Γενικές Πληροφορίες

Η National Energy είναι μια ιδιωτική εταιρεία αμερικανικών συμφερόντων, η οποία ιδρύθηκε το 2018 με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), πραγματοποιώντας επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και στρατηγικές εξαγορές φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων, καθώς και έργων αποθήκευσης ενέργειας. Επενδύει σε επιχειρηματικά σχέδια που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης με σκοπό τη συνολική υποστήριξη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευσή τους σε μακροχρόνιο ορίζοντα, ενώ στρατηγικά σκοπείται για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια η ανάπτυξη και διατήρηση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος τουλάχιστον 5 GWp σε παγκόσμια κλίμακα.

Με την είσοδό της το 2018 στην ελληνική αγορά, η National Energy δημιούργησε μέσω 100% ελεγχόμενων και απευθείας θυγατρικών της ένα σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο των ΑΠΕ, δεδομένου ότι το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας στην Ελλάδα περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα συνολικής ισχύος 400 MWp, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκονται υπό ανάπτυξη έργα ισχύος 3 GWp.

Η National Energy διοικείται από ομάδα ανθρώπων με σημαντική εμπειρία και βαθιά γνώση της εγχώριας, αλλά και της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στο ανθρώπινο δυναμικό της και διατηρεί τα γραφεία της στο Μαρούσι. Συνεργάζεται με τις σημαντικότερες εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής έργων και τους κορυφαίους συμβούλους της αγοράς, ενώ παράλληλα ακολουθεί αυστηρά πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας του προσωπικού και των συνεργατών της.

Η National Energy φιλοδοξεί να συμβάλει στη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας  και σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της προς το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τις τοπικές κοινωνίες, αφήνοντας ένα θετικό αποτύπωμα για τις τωρινές και επόμενες γενιές. Η βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ήθος της εταιρείας, ενόσω υψηλά κριτήρια περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης υιοθετούνται σε όλες τις επιχειρηματικές αποφάσεις και πεδία δράσης της.