Ξεκίνησε από τον ΔΕΔΔΗΕ η αξιολόγηση αιτήσεων για αυτοπαραγωγή στην Κρήτη

Ξεκινά και στην πράξη η αξιολόγηση αιτήσεων για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό στην Κρήτη. Μετά από σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία απελευθέρωσης ηλεκτρικού χώρου, θέτοντας στο αρχείο παλιές αιτήσεις που δεν θα υλοποιηθούν και ανοίγει έτσι ο δρόμος για εξέταση των νέων αιτημάτων που έχουν υποβληθεί.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, σε συνέχεια των από 5.6.2015 και 10.6.2015 Ανακοινώσεων, σχετικά με την ακύρωση εκκρεμών αιτημάτων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Φ/Β) Ειδικού Προγράμματος και την αυτοδίκαιη λύση των Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο Φ/Β Σταθμών, θέτει υπόψη των ενδιαφερόμενων τα ακόλουθα, σχετικά με την εξέλιξη της αδειοδοτικής κατάστασης της Κρήτης :

1. Από το ισχύον εγκεκριμένο περιθώριο ισχύος Φ/Β στην Κρήτη των 102.042 KW, η συνολική ισχύς των λειτουργούντων Φ/Β ανέρχεται σε 95.469,72 ΚW, η δεσμευμένη ισχύς των αδειοδοτούμενων και σε εξέλιξη Φ/Β ανέρχεται σε 1.937,25 KW και υπάρχει υπόλοιπο διαθέσιμο περιθώριο ισχύος, ίσο με 4.635,03 KW, προς ικανοποίηση αιτημάτων.

2. Τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί στις περιοχές Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου και είχαν αναρτηθεί σε αντίστοιχους Πίνακες στις 6.5.2015, στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στα θέματα του Διαχειριστή ΜΔΝ, ενοποιήθηκαν σε έναν ενιαίο Πίνακα 1 για όλη την Κρήτη, με βάση την ημερομηνία αιτήματος και επικαιροποιήθηκαν μετά τις ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ, για την αποδέσμευση παλαιών αιτημάτων.

3. Σχετικά με τον Πίνακα που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις 6.5.2015 και αφορούσε σε 709 εκκρεμή αιτήματα Φ/Β Ειδικού Προγράμματος στην Κρήτη, συνολικής ισχύος 6.399,10 KW, σας γνωρίζουμε ότι ακυρώθηκαν τα 610 αιτήματα συνολικής ισχύος 5.505,41 KW, λόγω απουσίας ενδιαφέροντος των επενδυτών.

4. Για τα υπόλοιπα 99 εκκρεμή αιτήματα Φ/Β Στέγης συνολικής ισχύος 893,69 KW, του Πίνακα 2, θα εκδοθούν σχετικές Προσφορές Όρων Σύνδεσης από τις αρμόδιες Περιοχές της Κρήτης και στη συνέχεια o ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, πρόκειται να δώσει Προσφορές Όρων Σύνδεσης σε νέα αιτήματα net metering της Κρήτης, σύμφωνα με τον Πίνακα 3. Οι Προσφορές θα δοθούν κατά προτεραιότητα υποβολής αιτήματος, για το υπόλοιπο διαθέσιμο περιθώριο στην Κρήτη, που ανέρχεται συνολικά σε 3.741,34 KW.

5. Οι ενδιαφερόμενοι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering), μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη του αιτήματός τους από τις αρμόδιες Περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με την από 7.5.2015 Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ.