ΦΕΚ για αλλαγές στην περιβαλλοντική αδειοδότηση φωτοβολταϊκών

Βρείτε εδώ το ΦΕΚ με τις νέες κατηγορίες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών και λοιπών ΑΠΕ.

Για τα φωτοβολταϊκά, το όριο για απαλλαγή από περιβαλλοντική αδειοδότηση γίνεται 1 MW (από 500 kW έως τώρα) ενώ αυξάνουν τα όρια για τα μεγαλύτερα έργα (στην κατηγορία Β –με ΠΠΔ- υπάγονται πια έργα 1-10 MW και στην κατηγορία Α2 έργα >10 MW). Έργα <1 MW σε Natura ή σε παράκτια θέση που απέχει λιγότερο από 100 m από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, υπάγονται στην κατηγορία Β.

Τα συνοδά έργα (π.χ. οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης) ακολουθούν την κατηγορία του κυρίως έργου. Σε περίπτωση που στο σταθμό ΑΠΕ εγκαθίστανται συστήματα αποθήκευσης (συσσωρευτές), ακολουθείται η κατηγορία του κυρίως έργου.