Προβλήματα ομαλής λειτουργίας της αγοράς από τη μη έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου σχετικά με εγκρίσεις εργασιών μικρή κλίμακας για φωτοβολταϊκά