Περιβαλλοντική κατάταξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης

Δείτε εδώ τη νέα υπουργική απόφαση για την περιβαλλοντική κατάταξη έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης.

Τα φωτοβολταϊκά >200 MW (ΟΜΑΔΑ Χ) κατατάσσονται πλέον στην κατηγορία Α1, όπως και τα έργα των οποίων η γραμμή διασύνδεσης (εναέρια ή υπόγεια) υπερβαίνει τα 20 Km. Για την Κατηγορία Α1 υπεύθυνη αδειοδοτική αρχή είναι το ΥΠΕΝ και όχι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σύμφωνα με το άρθρο 6, “η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, για τα οποία έχει κατατεθεί περιβαλλοντική μελέτη (ΠΠΠΑ, ΜΠΕ, φάκελος τροποποίησης ή ανανέωσης ΑΕΠΟ) ή αίτημα υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στην περιβαλλοντική αρχή που ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται βάσει του προϋφιστάμενου πλαισίου, εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω έργων ή δραστηριοτήτων ζητήσει εγγράφως την υπαγωγή τους στις διατάξεις της παρούσας”.

Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται πλέον και κατηγορίες για την  αποθήκευση ενέργειας (ΠΠΔ, Α2, Α1) ανάλογα με το μέγεθος.