Όχι σε εμπορικούς φραγμούς για εισαγόμενα φωτοβολταϊκά

Περισσότερες από 400 ευρωπαϊκές εταιρίες, συμπεριλαμβανομένων παραγωγών φωτοβολταϊκών πλαισίων, ερευνητικών ινστιτούτων και Συνδέσμων αντιτίθενται σε εμπορικούς φραγμούς στον τομέα της ηλιακής ενέργειας

Οι υπογράφοντες αυτήν τη δήλωση, 429 εταιρίες, μεταξύ των οποίων 18 παραγωγοί φωτοβολταϊκών πλαισίων, 28 Σύνδεσμοι και ερευνητικά ιδρύματα, από 26 κράτη μέλη, ενώνονται σε ένα σαφές κάλεσμα. Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπορικοί φραγμοί για τα φωτοβολταϊκά προϊόντα που εισέρχονται στην Ευρώπη. Ο στόχος της ΕΕ για κάλυψη του 42,5% των αναγκών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2030, συμπεριλαμβανομένου του στόχου ηλιακής ενέργειας 600 γιγαβάτ έως το 2030, θα απαιτήσει σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης της ηλιακής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η επιβολή εμπορικών φραγμών στα φωτοβολταϊκά προϊόντα απλώς θα επιβραδύνει την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με την έκθεσή μας για τις θέσεις εργασίας στον τομέα της ηλιακής ενέργειας στην ΕΕ, τα φωτοβολταϊκά παρείχαν 648.000 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ΕΕ το 2022. Η πλειονότητα αυτών των θέσεων εργασίας (84%) συνδέονται με δραστηριότητες στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών. Χωρίς σημαντικά εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών περιορισμών, ο ηλιακός τομέας αναμένεται να απασχολήσει περίπου 1 εκατομμύριο άτομα το 2025 και 1,2 εκατομμύρια άτομα το 2027. Οποιαδήποτε μείωση των διαθέσιμων φωτοβολταϊκών προϊόντων, λόγω εμπορικών φραγμών, θα είχε σίγουρα αρνητικό αντίκτυπο στην ευρωπαϊκή απασχόληση και θέτει σε κίνδυνο πολλές τοπικές θέσεις εργασίας.

Υποστηρίζουμε πλήρως και δεσμευόμαστε για την εκ νέου ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της ΕΕ να επιτύχει δυναμικότητα παραγωγής σε φωτοβολταϊκά τουλάχιστον 30 GW έως το 2025 σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού φωτοβολταϊκών. Ωστόσο, προειδοποιούμε ότι είναι ζωτικής σημασίας να επιλεγούν τα σωστά εργαλεία για να συμβεί αυτό. Το Βιομηχανικό Σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) της ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η αλυσίδα εφοδιασμού ηλιακής ενέργειας δεν κινδυνεύει και ότι η παραγωγή σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού θα επανακάμψει στην ΕΕ. Ωστόσο, η έναρξη έρευνας αντιντάμπινγκ ή/και κατά των επιδοτήσεων και η επιβολή δασμών στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών προϊόντων θα είναι επιζήμια για ολόκληρη την ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας ηλιακής ενέργειας.

Πώς ξέρουμε ότι θα συμβεί αυτό; Μόλις πριν από 5 χρόνια, καταργήθηκαν οι δασμοί αντιντάμπινγκ και οι αντισταθμιστικοί δασμοί για τους ηλιακούς συλλέκτες που εισάγονταν από την Κίνα, την Ταϊβάν και τη Μαλαισία. Αυτά τα μέτρα είχαν αρνητικές συνέπειες, που μας δίδαξαν ένα οδυνηρό μάθημα. Οι ηλιακές θέσεις εργασίας, οι επενδύσεις έργων και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μειώθηκαν σημαντικά κατά την περίοδο εφαρμογής αυτών των εμπορικών φραγμών και οδήγησαν σε αύξηση του κόστους για τους καταναλωτές. Προς το συμφέρον της οικονομικής ευημερίας της ΕΕ και της μελλοντικής ανάπτυξης του ηλιακού τομέα της ΕΕ, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποφύγει την έναρξη έρευνας που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην επιβολή δασμών σε εισαγόμενα φωτοβολταϊκά προϊόντα.

Σε μια εποχή που χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη –όχι λιγότερη– ηλιακή ενέργεια, εμείς, οι υπογράφοντες, προτρέπουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει εποικοδομητικές ενέργειες για την παροχή μακροπρόθεσμης και βιώσιμης υποστήριξης στην ευρωπαϊκή ηλιακή βιομηχανία:

·         Προσαρμογή του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ (το Προσωρινό Πλαίσιο για την Κρίση και τη Μετάβαση) για να επιτρέψει στα κράτη μέλη να υποστηρίξουν το λειτουργικό κόστος των εργοστασίων.

·         Προώθηση συγκεκριμένων δημοπρασιών ανθεκτικότητας εντός των κρατών μελών στο πλαίσιο του Net-Zero Industry Act της ΕΕ, και

·         Δημιουργία ενός χρηματοδοτικού μηχανισμού σε επίπεδο ΕΕ στοχευμένο στην υποστήριξη έργων παραγωγής φωτοβολταϊκών πλαισίων.

Εμείς, οι υπογράφοντες αυτή τη δήλωση απευθύνουμε επείγουσα έκκληση να μην ξεκινήσει έρευνα ή να μην επιβληθούν μέτρα εμπορικής ανάσχεσης. Κάτι τέτοιο θα προκαλούσε ζημία στη συντριπτική πλειοψηφία του ηλιακού τομέα της ΕΕ εις βάρος της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια της ΕΕ σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή.