Ημερίδα για τον Ενεργειακό Συμψηφισμό (20.11.2013)

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου:  ‘Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας – Promotion of PV energy through net metering optimization (PV-NET)’, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω  του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας Μεσογειακού Χώρου MED, το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ διοργανώνει την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2013 στις 09:30 – στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων ΑΠΘ (ΚΕΔΕΑ –ΑΠΘ) 3ης Σεπτεμβρίου – Πανεπιστημιούπολη

μια Ημερίδα με θέμα:
«Προώθηση της χρήσης των φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω του βέλτιστου ενεργειακού συμψηφισμού»

Σελίδα Επικοινωνίας

Κατεβάστε τη Πρόσκληση

Εγκύκλιος του ΟΑΕΕ για την ασφάλιση παραγωγών φωτοβολταϊκών

Οδηγίες για το πού ασφαλίζονται, στον ΟΑΕΕ ή τον ΟΓΑ, τα πρόσωπα που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα δίνει με εγκύκλιό του ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες λοιπόν διατάξεις:
1. Στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ σε όλη την επικράτεια υπάγονται:
Τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 20 kw είτε σε κτιριακή εγκατάσταση που χρησιμοποιείται για κατοικία ή στέγη επιχείρησης είτε σε αγροτεμάχια ή οικόπεδα.  Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος  πάνω από 100 kw.  Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για μία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.  Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ-κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, οι οποίοι δεν έχουν την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη για μία  συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw. Τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος πάνω από 100 kw.Τα φυσικά πρόσωπα των οποίων έληξε η διάρκεια του επιδοτούμενου προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw και δεν εντάσσονται στα παρακάτω εξαιρούμενα πρόσωπα.

2. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ και ασφαλίζονται στην 7η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΓΑ:
Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw. Τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw.  Η εξαίρεση των προσώπων αυτών διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα έχουν ενταχθεί στο επιδοτούμενο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών.

3. Επίσης εξαιρούνται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ:
Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ οι οποίοι είναι επαγγελματίες αγρότες για μία συνεχή πενταετία και εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw. Στα πρόσωπα αυτά δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 25 του N. 3846/2010 που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των φυσικών προσώπων – συνταξιούχων του ΟΓΑ ή και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών που συνεχίζουν ή κάνουν έναρξη επαγγελματικής δραστηριότητας σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια (σχετ. εγκύκλιος 80/2010). Και τούτο επειδή: α) η συνταξιοδότησή τους από τον ΟΓΑ δεν αναιρεί την ιδιότητά τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του N. 3874/2010 περί Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, και β) η διαχείριση φωτοβολταϊκών συστημάτων συνολικής ισχύος μέχρι 100 kw από επαγγελματίες
αγρότες δεν είναι επαγγελματική αλλά αγροτική δραστηριότητα.

4. Δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ τα φυσικά πρόσωπα ή τα μέλη εταιρειών οποιασδήποτε μορφής, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 3%, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 20 kw.

5. Για την υπαγωγή ή την εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ των προσώπων που διαχειρίζονται φωτοβολταϊκά συστήματα λαμβάνεται υπόψη, αθροιστικά, η συνολική ισχύς σε kw των εγκαταστάσεων στις οποίες δραστηριοποιούνται ατομικά ή ως μέλη εταιρειών.

 •  Στις περιπτώσεις εταιρειών η ισχύς σε kw της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης δεν επιμερίζεται στον αριθμό των μελών της εταιρείας. Για έκαστο μέλος αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισχύς σε kw της Φ/Ε (π.χ. Ο.Ε. με 4 μέλη που εκμεταλλεύεται φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 30 kw: για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εκάστου μέλους αυτής λαμβάνεται υπόψη η ισχύς των 30 kw).
 • Για τα φυσικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται με φωτοβολταϊκά συστήματα στην ίδια έδρα με συγκεκριμένο αριθμό kw ανά πρόσωπο ως σύμπραξη (χωρίς τη σύσταση εταιρείας) -η σύμπραξη προκύπτει από το έγγραφο του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής ΔΕΔΔΗΕ), στο οποίο διατυπώνεται η προσφορά σύνδεσης των φωτοβολταϊκών σταθμών- λαμβάνεται υπόψη η ισχύς σε kw των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων της σύμπραξης. Οι επαγγελματίες αυτοί αντιμετωπίζονται όπως τα μέλη των εταιρειών, δηλαδή λαμβάνεται υπόψη αθροιστικά η ισχύς των kw των φωτοβολταϊκών σταθμών της σύμπραξης.
 • Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα αυτή τουλάχιστον για μία συνεχή πενταετία. Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ-κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

6. Η ασφαλιστική σχέση των υπόχρεων στην ασφάλιση προσώπων αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο XT (πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας). Η ημερομηνία αυτή προκύπτει από έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ προς τον Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), το οποίο κοινοποιείται στον παραγωγό της ηλεκτρικής ενέργειας. Μέχρι την ημερομηνία της πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας δεν υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ.

7. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια για την υπαγωγή ή την εξαίρεση των προσώπων αυτών από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ ενεργείται έλεγχος στο πρόγραμμα ΚΕΠΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

 

Source: www.energypress.gr

Η ECO//SUN στο Τόκυο!

 

Η εταιρεία ECO//SUN βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιλογή της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μία από τις 40 κορυφαίες πανευρωπαϊκά εταιρείες ΑΠΕ που θα πάρουν μέρος στο Βusiness Week του προγράμματος EU Gateway στο Τόκυο τον Φεβρουάριο 2014.

Η αποστολή θα γίνει σε δύο μέρη με ένα pre meeting στις 17-18 Νοεμβρίου 2013 που θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες και η κυρίως αποστολή στην Ιαπωνία στις 3 με 7 Φεβρουαρίου 2014.

Η ανάγκη για χάραξη νέας στρατηγικής που θα βασίζεται στην εξωστρέφεια και στην εκμετάλλευση ευκαιριών προώθησης της ελληνικής παραγωγής και του ελληνικού design έχει γίνει αντιληπτή πλέον από όλες τις επιχειρήσεις.

Η ECO//SUN μέσα από τη 17ετή παρουσία και εμπειρία στο χώρο των ΑΠΕ επιχειρεί άνοιγμα προς την παγκόσμια αγορά με στόχο την επέκταση και σταδιακή εδραίωσή της .

Εκδήλωση για την ισορροπία βιομηχανικής ανάπτυξης και διείσδυσης των ΑΠΕ

H Friedrich Ebert Stiftung (www.fes.de) και το Ελληνικό Ινστιτούτο Ενεργειακής Ρύθμισης (www.energy-regulation.eu) σε συνεργασία με τη διαδικτυακή πύλη www.energypress.gr διοργανώνουν εκδήλωση στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Capital & Vision (www.capitalvision.gr) με θέμα: «Βιομηχανική ανάπτυξη και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας: Μία ανέφικτη ισορροπία; Ελληνική πραγματικότητα και Γερμανική εμπειρία»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 11.11.2013, από τη 13.00 έως 15.30 στο ξενοδοχείο Athens Hilton (Τερψιχόρη B)
Επίσημο, χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνουν ο Έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Γ. Μανιάτης και ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, κ. Wolfgang Dold.

Προλογίζουν ο κ. Χ. Κατσιούλης, Διευθυντής της Friedrich Ebert Stiftung στην Ελλάδα και ο Δρ. Α. Μεταξάς, Managing Director του Ελληνικού Ινστιτούτου Ενεργειακής Ρύθμισης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους εξής προσκεκλημένους συμμετέχοντες:

 • κ. Δ. Ραχιώτης, Αντιπρόεδρος της ΡΑΕ,
 • κ. A. Κοντολέων, εκπρόσωπος της ΕΒΙΚΕΝ,
 • κ. Σ. Καπέλλος, Πρόεδρος του ΣΕΦ,
 • κ. Ι. Τσιπουρίδης, Πρόεδρος της ΕΛΕΤΑΕΝ,
 • κ. Λ. Δημητρίου, εκπρόσωπος ΕΣΑΗ
 • Mr. L. Waldmann, think tank “Agora Energiewende”

Τη συζήτηση θα συντονίσουν ο δημοσιογράφοςΘ. Παναγούλης, www.energypress.gr και ο Δρ. Α. Μεταξάς, Διευθύνων Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρείας «Μεταξάς & Συνεργάτες» (www.metaxaslaw.gr)

Η εκδήλωση θα καλύπτεται από ταυτόχρονη διερμηνεία (ελληνική – αγγλική) με την ευγενική χορηγία του Δικτύου Διερμηνέων “Interpretics”.

Για περισσότερες πληροφορίες  επικοινωνήστε στο 210-3390748 ή στείλτε email στο info@metaxaslaw.gr

Ανοιχτή επιστολή στον υφυπουργό ΠΕΚΑ για την άρση αναστολής αδειοδότησης νέων φωτοβολταϊκών

κ. υπουργέ,

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να ζητήσουμε την άμεση άρση της αναστολής αδειοδότησης νέων έργων φωτοβολταϊκών, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δεδομένου ότι η χώρα απέχει ακόμη πολύ από την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει, αλλά και γιατί δεν υφίσταται πλέον επιβάρυνση από την περαιτέρω διείσδυση νέων συστημάτων μετά από τα μέτρα που λάβατε τους τελευταίους μήνες. Οι λόγοι που ζητάμε επιτακτικά την άμεση λήψη μέτρων αναλύονται παρακάτω.

Το άρθρο 1, παρ. 3β του Ν.3851/2010 για τον εθνικό στόχο ΑΠΕ αναφέρει τα εξής: “Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται η επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Η απόφαση αυτή αναθεωρείται ανά διετία ή και νωρίτερα, εάν συντρέχουν σημαντικοί λόγοι που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ”.

Δεδομένου ότι έχουν παρέλθει ήδη πάνω από τρία (3) χρόνια από τη δημοσίευση του Ν.3851/2010 αλλά και της YA 19598/2010 (“Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, ΦΕΚ 1630Β/11-10-2010), είναι σαφές ότι το ΥΠΕΚΑ δεν στάθηκε συνεπές απέναντι στο νόμο. Επειδή μάλιστα, όπως δείχνουν τα πράγματα, δεν επιτυγχάνονται δυστυχώς οι στόχοι της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για το 2020, το ΥΠΕΚΑ θα έπρεπε να δράσει νωρίτερα, όπως σοφά ορίζει ο νόμος.

Αντ’ αυτού, το ΥΠΕΚΑ επικαλείται την ΥΑ 19598/2010 που όφειλε ήδη να έχει αναθεωρήσει εδώ και πάνω από ένα χρόνο, για να επιβάλει αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων φωτοβολταϊκών, με τη δικαιολογία ότι έχουν καλυφθεί ήδη οι στόχοι που προβλέπει η απόφαση αυτή. Θυμίζουμε ότι εκείνο που είναι υποχρεωτικό από την Κοινοτική Νομοθεσία είναι η επίτευξη του συνολικού στόχου διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο. Η εκάστοτε επιδιωκόμενη αναλογία μεταξύ τεχνολογιών αποτελεί απλώς ένα ενδεικτικό Οδικό Χάρτη για την επίτευξη του στόχου και μπορεί και πρέπει να αναθεωρείται τακτικά με βάση τη δυναμική των διαφόρων τεχνολογιών. Καμία τεχνολογία δεν έχει καταφέρει να επιδείξει τόσο εντυπωσιακή δυναμική όσο τα φωτοβολταϊκά, το επενδυτικό κόστος των οποίων έχει πέσει περίπου 70% σε μια μόλις πενταετία, καθιστώντας τα ευθέως ανταγωνιστικά με τις περισσότερες συμβατικές πηγές ενέργειας αλλά και φθηνότερα από τις υπόλοιπες ΑΠΕ.

Θυμίζουμε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕ που υπέβαλε η χώρα στην ΕΕ το 2010, προέβλεπε τα εξής:

 

Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ (MW)

Ενέργεια από ΑΠΕ (GWh)

Ποσοστό επίτευξης στόχων σε εγκατεστημένη ισχύ

Ποσοστό επίτευξης στόχων σε παραγόμενη ενέργεια

Πραγματικά στοιχεία 2013*

7.248

10.546

Στόχος ΑΠΕ 2014

7.767

15.215

93,3%

69,3%

Στόχος ΑΠΕ 2020

13.271

27.269

54,6%

38,7%

* Τα μικρά φωτοβολταϊκά του Ειδικού Προγράμματος (<10 kWp) δεν προσμετρώνται στον εθνικό στόχο. Στα παραπάνω νούμερα περιλαμβάνονται επίσης η ισχύς και η ενέργεια των μεγάλων υδροηλεκτρικών (>15 MW)

Είναι σαφές πως, με τους σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης, δεν επιτυγχάνονται οι δεσμευτικοί στόχοι ούτε για το 2014 ούτε για το 2020 (σημειωτέον ότι οι στόχοι αφορούν την ενέργεια όχι την ισχύ) και απαιτείται επανακαθορισμός του Οδικού Χάρτη, δίνοντας έμφαση σε τεχνολογίες και μέτρα που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επίτευξη του στόχου.

Η πέραν κάθε προσδοκίας ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών την τελευταία διετία οδήγησε στην αναστολή της αδειοδότησης νέων έργων. Θα συμφωνήσετε μαζί μας ότι τα όποια προβλήματα οφείλονταν στις υψηλές εγγυημένες τιμές των φωτοβολταϊκών που έχουν ήδη εγκατασταθεί και στο γεγονός ότι οι επενδυτές διατηρούσαν τις υψηλές ταρίφες κλειδωμένες για ένα 18μηνο πριν ολοκληρώσουν την επένδυσή τους (πράγμα που έχει πλέον καταργηθεί). Η αναστολή όμως αφορά σε νέα έργα, όχι σε παλιά. Τα ερωτήματα λοιπόν που πρέπει να απαντήσει κανείς είναι τα εξής:

 1. Επιβαρύνουν δυσανάλογα τα νέα έργα τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και εν τέλει τους καταναλωτές;
 2. Μπορούν τα δίκτυα να υποστηρίξουν την περαιτέρω διείσδυση των φωτοβολταϊκών;
 3. Πως θα επιτευχθεί ο στόχος για συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον %, όπως προβλέπει η νομοθεσία;

Όπως γνωρίζετε, ο Σύνδεσμός μας έχει εκπονήσει σχετικές μελέτες, με τη συμβολή του ΑΠΘ, που αποδεικνύουν ότι:

 1. Δεδομένου ότι η τιμή πώλησης της παραγόμενης από τα νέα φωτοβολταϊκά ηλεκτρικής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά τους τελευταίους μήνες, η μικρή επιβάρυνση που προκαλούν πλέον στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, που διατηρεί ο ΛΑΓΗΕ, αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από τη μείωση στο κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλεί η αυξημένη τους διείσδυση, με αποτέλεσμα χαμηλότερους λογαριασμούς για τους τελικούς καταναλωτές και μάλιστα άμεσα.
 2. Είναι εφικτή η διείσδυση τουλάχιστον γιγαβάτ (GW) φωτοβολταϊκών ως το , χωρίς μάλιστα την ανάγκη σημαντικών επεμβάσεων και αναβαθμίσεων στα δίκτυα.
 3. Ένα σενάριο για διείσδυση GW φωτοβολταϊκών και αιολικών σε αναλογία περίπου – (συν εξάντληση των δυνατοτήτων των άλλων τεχνολογιών) είναι το μόνο ρεαλιστικό για την επίτευξη του στόχου για το , δεδομένου του μεγάλου δυναμικού των δύο τεχνολογιών αλλά και του χαμηλού κόστους για τους καταναλωτές

Όποιος επικαλείται κάτι διαφορετικό, για να υποστηρίξει τη συνέχιση της ούτως ή άλλως αδικαιολόγητης αναστολής αδειοδότησης νέων έργων, θα πρέπει να αποδείξει με επιστημονικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα ότι τα παραπάνω δεν είναι αληθή. Οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση και όχι με βάση τις προτιμήσεις κάποιων ή τη βούλησή τους να παραμείνουν οι επενδύσεις φωτοβολταϊκών ένα “κλειστό επάγγελμα” για όσους πρόλαβαν. Η εποχή των “κλειστών επαγγελμάτων” και των συντεχνιών έχει παρέλθει οριστικά.

Η συνέχιση της αναστολής, όπως εισηγούνται κάποιοι, έχει δυστυχώς σημαντικές συνέπειες που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ή να παραβλέψει. Από τις αρχές του έτους μέχρι σήμερα χάθηκε το 60% των θέσεων εργασίας που άμεσα ή έμμεσα συντηρούσε η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών. Αυτό μεταφράζεται σε 30.000 χαμένες θέσεις εργασίας, ενώ η κατάσταση χειροτερεύει όσο συνεχίζεται η αναστολή αδειοδότησης νέων έργων.

κ. υπουργέ,

Ο Ν.4152/2013 σας δίνει τη δυνατότητα να άρετε την αναστολή σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης πριν την 31η Δεκεμβρίου 2013,μετά από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ. Για τους λόγους που σας αναφέραμε παραπάνω, ζητάμε να κάνετε άμεσα χρήση αυτής της δυνατότητας. Θα προσφέρετε έτσι υπηρεσία στη χώρα, στο περιβάλλον, στην απασχόληση.

Κατεβάστε τη Δημοσίευση

Why solar will be unstoppable despite a bumpy road ahead

If you look at the current state of the photovoltaic industry around the world, you may quite possibly be reminded of the French revolution that was famously described as “eating its children».

It does feel like large parts of the solar industry are experiencing a similar state of flux. The basis for the success of PV has been the relentless drive to reduce solar power costs to consumers of all kinds. At the same time, the resulting brutal price competition has claimed many victims and left the survivors struggling. Recently, it seems that several tier one Chinese manufacturers as well as downstream-oriented western PV companies such as SunPower or First Solar are seeing better times again, as prices have recovered slightly and demand proves to be very robust. Whilst most Chinese companies are far away from being able to pay back the huge debts they amassed during the last capacity expansion spree, many are starting to generate positive operative cash flows again.

The inconvenient truth for upstream players is that PV module and inverter prices and those for their components and materials are not poised to rise for an extended period of time any more. We will likely see short-term disruptions and volatility as we did in the past. However, as demand has become highly elastic with more and more PV markets only existing because of the new affordability of solar, rising prices will not last. The task for manufacturers, therefore, is to rebuild margin from the cost side up with little upside potential on prices.

This is good news for machine manufacturers. It increases the need for significant upgrade investments and innovation in the coming years.

Having enough production capacity at a now attractive price point still doesn’t make solar unstoppable. So what does?

At this point in its development, solar still needs support from policymakers to enable access and create a bridge to widespread economic application. Despite a number of complex niches already at grid-parity, such as diesel replacement, “end of line” and peak shaving, a broad application is just at the cusp of competitiveness, resulting in a very vulnerable position. At the same time, the perception that solar has passed the “point of no return” continues to grow. The once often heard notion that solar power will never be economically viable has all but disappeared. A sizeable technology sector and industrial investments drive this momentum further.

If you drill a little deeper, the reasons for going solar will differ around the world with the level of maturity in energy infrastructure. However, the trend towards a more decentralized energy supply does hold across continents and is the foundation for future renewable energy investments. I argue that in developed economies, the increasing number of people with positive experiences with PV systems is going to accelerate the «tipping point» for solar.

Let’s face it, electricity cost is a topic at the forefront of peoples’ and companies’ minds in the Western world. However, making electricity on your own as a cheaper alternative is still a non-topic for most potential private and commercial customers. If anything, we have reached new heights of outsourcing big parts of our private lives in recent decades, from ironing your shirts to doing grocery shopping. PV now needs the opposite to happen not only in a residential but also in a commercial context. But as solar technology gradually edges its way into every street and business park, a feeling like «there must be something to it if so many people are doing it» will creep in and should be magnified by companies in the field.

One of the biggest opportunities for PV companies exists in the commercial rooftop space. One might argue that the economics are better for residential customers as their electricity costs are higher in most western countries – however, a typical household will hardly ever reach a self-consumption level above 40% unless batteries are used, which are currently still economically challenging despite becoming more attractive every year.

In commercial rooftop applications though, a 100% self-consumption level is easier to reach, which changes the economics fundamentally. The key is to identify those businesses that also have power needs during the weekend. Cooling loads, air compression, process water heating and other energy needs can often be shifted to times with high solar output or even to Saturday or Sunday.

The current bottleneck is on the sales side. Who is able to find and convince these businesses that PV electricity is a topic they should care about? Here I would encourage PV companies to step up their game. Only a small fraction of commercial customers have even considered PV as a viable solution yet. The economic shift to PV competitiveness simply happened too fast for public opinion to catch up. It amazes me how many people still believe that the cost of solar power is two to three times higher than commercial electricity prices. This is no longer the case. Putting in the extra effort to actively address potential customers is the new frontier for creating sustainable solar demand.

Solar will survive «Energy Darwinism»

In a recent study named “Energy Darwinism – the evolution of the energy industry“, Citibank showed that the global energy mix is shifting more rapidly than expected. “Consumers face economically viable choices and alternatives in the coming years which were not foreseen five years ago”, the analysts conclude while noting, from the perspective of traditional utilities, an “alarming” fall in the cost of solar. In their view, conventional fuels and technologies are likely to be substituted, or suffer reduced demand in a best case scenario.

More cases in point can currently be observed in markets as diverse as Russia, Canada, the United States and the Middle East. In the first renewable energy auction in Russian history last month, PV won 80% of the volume with wind power adding the rest. At the same time, researchers of the Pembina Institute in Ontario released a report which concluded that PV is the cheaper and better energy solution than nuclear for the state (“Renewable is doable”, Sep 2013). Meanwhile, US utility Xcel Energy announced that in their competitive bidding processes for new power plant capacity, “solar PV made the cut for the first time”. They plan to build a series of multi MW-sized wind and solar plants in Colorado and other states.

But perhaps the biggest shift is currently happening in the Middle East. In recent years, almost all of the top 10 oil producing nations on the planet have pledged billions of dollars for investment into solar power. It has become apparent that burning oil is simply more expensive than using the abundant solar resource and selling the oil instead.

With this change of perspective on oil reserves from “cheap and abundant” to “precious and limited”, Saudi Arabia, the United Arab Emirates and others now tap their solar power potential with more determination than ever.

What is still standing in the way of solar?

Despite these recent and positive changes, the roadblocks are still considerable. First and foremost, our energy infrastructure in the developed world continues to be dominated by and structured for centralized power generators. Incumbent players, often still with deep pockets, have more to lose than to win at this stage. Not enough utilities are turning their superior customer access and grid knowledge into what is possibly the best solar value proposition around. That is understandable from the perspective of organizational culture and momentum, although sad to see. This will delay but not derail the rise of solar and other renewable power sources.

Secondly, public policy will stay erratic and incompatible with industry investment cycles in the coming years. Especially now, as “grid parity” is on the horizon, the political temptation to withdraw support just a year or two too early is considerable. We will continue to see shifting renewables schemes and surprising turns after every election, state by state. While the solar industry has become quite good at dealing with this, it still hinders solar growth.

The third challenge for the PV industry comes from within. The innovation dynamics are ruthless and a lack of reserves for bad times now comes back to bite many players. We have seen the bottom of aggregate industry profits (or losses) just recently. Nevertheless, we will likely experience some more casualties on the way out of the crisis. Looks like the revolution does indeed «eat some of its children». Those that come out alive however, will be stronger than ever with new market niches to address and a more stable business.

Whilst the road ahead for solar will not be entirely smooth, I firmly believe that solar has reached the «point of no return» and will be hard to stop from here on out. Momentum will continue to build for all stakeholders and manufacturers up and down the value chain in most parts of the world. If there has ever been a time to review your business and search for ways to better position your company in this decisive phase of growing opportunity, it is now.

Source: www.solarplaza.com – By Christian Langen