Νέες ταρίφες και νέες κατηγορίες για φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών

Δείτε εδώ το ΦΕΚ που ορίζει νέες κατηγορίες και νέες ταρίφες για φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών. Τα σημαντικά σημεία του ΦΕΚ είναι τα εξής:

  1. Ορίζεται νέα κατηγορία ως 200 kWp. Η λογική είναι ότι, αν μελλοντικά συνεχιστούν οι διαγωνισμοί, τα έργα >200kWp να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
  2. Για το 2020 η τιμή αναφοράς για έργα εκτός διαγωνισμών παραμένει συνδεδεμένη με τα αποτελέσματα των προηγούμενων διαγωνισμών (1,05* μεσοσταθμική τιμή 3 προηγούμενων –πλην τελευταίου- διαγωνισμών και 1,1*μεσοσταθμική τιμή 3 προηγούμενων  –πλην τελευταίου- διαγωνισμών για αγρότες και Κοινότητες).
  3. Από 1.5.2021 η τιμή αναφοράς θα είναι σταθερή και ανεξάρτητη των διαγωνισμών. Συγκεκριμένα για έργα έως 500 kWp θα είναι 63 €/MWh και για αγρότες και Κοινότητες 65 €/MWh. Η ημερομηνία 1.5.2020 καθορίστηκε εκ των υστέρων με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020.
  4. Δημιουργείται καινούργια κατηγορία οικιακών έως 6 kWp η οποία θα αποζημιώνεται με 87 €/MWh (τα παλιά 10ράκια μόνο που τώρα η μέγιστη ισχύς είναι 6 kWp και το μέτρο αφορά μόνο οικιακό τομέα, όχι εμπορικό).