Προβλήματα ομαλής λειτουργίας της αγοράς από τη μη έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με εγκρίσεις εργασιών μικρή κλίμακας για φωτοβολταϊκά

Προβλήματα ομαλής λειτουργίας της αγοράς από τη μη έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με εγκρίσεις εργασιών μικρή κλίμακας για φωτοβολταϊκά