Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ των διαγωνισμών ΑΠΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.1.2. και 13 των υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεων, ανακοινώνει την έκδοση της υπ’ αριθ. 613/25.06.2018 Απόφασή της με την οποία καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Οριστικοί Κατάλογοι:

Κατηγορία Ι: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος ≤1MW

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.

Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς
155 ~ 93,66 MW

Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.

Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς
22 ~ 11,88 MW

Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας Ι: 53,52 MW

 

Κατηγορία ΙΙ: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος από 1 έως 20 MW

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.

Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς
13 ~ 93,44MW

Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.

Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς
21 ~ 103,77 MW

Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙ: 53,40 MW

 

Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος από 3 έως 50 MW

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙΙ.

Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς
14 ~ 308,68 MW

Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙI: 176,39 MW

 

Δείτε εδώ την απόφαση της ΡΑΕ