Γενικές Πληροφορίες

Καλύπτουμε όλο το σχετικό φάσμα φωτοβολταϊκών συστημάτων, από μικρής ισχύος αυτόνομα ή διασυνδεδεμένα με το δίκτυο συστήματα, μέχρι μεγάλης ισχύος Φωτοβολταϊκούς σταθμούς (Μέση Τάση), καθώς και την ένταξη αυτοπαραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα στο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). Πριν από κάθε επένδυση αναλαμβάνουμε την αξιολόγηση της και εργαζόμαστε συμβουλευτικά προς τον επενδυτή. Στη συνέχεια, πραγματοποιούμε τη μελέτη, την αδειοδότηση, την κατασκευή, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση των Φωτοβολταϊκών σταθμών.

Κάθε έργο παραδίδεται «με το κλειδί στο χέρι» και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται η εκπόνηση τοπογραφικών, γεωτεχνικών και αντιπλημμυρικών μελετών, οι χωματουργικές εργασίες, η πάκτωση των συστημάτων στήριξης, η περίφραξη του έργου και η εγκατάσταση συμπληρωματικού εξοπλισμού όπως τα συστήματα ασφαλείας, τα συστήματα φωτισμού και τα συστήματα πυρόσβεσης.