Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/63951/4418, ΦΕΚ 3867Β’/3.7.2024, Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/ 2016 (Β’ 2471) υπουργικής απόφασης, για την εκ νέου κατάταξη των έργων ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια στην ξηρά και έργων ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκούς σταθμούς στη στεριά στις κατηγορίες και υποκατηγορίες του ν. 4014/2011