Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στο σχέδιο νόμου για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, στο άρθρο 82, προβλέπονται σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά το λεγόμενο “Ειδικό Τέλος ΑΠΕ”.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 82, και ειδικά αυτές της περίπτωσης (α) οδηγούν στο παράδοξο να τιμωρούν τα έργα εκείνα που αμείβονται με τις χαμηλότερες τιμές, αφού η οριζόντια επιβάρυνση με 2 €/MWh μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ποσοστιαία επιβάρυνση για τα έργα αυτά. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκών που συμμετέχουν σε διαγωνιστικές διαδικασίες, για παράδειγμα, μια λειτουργική ενίσχυση 50 €/MWh επιβαρύνεται με 4% και μια ενίσχυση 40 €/MWh με 5%. Η ίδια οριζόντια ρύθμιση επίσης λειτουργεί ως αντικίνητρο σε επενδυτές που επιθυμούν να συμμετέχουν στην αγορά χωρίς να διεκδικούν λειτουργική ενίσχυση. Στην κατηγορία αυτή θα έπρεπε αντιθέτως να παρέχονται κίνητρα, δεδομένου του μεγαλύτερου ρίσκου που ενέχει αυτή η επιλογή.

Μια λιγότερο στρεβλή ρύθμιση θα μπορούσε να είναι η εξής:

α). Για σταθμούς που έχουν συνάψει ή πρόκειται να συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016, ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ της θέσης σε ισχύ του ν. 3468/2006 ή έχουν επιλεγεί ή πρόκειται να επιλεγούν για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, καθώς και ειδικά για σταθμούς που μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος συνάπτουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, το ειδικό τέλος αντιστοιχεί σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της Τιμής Αναφοράς για την εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού (ΜΔΝ).

β). Για σταθμούς που λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 12Α του ν. 4414/2016, το ειδικό τέλος υπολογίζεται επί τη βάσει αξίας ενός (1) €/MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή στο Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού.

Επίσης, στις εξαιρέσεις από την επιβάρυνση του ειδικού τέλους θα πρέπει να περιληφθούν όλοι οι αυτοπαραγωγοί και όχι μόνο οι αυτοπαραγωγοί του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (που αφορά τον ενεργειακό συμψηφισμό). Έτσι προτείνουμε η σχετική ρύθμιση να διαμορφωθεί ως εξής:

Εξαιρούνται από την επιβάρυνση του ειδικού τέλους:

α) σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια, ανεξαρτήτως ισχύος,

β) σταθμοί ΑΠΕ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς,

γ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη του ενός (1) MW,

δ) φωτοβολταϊκοί σταθμοί οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν ήδη συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης των άρθρων 9 ή 10 του ν. 4414/2016 ή Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 ή έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, πλην των φωτοβολταϊκών σταθμών που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με βάση τον ν. 4414/2016, ύστερα από συμμετοχή τους σε κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.