ΥΑ Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/59842/4142, ΦΕΚ 3218Β’/6.6.2024, Απαιτήσεις φύτευσης σε Φωτοβολταϊκούς σταθμούς