί επιτέλους το net-metering, υιοθετώντας τις προτάσεις που θα το καταστήσουν πιο αποδοτικό και φιλόδοξο, προς όφελος των καταναλωτών, της αγοράς και του περιβάλλοντος.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Εντυπωσιάζει η στατιστική των φωτοβολταϊκών για το 2013

Το 2013, η Ελλάδα βρέθηκε στη δεύτερη θέση διεθνώς σε ότι αφορά στη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας. Συγκεκριμένα, τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν το 6,7% της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 2013 επίσης, η Ελλάδα βρέθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά, στο top-10 της παγκόσμιας αγοράς σε ότι αφορά στη νέα ετήσια εγκατεστημένη ισχύ με 1.043 νέα μεγαβάτ φωτοβολταϊκών.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Ανάσα για την αγορά η άρση της αναστολής νέων φωτοβολταϊκών έργων

 

Ανάσα για την αγορά η άρση της αναστολής νέων φωτοβολταϊκών έργων

Εξαιρετικά θετική θεωρεί ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών την πρωτοβουλία του υφυπουργού ΠΕ.Κ.Α. Α. Παπαγεωργίου (που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου που τέθηκε σε διαβούλευση), να άρει την αναστολή αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών έργων, που ισχύει από τον Αύγουστο του 2012. Η αναστολή αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε μαρασμό την αγορά και σε απώλεια άνω του 75% των θέσεων εργασίας στον κλάδο. Με την αδειοδότηση νέων έργων και τη συνέχιση της αδειοδοτικής διαδικασίας για μη ώριμα έργα, δημιουργείται προσδοκία για μια μελλοντική επανεκκίνηση της αγοράς, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Τα νέα έργα φωτοβολταϊκών θα αποζημιώνονται με εξαιρετικά χαμηλές τιμές (τις χαμηλότερες από όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ και το φυσικό αέριο) και δεν θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών χαιρετίζει, επίσης, την πρωτοβουλία του Υ.ΠΕ.Κ.Α. να καταθέσει, τελικώς, τις προτάσεις του για την εξυγίανση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, λήγοντας μια μακρά περίοδο αναμονής, εικασιών και “διαρροών”, που κάθε άλλο παρά συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των χρονιζόντων προβλημάτων και την εμπέδωση κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης.

 

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

PV GRID : προτάσεις για την καλύτερη ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής

Αθήνα, Βαρσοβία, Βερολίνο, Βιέννη, Βρυξέλλες, Λισαβώνα, Λονδίνο, Μαδρίτη, Μπρατισλάβα, Παρίσι, Πράγα, Ρώμη, Σόφια, Στοκχόλμη, Χάγη, 30 Ιανουαρίου 2014 – Tο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PV GRID παρουσίασε σήμερα ένα κείμενο προτάσεων με τεχνικές λύσεις οι οποίες θα διευκολύνουν την ενσωμάτωση των φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι προτάσεις αυτές θα γίνουν αντικείμενο διαβούλευσης με τους αρμόδιους φορείς σε 15 εθνικές συναντήσεις που θα οργανωθούν το επόμενο τρίμηνο.

Από τον Μάιο του 2012, το πρόγραμμα PV GRID ασχολείται με τον εντοπισμό και την προτεραιοποίηση των κατάλληλων τεχνικών λύσεων που θα επιτρέψουν την αυξημένη διείσδυση φωτοβολταϊκών στα ηλεκτρικά δίκτυα. Προηγήθηκε μια λεπτομερής ανάλυση των εμποδίων και σήμερα παρουσιάζονται οι θεσμικές και κανονιστικές προτάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο ενεργειακό σύστημα, όπου η κατανεμημένη παραγωγή αποκτά πλέον σημαίνοντα ρόλο, απαιτούνται νέοι τρόποι διαχείρισης και λειτουργίας των δικτύων διανομής. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κείμενο προτάσεων του PV GRID είναι οι εξής:

 • Να διασφαλιστούν δίκαιοι όροι σε ότι αφορά στις πιθανές περικοπές της εγχεόμενης από φωτοβολταϊκά ενέργειας
 • Να αναπτυχθεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατανάλωση με χρήση φωτοβολταϊκών
 • Να γίνει εκμετάλλευση των νέων τεχνικών δυνατοτήτων των αντιστροφέων (inverter)
 • Να προωθηθεί η αποθήκευση ενέργειας τόσο σε επίπεδο Διαχειριστών δικτύων όσο και σε επίπεδο καταναλωτών
 • Να ενισχυθούν οι εφαρμογές διαχείρισης της ζήτησης
 • Να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο σύστημα μετρήσεων
 • Να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη των έξυπνων δικτύων

Οι τελευταίες εκθέσεις του PV GRID είναι διαθέσιμες παρακάτω:

Ως τον Απρίλιο του 2014, οι μετέχοντες στο πρόγραμμα PV GRID θα οργανώσουν συναντήσεις διαβούλευσης επί των κειμένων αυτών και στις 15 εμπλεκόμενες χώρες, ώστε να συζητηθούν οι πιο κατάλληλες για κάθε χώρα λύσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της πανευρωπαϊκής διαβούλευσης θα αποτυπωθεί σε μια νέα έκθεση το καλοκαίρι του 2014. Το πρόγραμμα PV GRID καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς να εκφέρουν γνώμη για τις προτάσεις που διατυπώνει η έκθεση που δημοσιοποιείται σήμερα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να παρέμβουν με αποστολή mail στη διεύθυνση info@pvgrid.eu ως τις 30 Απριλίου 2014.

Σχετικά με το PV GRID:
Ο απώτερος σκοπός του Προγράμματος PV GRID είναι να βοηθήσει στην άρση των εμποδίων που καθυστερούν τη μεγάλης κλίμακας διείσδυση των φωτοβολταϊκών στα ευρωπαϊκά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάλυση και καταγραφή των εμποδίων και των λύσεων και τη διατύπωση θεσμικών και κανονιστικών προτάσεων. Το PV GRID ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του προγράμματος PV LEGAL το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2012.
Το PV GRID είναι μια κοινή προσπάθεια των παρακάτω φορέων:

 • Συντονιστής: German Solar Industry Association (BSW-Solar)
 • European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
 • Eclareon Management Consultants (Γερμανία)
 • 14 εθνικών συνδέσμων φωτοβολταϊκών: ΣΕΦ (Ελλάδα), UNEF (Ισπανία), APESF (Πορτογαλία), Assorinovabili (Ιταλία), BPVA (Βουλγαρία), CZEPHO (Τσεχία), ENERPLAN (Γαλλία), Holland Solar (Ολλανδία), PTPV (Πολωνία), PV Austria (Αυστρία), EDORA (Βέλγιο), SvenskSolenergi (Σουηδία), SAPI (Σλοβακία), STA (Ηνωμένο Βασίλειο).
 • DERlab (European Distributed Energy Resources Laboratories) (Γερμανία)
 • 2 Διαχειριστών Δικτύων Διανομής: ENEL Distribuzione (Ιταλία), RWE Deutschland (Γερμανία)
 • The Comillas Pontifical University (Ισπανία)

Περισσότερες πληροφορίες:
Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
Στέλιος Ψωμάς
Tηλ: 2109577470
Email : info@helapco.gr
Ευρωπαϊκό επίπεδο:
Marie Latour, European Photovoltaic Industry Association
Tel: +32.2.400.10.13
Email: m.latour(at)epia.org
Συντονιστής:
Bianca Barth, BSW-Solar, Germany
Tel: +49 30 2977788 40
Email: barth(at)bsw-solar.de

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Χωρίς ελπίδα και προοπτική αφήνει την αγορά η παράταση της αναστολής αδειοδότησης νέων έργων

Καταστροφική για την αγορά και το μέλλον χιλιάδων θέσεων εργασίας κρίνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών την τροπολογία που κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ στο σχέδιο νόμου “Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις” με την οποία παρατείνεται για ένα ακόμη χρόνο η αναστολή αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών.

Η παράταση αυτή, τρίτη στη σειρά από τον Αύγουστο του 2012, αφήνει την αγορά στο κενό (αφού δεν υπάρχουν πλέον ώριμα προς υλοποίηση έργα), ενώ δεν ξεκαθαρίζει αν συνεχίζει να ισχύει η ρύθμιση του Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α, 1/11/2013) με την οποία εξαιρούνται της αναστολής τα έργα από αυτοπαραγωγούς που κάνουν χρήση του συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας (net-metering).

Η απόφαση αυτή του ΥΠΕΚΑ είναι ακατανόητη, δεδομένου ότι, με τις ισχύουσες πλέον τιμές αποζημίωσης της παραγόμενης ενέργειας, τα νέα φωτοβολταϊκά δεν επιβαρύνουν πια τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και δεν διακυβεύουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητά του. Αντιθέτως, η περαιτέρω διείσδυση φωτοβολταϊκών με χαμηλές τιμές αποζημίωσης οδηγεί σε χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για τους καταναλωτές. Τα νέα φωτοβολταϊκά αποζημιώνονται πλέον με τις χαμηλότερες ταρίφες απ’ όλες τις τεχνολογίες και δεν είναι συνεπώς κατανοητό ποιος ωφελείται από τη μη ανάπτυξη της φθηνότερης τεχνολογίας ΑΠΕ και την παράταση της αναστολής, αφού δεν υπάρχει κανένα οικονομικό ή περιβαλλοντικό επιχείρημα υπέρ μιας τέτοιας ενέργειας.

Η αναστολή θα επιτείνει την κρίση στην αγορά και θα οδηγήσει στην ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα χάθηκαν τα 2/3 των θέσεων εργασίας που άμεσα ή έμμεσα συντηρούσε η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Αυτό μεταφράζεται σε 34.000 χαμένες θέσεις εργασίας, ενώ η κατάσταση χειροτερεύει όσο συνεχίζεται η αναστολή αδειοδότησης νέων έργων.

Για τους λόγους αυτούς, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ζητά την απόσυρση της απαράδεκτης και καταστροφικής τροπολογίας και την άμεση άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών.

 

Σημείωση: Η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

 1. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
 2. Αναστέλλεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2014 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Από την αναστολή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι περιπτώσεις για τις οποίες μέχρι την 9η Μαΐου 2013 είχε κατατεθεί πλήρης φάκελος για την υπογραφή σύμβασης πώλησης.
 3. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2014 με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
 4. Από την αναστολή της παραγράφου 1 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην Κ.Υ.Α. «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄ 1079/2009).

 

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Ανοιχτή επιστολή στον υφυπουργό ΠΕΚΑ για την άρση αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών

κ. υπουργέ,

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να ζητήσουμε την άμεση άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων έργων φωτοβολταϊκών, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δεδομένου ότι η χώρα απέχει ακόμη πολύ από την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, αλλά και γιατί δεν υφίσταται πλέον επιβάρυνση από την περαιτέρω διείσδυση νέων συστημάτων μετά από τα μέτρα που λάβατε τους τελευταίους μήνες. Οι λόγοι που ζητάμε επιτακτικά την άμεση λήψη μέτρων αναλύονται παρακάτω.

Το άρθρο 1, παρ. 3β του Ν.3851/2010 για τον εθνικό στόχο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής: “Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται ανά διετία ή και νωρίτερα, εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ”.

Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει ήδη πάνω από τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση του Ν.3851/2010 αλλά και της YA 19598/2010 (“Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, ΦΕΚ 1630Β/11-10-2010), είναι σαφές ότι το ΥΠΕΚΑ δεν στάθηκε συνεπές απέναντι στο νόμο. Επειδή μάλιστα, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν επιτυγχάνονται δυστυχώς οι στόχοι της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για το 2020, το ΥΠΕΚΑ θα έπρεπε να δράσει νωρίτερα, όπως σοφά ορίζει ο νόμος.

Αντ’ αυτού, το ΥΠΕΚΑ επικαλείται την ΥΑ 19598/2010 που όφειλε ήδη να έχει αναθεωρήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο, για να επιβάλει αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων φωτοβολταϊκών, με τη δικαιολογία ότι έχουν καλυφθεί ήδη οι στόχοι που προβλέπει η απόφαση αυτή. Θυμίζουμε ότι εκείνο που είναι υποχρεωτικό από την Κοινοτική Νομοθεσία είναι η επίτευξη του συνολικού στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο. Η εκάστοτε επιδιωκόμενη αναλογία μεταξύ τεχνολογιών αποτελεί απλώς ένα ενδεικτικό Οδικό Χάρτη για την επίτευξη του στόχου και μπορεί και πρέπει να αναθεωρείται τακτικά με βάση τη δυναμική των διαφόρων τεχνολογιών. Καμία τεχνολογία δεν έχει καταφέρει να επιδείξει τόσο εντυπωσιακή δυναμική όσο τα φωτοβολταϊκά, το επενδυτικό κόστος των οποίων έχει πέσει περίπου 70% σε μια μόλις πενταετία, καθιστώντας τα ευθέως ανταγωνιστικά με τις περισσότερες συμβατικές πηγές ενέργειας αλλά και φθηνότερα από τις υπόλοιπες ΑΠΕ.

Θυμίζουμε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ που υπέβαλε η χώρα στην ΕΕ το 2010, προέβλεπε τα εξής:

 

Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (MW)

Ενέργεια από ΑΠΕ (GWh)

Ποσοστό επίτευξης στόχων σε εγκατεστημένη ισχύ

Ποσοστό επίτευξης στόχων σε παραγόμενη ενέργεια

Πραγματικά στοιχεία 2013*

7.248

10.546

Στόχος ΑΠΕ 2014

7.767

15.215

93,3%

69,3%

Στόχος ΑΠΕ 2020

13.271

27.269

54,6%

38,7%

* Τα μικρά φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος (<10 kWp) δεν προσμετρώνται στον εθνικό στόχο. Στα παραπάνω νούμερα περιλαμβάνονται επίσης η ισχύς και η ενέργεια των μεγάλων υδροηλεκτρικών (>15 MW)

Είναι σαφές πως, με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεν επιτυγχάνονται οι δεσμευτικοί στόχοι ούτε για το 2014 ούτε για το 2020 (σημειωτέον ότι οι στόχοι αφορούν την ενέργεια όχι την ισχύ) και απαιτείται επανακαθορισμός του Οδικού Χάρτη, δίνοντας έμφαση σε τεχνολογίες και μέτρα που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου.

Η πέραν κάθε προσδοκίας ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών την τελευταία διετία οδήγησε στην αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων. Θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι τα όποια προβλήματα οφείλονταν στις υψηλές εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών που έχουν ήδη εγκατασταθεί και στο γεγονός ότι οι επενδυτές διατηρούσαν τις υψηλές ταρίφες κλειδωμένες για ένα 18μηνο πριν ολοκληρώσουν την επένδυσή τους (πράγμα που έχει πλέον καταργηθεί). Η αναστολή όμως αφορά σε νέα έργα, όχι σε παλιά. Τα ερωτήματα λοιπόν που πρέπει να απαντήσει κανείς είναι τα εξής:

 1. Επιβαρύνουν δυσανάλογα τα νέα έργα τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και εν τέλει τους καταναλωτές;
 2. Μπορούν τα δίκτυα να υποστηρίξουν την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών;
 3. Πως θα επιτευχθεί ο στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον %, όπως προβλέπει η νομοθεσία;

Όπως γνωρίζετε, ο Σύνδεσμός μας έχει εκπονήσει σχετικές μελέτες, με τη συμβολή του ΑΠΘ, που αποδεικνύουν ότι:

 1. Δεδομένου ότι η τιμή πώλησης της παραγόμενης από τα νέα φωτοβολταϊκά ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες, η μικρή επιβάρυνση που προκαλούν πλέον στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, που διατηρεί ο ΛΑΓΗΕ, αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από τη μείωση στο κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλεί η αυξημένη τους διείσδυση, με αποτέλεσμα χαμηλότερους λογαριασμούς για τους τελικούς καταναλωτές και μάλιστα άμεσα.
 2. Είναι εφικτή η διείσδυση τουλάχιστον γιγαβάτ (GW) φωτοβολταϊκών ως το , χωρίς μάλιστα την ανάγκη σημαντικών επεμβάσεων και αναβαθμίσεων στα δίκτυα.
 3. Ένα σενάριο για διείσδυση GW φωτοβολταϊκών και αιολικών σε αναλογία περίπου – (συν εξάντληση των δυνατοτήτων των άλλων τεχνολογιών) είναι το μόνο ρεαλιστικό για την επίτευξη του στόχου για το , δεδομένου του μεγάλου δυναμικού των δύο τεχνολογιών αλλά και του χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές

Όποιος επικαλείται κάτι διαφορετικό, για να υποστηρίξει τη συνέχιση της ούτως ή άλλως αδικαιολόγητης αναστολής αδειοδότησης νέων έργων, θα πρέπει να αποδείξει με επιστημονικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα ότι τα παραπάνω δεν είναι αληθή. Οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και όχι με βάση τις προτιμήσεις κάποιων ή τη βούλησή τους να παραμείνουν οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών ένα “κλειστό επάγγελμα” για όσους πρόλαβαν. Η εποχή των “κλειστών επαγγελμάτων” και των συντεχνιών έχει παρέλθει οριστικά.

Η συνέχιση της αναστολής, όπως εισηγούνται κάποιοι, έχει δυστυχώς σημαντικές συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ή να παραβλέψει. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα χάθηκε το 60% των θέσεων εργασίας που άμεσα ή έμμεσα συντηρούσε η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Αυτό μεταφράζεται σε 30.000 χαμένες θέσεις εργασίας, ενώ η κατάσταση χειροτερεύει όσο συνεχίζεται η αναστολή αδειοδότησης νέων έργων.

κ. υπουργέ,

Ο Ν.4152/2013 σας δίνει τη δυνατότητα να άρετε την αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης πριν την 31η Δεκεμβρίου 2013,μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Για τους λόγους που σας αναφέραμε παραπάνω, ζητάμε να κάνετε άμεσα χρήση αυτής της δυνατότητας. Θα προσφέρετε έτσι υπηρεσία στη χώρα, στο περιβάλλον, στην απασχόληση.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Έντονος προβληματισμός αναφορικά με τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αθήνα, 11-10-2013

 • Λανθασμένη, αντιαναπτυξιακή και αμφισβητήσιμη ως προς τα οφέλη για τους καταναλωτές η διαμόρφωση του έντονα αρνητικού κλίματος για τα φωτοβολταϊκά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 • Ο κλάδος των φωτοβολταϊκών αντιπροσωπεύει περίπου το 1% του ΑΕΠ (με το 40% να αφορά εγχώρια προστιθέμενη αξία).
 • Η σωρεία αρνητικών ρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες, δεν αναιρεί μόνο τη δυνατότητα νέων επενδύσεων, αλλά εμποδίζει την ανάπτυξη καινοτομίας, περιορίζει δραματικά τις θέσεις εργασίας και τη δυνατότητα μείωσης του κόστους προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

Λανθασμένη είναι η ακολουθούμενη από την κυβέρνηση πολιτική για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και όχι η αντίστοιχη ευρωπαϊκή πολιτική, υποστηρίζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, με αφορμή δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών.

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε επί λέξει πως “αποδείχτηκε ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη γρήγορη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ήταν λανθασμένη, διότι οδήγησε στο να καλείται ο καταναλωτής ενέργειας (είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για ιδιώτες) να πληρώσει δυσβάσταχτα τέλη”.
Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των ΑΠΕ βασίζεται στο γεγονός ότι οι ΑΠΕ συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, στην ενεργειακή ασφάλεια, στη μείωση των απωλειών μεταφοράς και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας, στη δημοκρατία μέσω της αποκεντρωμένης παραγωγής, στην καινοτομία, στην ανάπτυξη και στα δημόσια έσοδα.

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών αντιλαμβάνεται και εκτιμά πλήρως τις τρέχουσες οικονομικές δυσκολίες και την επιβάρυνση των καταναλωτών, δεν μπορεί ωστόσο να μη διερωτηθεί για το σύνολο των τελών που επιβαρύνουν τους καταναλωτές στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος και την ανταποδοτικότητα διαφόρων τελών. Το Ειδικό Τέλος (ΕΤΜΕΑΡ) που καταβάλλεται για την ενίσχυση των ΑΠΕ (αλλά, λόγω των στρεβλώσεων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ποσοστό του μόνο κατευθύνεται προς τις καθαρές πηγές ενέργειας), είναι σημαντικά μικρότερο από τα υπόλοιπα τέλη που βαρύνουν τους λογαριασμούς της ΔΕΗ (π.χ. το περίφημο “χαράτσι” για τα ακίνητα), κυρίως όμως είναι μια επένδυση στο μέλλον. Χάρη σε αυτά τα τέλη, που δεν καταβάλλονται εσαεί αλλά για όσο διαρκέσουν οι συμβάσεις των έργων ΑΠΕ, οδεύουμε σε μια νέα κατάσταση, στην οποία πλέον οι Έλληνες καταναλωτές θα απολαμβάνουν ρεύμα φθηνότερο από το λιγνιτικό, χωρίς καταστροφή του περιβάλλοντος και χωρίς εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Σε ότι αφορά στη συνεισφορά των ΑΠΕ στην απασχόληση και τα δημόσια έσοδα, το 2013 και μόνο από τα φωτοβολταϊκά:

 • Παρήχθη σχεδόν 1% του ΑΕΠ (με το 40% να αφορά εγχώρια προστιθέμενη αξία)
 • Εισπράχθηκε νέο ΦΠΑ τουλάχιστον 100 εκατ. € από νέες εγκαταστάσεις
 • Δημιουργήθηκαν νέα φορολογικά έσοδα τουλάχιστον 100 εκατ. €
 • Υποστηρίχθηκαν 20.000 άμεσες και 30.000 έμμεσες θέσεις εργασίας

Σήμερα, κυρίως λόγω της ολιγωρίας της Πολιτείας, έχει δημιουργηθεί ένα σημαντικό έλλειμμα στον Ειδικό Λογαριασμό που υποστηρίζει την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας. Πρόκειται για ένα σοβαρό και υπαρκτό πρόβλημα, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν επαρκεί ως εξήγηση για τη μεταστροφή της στάσης της Πολιτείας απέναντι στις ΑΠΕ. Αν το έλλειμμα ήταν η πραγματική αιτία, με τη λήψη μέτρων που το εξαλείφουν, θα περίμενε κανείς η υπόλοιπη πολιτική να παραμείνει φιλική προς τις ΑΠΕ, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει στην πράξη. Όπως προκύπτει από τα μέτρα που πήρε το ΥΠΕΚΑ τον τελευταίο χρόνο, που ήταν στο σύνολό τους αρνητικά για τις ΑΠΕ, η κυβέρνηση προχωρά συστηματικά και συνειδητά στην αναίρεση όλων των θετικών πρωτοβουλιών της Πολιτείας σε σχέση με την προώθηση των ΑΠΕ, τις οποίες μάλιστα δυσφημεί σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει την μεταστροφή αυτή.

Την ίδια στιγμή έχουμε μπαράζ θετικών ειδήσεων για τις ρυπογόνες τεχνολογίες των ορυκτών καυσίμων, τις οποίες η κυβέρνηση προωθεί με απόλυτη συνέπεια, ενώ δεν γίνεται λόγος για τις άμεσες και έμμεσες επιδοτήσεις που καταλήγουν στα ορυκτά καύσιμα και οι οποίες είναι πολλαπλάσιες των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι ΑΠΕ.

Με αφορμή λοιπόν την κρίση και την ύφεση, έχουμε μια στροφή στο παρελθόν και έναν εξορκισμό της “πράσινης ανάπτυξης”. Ενώ όμως η οικονομική κρίση θα διαρκέσει λίγα χρόνια και μετά θα υπάρξει ανάκαμψη, η κρίση του κλίματος είναι εμμένουσα και θα διαρκέσει δεκαετίες. Για την κρίση αυτή αποκλειστικά υπεύθυνα είναι τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, τα οποία πρόκειται να εξαντληθούν τις προσεχείς δεκαετίες, αφήνοντας όμως ανεξίτηλο το ίχνος τους στο κλίμα και την οικονομία του πλανήτη. Οι ΑΠΕ είναι “καταδικασμένες” να κυριαρχήσουν. Μόνο που αν μεταβούμε ταχύτερα σε αυτές θα κληροδοτήσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον στα παιδιά μας.

Τα τελευταία χρόνια, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, τα φωτοβολταϊκά αποτέλεσαν τη γρηγορότερα αναπτυσσόμενη ενεργειακή τεχνολογία. Αυτή η γοργή ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών έφερε και μια εντυπωσιακή μείωση του κόστους τους, με αποτέλεσμα σήμερα τα φωτοβολταϊκά να μπορούν να ανταγωνίζονται ευθέως τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα. Για να επιτευχθεί αυτό, ήταν απαραίτητη μέχρι τώρα η πολιτική στήριξη τους κυρίως με την παροχή εγγυημένων τιμών πώλησης της παραγόμενης ενέργειας. Σύντομα όμως θα περάσουμε σε μια νέα φάση ανάπτυξης όπου τα μεν εμπορικά φωτοβολταϊκά μεγάλης ισχύος θα ανταγωνίζονται με τις συμβατικές πηγές ενέργειας στη χονδρεμπορική αγορά, τα δε μικρά οικιακά και εμπορικά συστήματα θα παράγουν ενέργεια φθηνότερη από την ενέργεια που αγοράζει κανείς από το δίκτυο.

Με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και τη μη περαιτέρω επιβάρυνσή τους, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί την Πολιτεία να αδράξει αυτή την ευκαιρία. Όπως κατέδειξε και σχετική μελέτη του ΑΠΘ, η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών σημαίνει χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας και νέες επενδύσεις. Δεδομένου ότι η τιμή πώλησης της παραγόμενης από τα νέα φωτοβολταϊκά ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά, η μικρή επιβάρυνση που προκαλούν πλέον στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από τη μείωση στο κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλεί η αυξημένη τους διείσδυση, με αποτέλεσμα χαμηλότερους λογαριασμούς για τους τελικούς καταναλωτές και μάλιστα άμεσα.

Ήλιος: το εθνικό μας «καύσιμο»

 • Τα φωτοβολταϊκά αποτελούν σήμερα την πιο δημοκρατική και αποκεντρωμένη ενεργειακή τεχνολογία. Ο καθένας μπορεί να αξιοποιήσει τα φωτοβολταϊκά. Οι εφαρμογές φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα (μικρές ή μεγάλες) ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες σε κάθε γωνιά της χώρας, ενώ οι ρυπογόνες συμβατικές μονάδες είναι συγκεντρωμένες στα χέρια λίγων.
 • Η ηλιακή ενέργεια είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί έναν ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.
 • Η Ελλάδα είναι 5η στον κόσμο σε ότι αφορά την ανά κάτοικο εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών.
 • Ο ήλιος είναι το πραγματικό “εθνικό καύσιμο”. Η ηλιακή ενέργεια που πέφτει σε ένα τετραγωνικό μέτρο κάθε χρόνο ισοδυναμεί με ένα βαρέλι πετρέλαιο. Η ηλιακή ενέργεια που φτάνει στη χώρα μας κάθε χρόνο ισοδυναμεί με 132 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου αξίας 10 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι

Τους τελευταίους μήνες και παρόλο που πλέον το κόστος της ηλιακής κιλοβατώρας είναι συγκρίσιμο της συμβατικής ενέργειας, ο κλάδος των φωτοβολταϊκών δοκιμάζεται από ένα μπαράζ αρνητικών ρυθμίσεων που έχουν αποσταθεροποιήσει την αγορά και έχουν οδηγήσει σε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας,. Μόνο το πρώτο εννεάμηνο του 2013 εκτιμούμε πως χάθηκαν οι μισές θέσεις εργασίας στον κλάδο και αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, ως το τέλος του έτους θα έχει απομείνει μόνο το 1/3 των θέσεων εργασίας που είχαμε το 2012. Το κακό χειροτερεύει όσο το ΥΠΕΚΑ εμμένει σε αντιαναπτυξιακές περιοριστικές ρυθμίσεις (όπως π.χ. η αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων που θα έδιναν κάποια πνοή στην αγορά). Πολλές πολυεθνικές του κλάδου μάλιστα, οι οποίες επένδυσαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην ελληνική αγορά, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν από τη χώρα, αφού δεν βλέπουν καμία άμεση προοπτική ανάκαμψης και βιώσιμης ανάπτυξης. Το ίδιο και εκατοντάδες μηχανικοί και επιστήμονες που αναζητούν πλέον ένα καλύτερο μέλλον εκτός συνόρων, αφού έχουν απολέσει την εργασία τους στο χώρο των φωτοβολταϊκών.

Ακόμη και με την υιοθέτηση της πρότασης του ΣΕΦ για τις εγγυημένες τιμές που θα πρέπει να απολαμβάνουν τα νέα φωτοβολταϊκά από το 2015, βιώσιμα θα είναι είτε μεγάλα έργα επί εδάφους είτε μικρομεσαία έργα επί στεγών με χαμηλό επενδυτικό και λειτουργικό κόστος. Τέτοια έργα δεν μπορούν να αδειοδοτηθούν σήμερα και η ανάπτυξή τους μόνο απαιτεί 1-2 έτη. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να επανεκκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης και ωρίμανσης έργων, αν θέλουμε να περισώσουμε κάποιες από τις θέσεις εργασίας.

Γι’ αυτό, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ζητά:

 1. Αναθεώρηση του εθνικού στόχου για το 2020, καθώς ο σχετικός νόμος δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα της αγοράς. Προτείνεται να τεθεί ένας κοινός στόχος 12 GW έως το 2020 για τις ώριμες τεχνολογίες των αιολικών και φωτοβολταϊκών, ώστε να ενισχυθεί η περαιτέρω διείσδυση των ΑΠΕ, με τέτοιο τρόπο που θα επιτρέπει την ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών ΑΠΕ.
 2. Άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων έργων και κατάργηση των οικονομικών, διοικητικών και θεσμικών εμποδίων που επιβραδύνουν την υλοποίηση έργων και αποθαρρύνουν τις επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη.
 3. Άμεση ενίσχυση της αποζημίωσης των ΑΠΕ, με βάση:
  • την εύρυθμη και ισόρροπη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο την οικονομική απόδοση της κάθε επένδυσης.
  • την ανταπόδοση για τα περιβαλλοντικά και όχι μόνο οφέλη που επιφέρει η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως τους χαμηλότερους λογαριασμούς για τους τελικούς καταναλωτές.
 4. Θεσμική κατοχύρωση του κατάλληλου μοντέλου net-metering, το οποίο κατοχυρώνεται μεν θεσμικά, με το άρθρο 6 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ, παρουσιάζει όμως ελλείψεις, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση μετρητή διπλής κατεύθυνσης, η χρέωση του καταναλωτή μόνο για την τυχόν περίσσεια ενέργεια την οποία καταναλώνει και η πίστωση τυχόν περίσσειας παραγόμενης ενέργειας στη διάρκεια μιας μετρητικής περιόδου, στις επόμενες μετρητικές περιόδους, χωρίς, ωστόσο, να δύναται να υπερβεί η πίστωση τη διάρκεια ενός έτους. Ακόμη, προτείνεται η μείωση του συνολικού επενδυτικού κόστους για τη μικρομεσαία παραγωγή, η παροχή φοροαπαλλαγών και διατήρηση του σημερινού συστήματος των σταθερών εγγυημένων τιμών, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση από το σύστημα εγγυημένων τιμών σε αυτό του net-metering.
 5. Νέα διατύπωση του άρθρου του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ, που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική υψηλής παραγωγικότητας, ώστε να διορθωθεί η ακύρωση της δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μικρό τμήμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας, που δημιούργησε ο Ν.4015/2011.
 6. Απόσυρση της ρύθμισης για το προτεινόμενο “τέλους ασφάλειας εφοδιασμού”, καθώς αναμένεται να προκαλέσει ανισορροπία στην αγορά, “τιμωρώντας” ουσιαστικά τα φωτοβολταϊκά και ευνοώντας την ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη. Το συγκεκριμένο τέλος, όπως τονίζεται, αφορά σε επικουρική υπηρεσία που παρέχεται, χωρίς να παρέχεται αμοιβή για αυτή.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Καταλυτική η πρωτοβουλία των 36 για τα φωτοβολταϊκά

Αθήνα, 25-09-2013

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) χαιρετίζει την πρωτοβουλία 36 βουλευτών οι οποίοι κατέθεσαν 7 προτάσεις για την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου των φωτοβολταϊκών.

Ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρης Αυγενάκης, εκ των εισηγητών της σχετικής ερώτησης στον Υπουργό ΠΕΚΑ, ανέφερε: «Η αγορά φωτοβολταϊκών έχει αξιοσημείωτες ιδιαιτερότητες, τις οποίες πρέπει να αξιολογήσουμε με προσοχή. Τα τελευταία χρόνια έχει τεράστια συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και στην εξασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας και η βιωσιμότητά της είναι εξαιρετικά σημαντική. Η Πολιτεία μπορεί να ορίσει ένα νέο πλαίσιο που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της αγοράς, τη μελλοντική ανάπτυξη και τη συνέχιση και ενθάρρυνση νέων επενδύσεων».

Από την πλευρά του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο πρόεδρός του, Δρ. Σωτήρης Καπέλλος δήλωσε: «Με χαρά υποδεχόμαστε την πρωτοβουλία των 36 βουλευτών, που αποτελεί μια όαση αισιοδοξίας για τον κλάδο μας, ο οποίος εδώ και μήνες δοκιμάζεται από ένα μπαράζ αρνητικών αποφάσεων που απειλούν τη βιωσιμότητά του».

Οι προτάσεις αυτές, αφορούν τα εξής:

 1. Αναθεώρηση του εθνικού στόχου για τις ΑΠΕ για το 2020, καθώς η σχετική Υπουργική Απόφαση δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα της αγοράς. Προτείνεται να τεθεί ένας κοινός στόχος 12 GW για τις ώριμες τεχνολογίες των αιολικών και φωτοβολταϊκών.
 2. Άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών έργων και κατάργηση των οικονομικών, διοικητικών και θεσμικών εμποδίων που επιβραδύνουν την υλοποίηση έργων και αποθαρρύνουν τις επενδύσεις στην πράσινη ανάπτυξη.
 3. Ενίσχυση των ΑΠΕ, με βάση:
  1. την εύρυθμη και ισόρροπη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και όχι μόνο την οικονομική απόδοση της επένδυσης.
  2. την ανταπόδοση για τα περιβαλλοντικά και άλλα οφέλη που επιφέρει η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως οι χαμηλότεροι λογαριασμοί για τους τελικούς καταναλωτές.
 4. Θεσμική κατοχύρωση του κατάλληλου μοντέλου net-metering, το οποίο θεσμοθετείται μεν επί της αρχής, με το άρθρο 6 του υπό κατάρτιση νομοσχεδίου, παρουσιάζει όμως ελλείψεις, δεδομένων των συνθηκών της αγοράς. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται:
  1. η χρήση μετρητή διπλής κατεύθυνσης, ώστε η χρεοπίστωση να αφορά και στους φόρους και τέλη που συνδέονται με την κατανάλωση.
  2. η πίστωση τυχόν περίσσειας παραγόμενης ενέργειας στη διάρκεια μιας μετρητικής περιόδου, στις επόμενες μετρητικές περιόδους (χωρίς, ωστόσο, να δύναται να υπερβεί η πίστωση τη διάρκεια ενός έτους).
  3. η μείωση του συνολικού επενδυτικού κόστους για τη μικρομεσαία παραγωγή, η παροχή φοροαπαλλαγών και η διατήρηση του σημερινού συστήματος των σταθερών εγγυημένων τιμών, ώστε να καταστεί δυνατή η μετάβαση από το σύστημα εγγυημένων τιμών σε αυτό του net-metering.
 5. Νέα διατύπωση του άρθρου του νομοσχεδίου, που αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε γεωργική υψηλής παραγωγικότητας, ώστε να διορθωθεί η ακύρωση της δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε μικρό τμήμα των γαιών υψηλής παραγωγικότητας, που δημιούργησε ο Ν.4015/2011.
 6. Απόσυρση της ρύθμισης για το προτεινόμενο «τέλος ασφάλειας εφοδιασμού», καθώς αναμένεται να προκαλέσει ανισορροπία στην αγορά, «τιμωρώντας» ουσιαστικά τα φωτοβολταϊκά και ευνοώντας την ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη.
 7. Συμμετοχή όλων των ΑΠΕ και του φυσικού αέριου στην κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

Ο ΣΕΦ πιστεύει ότι οι προτάσεις αυτές μπορούν να εγγυηθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου και καλεί και τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή ή να αναλάβουν παρόμοιες πρωτοβουλίες.

Πληροφορίες για συντάκτες:
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της ερώτησης προς τον αρμόδιο υπουργό, που έλαβε χώρα την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, καθώς και τους ερωτώντες βουλευτές, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Κατεβάστε τη Δημοσίευση