ΔΕΔΔΗΕ: προθεσμία ως αρχές Ιουλίου για παλιές αιτήσεις φωτοβολταϊκών

Δύο σημαντικές ανακοινώσεις εξέδωσε στις 5 Ιουνίου ο ΔΕΔΔΗΕ και αφορούν παλιές αιτήσεις για φωτοβολταϊκά πάρκα και οικιακά φωτοβολταϊκά.

1. Εκκρεμή αιτήματα συστημάτων φωτοβολταϊκών σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε νησιά

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, αναφορικά με την περαιτέρω διαχείριση των εκκρεμών αιτημάτων για Φ/Β συστήματα του Ειδικού Προγράμματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ):

Λόγω της κάλυψης των επί μέρους περιθωρίων ισχύος για Φ/Β σταθμούς κατά το χρόνο υποβολής, εκκρεμεί προς εξέταση, ένα αξιόλογο πλήθος αιτημάτων για Φ/Β συστήματα του Ειδικού Προγράμματος σε κτιριακές εγκαταστάσεις σε ορισμένα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ.

Δεδομένου ότι τα πλείστα των αιτημάτων αυτών χρονολογούνται άνω της διετίας, ενώ εν τω μεταξύ έχει ριζικά μεταβληθεί το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ως προς την αποζημίωση της παραγόμενης ενέργειας, κρίνεται αναγκαία η επανεκδήλωση του ενδιαφέροντος από εκείνους εκ των αρχικώς αιτηθέντων, οι οποίοι επιθυμούν να προχωρήσουν στην εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων.

Τούτο είναι σκόπιμο, λόγω και του καταγραφόμενου ενδιαφέροντος για εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering), των οποίων τα αιτήματα είναι μεταγενέστερα και των οποίων η ισχύς συνυπολογίζεται στο ίδιο περιθώριο διαθέσιμης ισχύος ανά ηλεκτρικό σύστημα ΜΔΝ. Η εξέταση των εν λόγω αιτημάτων δεν θεωρείται εύλογο να βραδύνει λόγω της διαδικασίας διεκπεραίωσης κατά τα προβλεπόμενα πολλών προηγούμενων αιτημάτων χωρίς προοπτική υλοποίησης.

Προς το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ θα αποστείλουν στους αιτηθέντες για Φ/Β συστήματα του Ειδικού Προγράμματος στεγών επιστολές, με τις οποίες θα παρέχεται χρονικό περιθώριο ενός (1) μηνός για τυχόν επανεπιβεβαίωση του σχετικού ενδιαφέροντος, άλλως τα αντίστοιχα αιτήματα θα τεθούν στο αρχείο.

2. Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, αναφορικά με την επικείμενη αυτοδίκαιη λύση των Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο, που έχουν συναφθεί για απαλλασσόμενους της αδειοδότησης σταθμούς ΑΠΕ, για τους οποίους η διάρκεια ισχύος της προσφοράς σύνδεσης έχει παρέλθει άπρακτη

Δεδομένου ότι υφίσταται σήμερα αξιόλογο πλήθος υπογεγραμμένων Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο για απαλλασσόμενους της αδειοδότησης σταθμούς ΑΠΕ, που δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο, ενώ η διάρκεια ισχύος των αντιστοίχων προσφορών σύνδεσης έχει εκπνεύσει αφενός και οι σταθμοί αυτοί δεν έχουν εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία αφετέρου,

ο ΔΕΔΔΗΕ κατ’ εφαρμογή των προβλέψεων του Ν.4152/2013 (Παράγραφος Ι’ Υποπαράγραφος Ι.1 εδάφιο 2 και Υποπαράγραφος Ι.5 εδάφιο 3) θα θεωρήσει τις ως άνω Συμβάσεις Σύνδεσης ως αυτοδικαίως λυθείσες και θα θέσει τα σχετικά αιτήματα στο αρχείο, με άρση της δέσμευσης ισχύος στο Δίκτυο, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλουν εντός τακτής προθεσμίας πλήρη φάκελο ετοιμότητας προς ενεργοποίηση.

Οι ως άνω αντισυμβαλλόμενοι θα ειδοποιηθούν σχετικά και με ατομικές επιστολές, με τις οποίες θα παρέχεται χρονικό περιθώριο ενός (1) μηνός για την υποβολή δήλωσης ετοιμότητας.

Η διαδικασία αυτή θα εφαρμοστεί σε όλη την επικράτεια.