Γενικές Πληροφορίες

Η Survey Digital Photovoltaics, εταιρεία 100% συμφερόντων του Δρ. Κωστή Δανιηλίδη, ασχολείται αποκλειστικά με τα φωτοβολταϊκά πάρκα με την λογική της «υπηρεσίας μιας στάσης». Η εταιρεία παρέχει εσωτερικά το σύνολο των υπηρεσιών που απαιτούνται για την υλοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων βιομηχανικής κλίμακας, υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, real estate, αδειοδότησης, τραπεζικής χρηματοδότησης, σχεδίασης, προμήθειας, κατασκευής, θέσης σε λειτουργία, λειτουργίας, συντήρησης, αλλά και σωρευτικής εκπροσώπησης στο Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Στον τομέα της ανάπτυξης έργων, η εταιρεία αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 600MW, εκ των οποίων έργα τα περισσότερα έχουν λάβει περιβαλλοντικούς όρους. Η εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ ΡΑΕ/ΑΔΜΗΕ από την Alpha Bank και την Optima Bank, συνολικού ύψους €24,6 εκ.

Στον τομέα της κατασκευής έργων, η εταιρεία έκλεισε το 2022 με ολοκληρωμένα 30 έργα συνολικής ισχύος 14,5MW, αλλά και με νέες υπογεγραμμένες συμβάσεις σχεδίασης, προμήθειας και κατασκευής για 78 έργα συνολικής ισχύος 66MW για το 2023 -2024 (με ανεκτέλεστο €42 εκ. ευρώ). Σημειώνεται πως και στα 108 έργα υπογράφθηκαν συμβάσεις πλήρους EPC, δηλαδή συμβάσεις που περιλαμβάνουν το σύνολο της προμήθειας του εξοπλισμού των έργων. Η κατασκευή όλων των νέων έργων θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις αρχές του 2024.

Στον τομέα της λειτουργίας & συντήρησης, η εταιρεία υπέγραψε εντός του 2022 & 2023 νέα συμβόλαια για 68 Φ/Β σταθμούς συνολικής ισχύος 84,28 MW, ανεβάζοντας το συνολικό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε λειτουργία και συντήρηση στα 183 MW.

Στον τομέα της Σωρευτικής Εκπροσώπησης, η εταιρεία έχει λάβει από τη ΡΑ.Α.Ε.Υ άδεια εκπροσώπησης παραγωγών ΑΠΕ ως Φο.Σ.Ε για 500MW και έχει ξεκινήσει τις συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Ενέργειας τον Οκτώβριο 2022, έχοντα υπογράψει συμβάσεις εκπροσώπησης συνολικής ισχύος 230MW.

Η κλιμάκωση της εταιρείας επιτυγχάνεται αξιοποιώντας στο έπακρο ένα πολύ αξιόπιστο και δοκιμασμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018), βάσει του οποίου το νέο προσωπικό εκπαιδεύεται και αναλαμβάνει τα καθήκοντα του σε ελάχιστο χρόνο, διασφαλίζοντας πως οι δείκτες ποιότητας των υπηρεσιών της εταιρείας παραμένουν στο μέγιστο. Ως εκ τούτου, η εταιρεία έκλεισε το 2022 με μόνιμο προσωπικό 50+ συνεργατών, αλλά και με ένα πολύ δυνατό δίκτυο υπεργολάβων πανελλαδικά των 100+ ατόμων.

Τέλος, η Survey Digital Photovoltaics έχει πιστοποιηθεί ως μια Great Place to Work (2022 & 2023) εταιρεία, έχει πιστοποιηθεί ως εταιρεία συμβατή με την Δράση 7 (φθηνή και καθαρή ενέργεια) των SDGs από τα Ηνωμένα Έθνη, ενώ έλαβε εντός του 2022 το βραβείο Bravo Award 2022 για την δράση της «Παροχή πολύ φθηνής και καθαρής ενέργειας στην ελληνική βαριά Βιομηχανία». Επίσης, η εταιρεία προσφάτως έλαβε πιστοποίηση για τη σύνταξη του 1ου ESG report της, η οποία την ανέδειξε σε Sustainable Company 2023.