Γνωμοδότηση ΡΑΕ για τους νέους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Δημοσιεύτηκε η γνωμοδότηση της ΡΑΕ σχετικά με τις δημοπρασίες ΑΠΕ και τις τιμές εκκίνησης σε αυτές.

Τα βασικά σημεία της είναι τα εξής:

  1. Δημοπρατούμενη ισχύς την περίοδο 2018-2020
 

Έτος

Τεχνολογία

Μέγιστη Δημοπρατούμενη ισχύς (ΜW)

2018

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

300

Αιολικοί σταθμοί

300

Πιλοτικές Κοινές Ανταγωνιστικές Διαδικασίες

400

2019

 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

 

Αιολικοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

Πιλοτικές Κοινές Ανταγωνιστικές Διαδικασίες

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της κατηγορίας των ανταγωνιστικών διαδικασιών και επιπλέον 400MW

2020

 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2019 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

Αιολικοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2019 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

Στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κρίνεται εύλογο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς να ορίζεται ως εξής:

Ι.    Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών:

 

Α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία:

α) 80 €/ΜWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (με ισχύ > 1MWp),

β) 85 €/ΜWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (με ισχύ ≤ 1MWp),

γ) 90 €/ΜWh για τους αιολικούς σταθμούς.

Β. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή και τεχνολογία ή κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή:

α) μετά τη διασύνδεση ενός η περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα I.Α.

β) για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ.

5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα I.Α.

γ) για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη

– Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας», η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς ορίζεται στα 80 €/MWh

Γ. Για τις πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών:

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε κάθε μία από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών και των φωτοβολταϊκών εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 MW, απομειωμένη κατά 1%.

II. Για τις επόμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών:

 

Α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία:

α) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ως η υψηλότερη κατακυρωθείσα προσφορά της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία, απομειωμένη κατά 1%, και

β) για τους αιολικούς σταθμούς, ως η υψηλότερη κατακυρωθείσα προσφορά της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία, απομειωμένη κατά 1%.

Β. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή και τεχνολογία ή κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή:

α) μετά τη διασύνδεση ενός η περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα ΙΙ.Α.

β) για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ.

5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα ΙΙ.Α.

Γ. Για τις πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών:

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε καθεμιά από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών και των φωτοβολταϊκών εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 MW, απομειωμένη κατά 1%.

Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο για την ενίσχυση του ανταγωνισμού να μην υπάρχει κατώτατο όριο τιμής προσφοράς για καμία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Δ. Το τέλος συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών να ανέρχεται στο ποσό των 150 €/ΜW, με ελάχιστο όριο συμμετοχής το ποσό των 1.000€.

Δείτε τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ εδώ