Ημερίδα για τις νέες ευκαιρίες για τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα, 18/11/2021

Η Solarplaza (οίκος με έδρα την Ολλανδία που δραστηριοποιείται διεθνώς από το 2004 στην προώθηση της ηλιακής ενέργειας), με στρατηγικό συνεργάτη τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, διοργανώνει στις 18/11/2021 ημερίδα με στόχο την προσέλκυση επενδυτών και την αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για τις ΑΠΕ ( https://greece.solarplaza.com/ ).

Η ημερίδα σκοπεύει να φέρει σε επαφή επενδυτές με τους κύριους φορείς της ελληνικής ενεργειακής αγοράς που καθορίζουν την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας, ώστε να έχουν μια κατά το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για το πώς θα μπορούσαν να επενδύσουν στη χώρα μας αξιοποιώντας το νέο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει ή τελεί υπό διαμόρφωση στη χώρα μας (απ’ ευθείας συμμετοχή στις αγορές, PPAs, αποθήκευση ενέργειας).

Νέες ρυθμίσεις για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering)

Μια σειρά βελτιωτικών ρυθμίσεων που αφορούν την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) περιέχει η ΥΑ (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74999/3024, ΦΕΚ3971Β/30-8-2021) που δημοσιεύτηκε στα τέλη Αυγούστου 2021. Σύμφωνα με την ΥΑ:

 1. Η μέγιστη ισχύς των συστημάτων αυξάνει από το 50% της συμφωνημένης ισχύος στο 100% για όλα τα συστήματα.
 2. Η μέγιστη ισχύς στο διασυνδεδεμένο δίκτυο και την Κρήτη γίνεται 3 MW (από 1 MW πριν για το διασυνδεδεμένο και 500 kW για την Κρήτη).
 3. Η μέγιστη ισχύς στη Ρόδο για Ενεργειακές Κοινότητες γίνεται 1 MW (από 500 kW πριν).
 4. Διευκρινίζεται πόσα συστήματα εικονικού συμψηφισμού μπορούν να εγκατασταθούν ανά αυτοτελές ακίνητο.
 5. Διευκρινίζονται οι προθεσμίες απόκρισης του ΔΕΔΔΗΕ.
 6. Θεσπίζεται “Απλή γνωστοποίηση για τη σύνδεση σταθμών ενεργειακού συμψηφισμού στο Δίκτυο” για συστήματα έως 50 kW, διευκολύνοντας έτσι τη σύνδεση μικρών συστημάτων.
 7. Οι σταθμοί έως 50 kW δεν συμπεριλαμβάνονται σε σειρά προτεραιότητας του ΔΕΔΔΗΕ, επιταχύνοντας έτσι τη διασύνδεσή τους.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ

 

Οι θέσεις του ΣΕΦ επί της Πρότασης του ΥΠΕΝ για την Απλοποίηση της Αδειοδοτικής Διαδικασίας των ΑΠΕ

Η πρόταση του ΥΠΕΝ για την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας των ΑΠΕ περιλαμβάνει αρκετά θετικά σημεία τα οποία επικροτούμε. Επιγραμματικά, τα σημεία αυτά είναι:

 • Η δημιουργία ενός σημείου επαφής για τους επενδυτές με πλήρη ψηφιοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας (ΠΣΑΠΕ).
 • Ο περιορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας.
 • Η υποβολή Εγγυητικής Επιστολής κατά την αίτηση για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (για όλα τα έργα).
 • Η κατάργηση του σταδίου των προσωρινών όρων σύνδεσης.
 • Ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος από ανεξάρτητο εξωτερικό δικηγόρο για ιδιωτικές εκτάσεις.
 • Η διαδικασία Απλής Κοινοποίησης για σύνδεση σταθμών μικρής ισχύος στο δίκτυο.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ωστόσο μερικά σημεία που χρήζουν προσοχής και θα μπορούσαν να βελτιώσουν περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο.

Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και υποβολή Εγγυητικής Επιστολής

Η υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής κατά την αίτηση για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (για όλα τα έργα) θα πρέπει να έχει αναδρομικό χαρακτήρα για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα δεδομένου του μεγάλου όγκου συσσωρευμένων αιτήσεων. Θα πρέπει δηλαδή να καταλαμβάνει και όλα τα αιτήματα τα οποία έχουν παραληφθεί από τους Διαχειριστές και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να προσκομιστεί στον Διαχειριστή το αργότερο τέσσερις (4) μήνες από τη θέση σε εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης, εκτός και αν εκδοθεί στο μεταξύ δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, οπότε αυτή πρέπει να προσκομιστεί εντός 2 μηνών από την εν λόγω δεσμευτική προφορά. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής εντός των προθεσμιών αυτών, η αίτηση σύνδεσης τίθεται στο αρχείο, τυχόν εκδοθείσα δεσμευτική προσφορά σύνδεσης ακυρώνεται και ενημερώνεται η ΡΑΕ, ώστε να προβεί στην ανάκληση της Βεβαίωσης Παραγωγού (εφόσον πρόκειται για έργο που υποχρεούται στη λήψη Βεβαίωσης Παραγωγού).

Θεωρούμε πως για την έκδοση δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης δεν θα έπρεπε να απαιτείται η προσκόμιση απόφασης ΕΠΟ, ΠΠΔ ή απαλλαγής, όπως ισχύει κατά περίπτωση, και πως κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε σημαντικά το “ξεσκαρτάρισμα” των αιτήσεων. Αντιστοίχως, η  αρμόδια περιβαλλοντική αδειοδοτική αρχή δεν θα πρέπει να εκκινεί τη διαδικασία αξιολόγησης της ΜΠΕ ή των ΠΠΔ (όπως ισχύει κατά περίπτωση), εφόσον δεν συνυποβάλλεται βεβαίωση παραλαβής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής από τον αρμόδιο Διαχειριστή. Αναλυτικές προτάσεις επ’ αυτού αποστείλαμε στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας του ΥΠΕΝ στις 20-4-2021.

Έργα τα οποία υποβάλλουν από κοινού αίτημα προς τον αρμόδιο Διαχειριστή, για έκδοση όρων σύνδεσης, με την κατασκευή κοινών έργων αναβάθμισης του Δικτύου ή του Συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο του Ν.4685/2020, θα πρέπει να εμπίπτουν στην υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με βάση την αθροιστική ισχύ τους, και οφείλουν να υποβάλουν κοινή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κοινών έργων σύνδεσης (κατασκευή νέου υποσταθμού κλπ.). Επειδή τα έργα αυτά καταλαμβάνουν αθροιστικά ενιαίες ή γειτονικές εκτάσεις σημαντικού μεγέθους, δεν μπορούν να εξαιρούνται από περιβαλλοντική αδειοδότηση, αφού οι τυχόν επιπτώσεις τους στο περιβάλλον είναι ισοδύναμες με αυτές από τα ενιαία έργα ιδίου μεγέθους. Τα μεμονωμένα έργα τα οποία εξαιρούνται από περιβαλλοντική αδειοδότηση διατηρούν την εξαίρεση, αφού οι επιπτώσεις τους είναι αμελητέες.

Με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιτυγχάνεται η ορθολογικοποίηση στη διαδικασία δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου, με την εμπροσθοβαρή  “δέσμευση” του επενδυτή για την ανάπτυξη και υλοποίηση του σχετικού έργου ΑΠΕ. Η ρύθμιση επιτρέπει, επίσης, την άμεση απελευθέρωση πολυγώνων εγκατάστασης και την αποσυμφόρηση των περιβαλλοντικών αρχών από αιτήματα ΜΠΕ και ΠΠΔ, τα οποία αφορούν έργα κατόχων Βεβαίωσης Παραγωγού που δεν δύνανται ή δεν επιθυμούν να δεσμευτούν για την υλοποίησή τους (λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, αδυναμίας εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης της γης κλπ.). Τέλος, αποκαθίσταται η τάξη αναφορικά με την εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση, συστάδων μικρών έργων, τα οποία επιδιώκουν να προβούν σε εκτεταμένα, κοινά έργα σύνδεσης (κατασκευή νέων υποσταθμών κλπ.), με τις συνακόλουθες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την υλοποίηση του “όλου” έργου.

Κατάργηση κάθε προτεραιότητας στην Προσφορά Όρων Σύνδεσης

Ενώ η υπουργική απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083, ΦΕΚ940Β/20.03.2020 (όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/123370/4527, ΦΕΚ Β’ 5693/23.12.2020) προσπάθησε να βάλει μία τάξη στο προηγούμενο καθεστώς που ευνοούσε συγκεκριμένες κατηγορίες έργων (π.χ. Ενεργειακές  Κοινότητες) με αποτέλεσμα την καταστρατήγηση της νομοθεσίας, στην πράξη, δημιούργησε νέες στρεβλώσεις αδικώντας την πλειονότητα των έργων και κυρίως έργων μεγάλης κλίμακας που μπορούν να εγγυηθούν χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές, αφού τα έργα αυτά υπάγονται στην πλειονότητά τους στην τελευταία κατηγορία προτεραιότητας (Ομάδα Ε) και χάνουν τη σειρά τους κάθε φορά που προκύπτει έργο υψηλότερης προτεραιότητας ακόμη κι αν το τελευταίο κατέθεσε την αίτηση μεταγενέστερα.

Ακόμη και η προσπάθεια διευκόλυνσης μικρών επενδύσεων με τη δυνατότητα κοινής διασύνδεσης σε υποσταθμό ΥΤ/ΜΤ έχει οδηγήσει σε στρεβλώσεις, αφού λόγω προτεραιότητας αφήνει εκτός νυμφώνος μεγαλύτερες επενδύσεις δεδομένου ότι και τα δίκτυα υψηλής τάσης έχουν πεπερασμένη χωρητικότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν προς εξέταση από τον ΑΔΜΗΕ 60-70 αιτήσεις ομαδοποιημένων έργων (πολλές χιλιάδες μικρών έργων δηλαδή) οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν ως προς την πληρότητα και νομιμότητά τους (συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτησιακών των Ενεργειακών Κοινοτήτων). Αυτό δεν είναι τεχνικό ζήτημα και ο ΑΔΜΗΕ θα μπορούσε να το έχει αναθέσει σε κάποιο τεχνικό ή νομικό γραφείο και οι υπηρεσίες του να εξετάσουν τα καθαρά τεχνικά ζητήματα. Παρόλα αυτά, το θέμα αυτό προβάλλεται ως η κύρια δικαιολογία για τη μη έκδοση Προσφορών Σύνδεσης εδώ και πολλούς μήνες.

Στο παρελθόν ο Σύνδεσμός μας είχε υποστηρίξει πως προτεραιότητα δικαιολογείται μόνο για τα συστήματα αυτοπαραγωγής και όλες οι άλλες επενδύσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα και οι προσφορές να δίνονται με βάση το χρόνο κατάθεσης της αίτησης. Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει άμεσα, με αναδρομικό μάλιστα χαρακτήρα, για να αρθούν πολλές από τις στρεβλώσεις που έχουν προκύψει.

Κατάργηση της Άδειας Εγκατάστασης

Όπως συνοπτικά αναφέρει σε σχετική έκθεσή του (2014) ο ΟΟΣΑ: “Όπως διαπιστώνεται μέσω των μεμονωμένων βημάτων της διαδικασίας και της απαιτούμενης τεκμηρίωσης για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, πρόκειται για μια άδεια απεριόριστης εφαρμογής με τη μορφή μιας λίστας ελέγχου που κυρίως πιστοποιεί την κατάλληλη έγκριση από όλες τις αρμόδιες αρχές. Έτσι, η άδεια αυτή θεωρείται άνευ αντικειμένου και συνιστάται να καταργηθεί εξ ολοκλήρου”.

Όπως διαπιστώνει και ο οργανισμός, το σύνολο των απαιτούμενων πληροφοριών που υποβάλλονται με τις διάφορες αιτήσεις βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών ήδη από τα στάδια της έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού, προσφοράς όρων σύνδεσης και της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Τα μόνα επιπλέον παραστατικά που απαιτούνται είναι αυτά της πληρωμής παραβόλων, τελών, κρατήσεων και φόρων.

Ο έλεγχος του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που προβλέπει σήμερα η Άδεια Εγκατάστασης, για μεν τις ιδιωτικές εκτάσεις θα γίνεται από ανεξάρτητο εξωτερικό δικηγόρο (όπως προβλέπει η πρόταση του ΥΠΕΝ), για δε τις δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις (που είναι και λιγότερες σε αριθμό) από τους Διαχειριστές.

Σε ότι αφορά τους όρους που θέτει η Άδεια Εγκατάστασης, αυτοί επαναλαμβάνουν όσα ήδη προβλέπουν η Βεβαίωση Παραγωγού, η Σύμβαση Σύνδεσης, η ΑΕΠΟ/ΠΠΔ, η Σύμβαση Πώλησης και η οικοδομική άδεια ή η έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.

Κατάργηση της Άδειας Λειτουργίας

Στόχος της άδειας λειτουργίας είναι κυρίως να επιβεβαιώνει ότι η ανέγερση της μονάδας έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του επενδυτή και τους όρους ή/και περιορισμούς που τίθενται από τις αρχές και τη νομοθεσία, καθώς και ότι η δοκιμαστική φάση έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς. Συνεπώς, η κύρια επίδραση που είχε μέχρι πρόσφατα η άδεια λειτουργίας ήταν να καθυστερεί την πραγματοποίηση της οικονομικής συναλλαγής έως την ολοκλήρωση των επιθεωρήσεων, καθώς οι οικονομικές συναλλαγές (τιμολόγηση) επιτρέπονταν μόνο μετά από την έκδοση της άδειας λειτουργίας.

Η διαδικασία αυτή έχει εν τω μεταξύ τροποποιηθεί, καθώς οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που ισχύουν για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ, καθορίζονται πλέον όχι με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), αλλά με βάση την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού προς τον αρμόδιο Διαχειριστή (άρθρο 20 Ν.4736Α’/2020).

Ο νόμος αυτός προβλέπει επίσης δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας, η οποία συνοδεύεται από σχετική έκθεση αυτοψίας. Με τη δήλωση βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εγκατάστασης του έργου. Η έκθεση αυτοψίας περιλαμβάνει την ημερομηνία και ώρα της αυτοψίας, τα βασικά στοιχεία του εξοπλισμού (ιδίως τον αριθμό και τύπο μονάδων παραγωγής) που ελέγχθηκαν και καταγράφηκαν, και συνοδεύεται ιδίως από φωτογραφική τεκμηρίωση, η οποία περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τη γενική άποψη του σταθμού και τον οικίσκο/υποσταθμό όπου υπάρχει. Τόσο η έκθεση αυτοψίας, όσο και η δήλωση ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης και ο μηχανικός φέρει κάθε ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια όσων βεβαιώνει. Ο αρμόδιος Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ακρίβειας τόσο της πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, όσο και του περιεχομένου της συνταχθείσας έκθεσης και υποχρεούται να ελέγχει δειγματοληπτικά εκθέσεις αυτοψίας, οι οποίες αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% των έργων που αφορούν οι υπό έλεγχο εκθέσεις και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους. Ο αρμόδιος Διαχειριστής, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, εκδίδει τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης, από την οποία προκύπτει και η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας. Η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης, γνωστοποιείται στον ΔΑΠΕΕΠ ή στον ΔΕΔΔΗΕ με την ιδιότητά του ως Διαχειριστή ΜΔΝ και κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή ψευδής δήλωση περί ολοκλήρωσης των εργασιών, η Τ.Α. καθορίζεται με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μειωμένη κατά 5%, η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ανακαλείται και ενημερώνεται σχετικά ο ΔΑΠΕΕΠ ή ο ΔΕΔΔΗΕ με την ιδιότητά του ως Διαχειριστή ΜΔΝ.

Η διαδικασία αυτή του Ν.4736Α’/2020 (Δήλωση Ετοιμότητας και Βεβαίωση Ολοκλήρωσης) καθιστά πλέον μη αναγκαία την έκδοση Άδειας Λειτουργίας η οποία και θα πρέπει να καταργηθεί.

Απλή κοινοποίηση στον Διαχειριστή για συστήματα έως 50 kW

Αξιοποιώντας τα περιθώρια που δίνει τo άρθρο 17 της Κοινοτικής Οδηγίας για τις ΑΠΕ (2018/2001), προτείνουμε να προβλεφθεί διαδικασία απλής κοινοποίησης για εγκαταστάσεις ή συγκεντρωτικές μονάδες παραγωγής με δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής έως 50 kW.

Ρυθμίσεις για δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις

Mε το Ν.3377/2005 προστέθηκε στην παρ. 2 του άρθρου 58 του Ν.998/1979 η παρακάτω πρόβλεψη:

«Εγκρίσεις επέμβασης σε δασικές εκτάσεις ή δάση κατά το άρθρο 58 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α), όπως ισχύει, ή παραχωρήσεις δημοσίων δασικών εκτάσεων κατά το άρθρο 13 του Ν. 1734/1987 (ΦΕΚ 189 Α΄), όπως ισχύει, που έχουν εκδοθεί από το Ελληνικό Δημόσιο υπέρ ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, παραμένουν έγκυρες και ισχυρές και μετά την τυχόν δικαστική ή διοικητική αναγνώριση τρίτου προσώπου ως ιδιοκτήτη των εκτάσεων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο αναγνωριζόμενος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτοδικαίως στη θέση του Δημοσίου, ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτού για το αντάλλαγμα χρήσης ή το τίμημα παραχώρησης.»

Δυστυχώς, η παραπάνω διάταξη αφαιρέθηκε με τον 4280/2014.

Σημειωτέον, ότι κάτι αντίστοιχο με αυτό που ζητάμε να επανέλθει ως πρόβλεψη, ισχύει ήδη σήμερα για τα Λατομεία-Λατομικές εκμεταλλεύσεις (παρ. 5 του άρθρου 44 του Ν. 4512/2018)  και συνεπώς θα έπρεπε οι ΑΠΕ να αντιμετωπίζονται ισότιμα.

Το θέμα της εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, έχει απασχολήσει συχνά τις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές αλλά και τα ανώτατα δικαστήρια της χώρας.

Η πιο πρόσφατη πάντως νομολογία (του Ε’ τμήματος του ΣτΕ υπ. αριθ.  2579/2018), ξεκαθαρίζει πως θεωρούνται ως νόμιμες οι επεμβάσεις σε δασική ή αναδασωτέα έκταση για τη διασφάλιση της επάρκειας του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και κυρίως την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και συνεπώς επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ σε αναδασωτέες εκτάσεις μετά από σχετική έγκριση επέμβασης. Επισημαίνεται δε ότι η έγκριση επέμβασης δεν συνεπάγεται μεταβολή του νομικού χαρακτήρα της αναδασωτέας έκτασης, αλλά μόνο προσωρινή δυνατότητα επέμβασης για την άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας, με την υποχρέωση αποκατάστασης του δασικού χαρακτήρα της έκτασης μετά την παύση λειτουργίας της δραστηριότητας, διατηρουμένου του προστατευτικού χαρακτήρα της αναδάσωσης.

Με βάση αυτή την απόφαση του ΣτΕ, θα πρέπει να υπάρξει είτε νομοθετική ρύθμιση ή/και διευκρίνιση προς τις αρμόδιες αρχές οι οποίες μέχρι σήμερα είναι αρνητικές στην εγκατάσταση ΑΠΕ σε αναδασωτέες εκτάσεις ή και εκτάσεις που πληρούν τις προδιαγραφές για να κηρυχθούν αναδασωτέες, ακόμη κι αν επιτρεπόταν εκεί η εγκατάσταση ΑΠΕ προ της κήρυξής τους ως αναδασωτέες.

 

 

Οι θέσεις του ΣΕΦ για το θεσμικό πλαίσιο αποθήκευσης ενέργειας

Η αποθήκευση ενέργειας αποτελεί μια πειστική απάντηση σε μια σειρά από θέματα που απασχολούν τις αγορές ηλεκτρισμού. Είναι σημαντικό εργαλείο για την περαιτέρω προώθηση των ΑΠΕ, την ευστάθεια των δικτύων, την αποσυμφόρηση κορεσμένων δικτύων, την προώθηση της ιδιοκατανάλωσης και την ενεργειακή μετάβαση σε ένα καθαρότερο ενεργειακό μέλλον.

Είναι σαφές ότι το υπό διαμόρφωση θεσμικό πλαίσιο για την αποθήκευση θα πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη συμμετοχή των συστημάτων αποθήκευσης σε όλες τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπει το Target Model καθώς και σε επικουρικές υπηρεσίες προς τους Διαχειριστές. Θα πρέπει να αποφευχθούν περιττοί περιορισμοί και αγκυλώσεις, όπως και επιβαρύνσεις που απειλούν τη βιωσιμότητα των σχετικών επενδύσεων. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ακόμη και τα μεγάλα συστήματα αποθήκευσης με συσσωρευτές απαιτούν ελάχιστο χώρο για την εγκατάστασή τους και μπορούν να εγκατασταθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αδειοδοτικές διαδικασίες συνεπώς θα πρέπει να αντανακλούν αυτή την ευελιξία της τεχνολογίας.

Το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να καλύπτει όλες τις κατηγορίες, μεγέθη και τοπολογίες αποθήκευσης, τόσο για συστήματα stand-alone όσο και σε συνδυασμό με ΑΠΕ. Θα πρέπει να δίνει ακόμη τη δυνατότητα δημιουργίας χαρτοφυλακίων με πολλαπλά συστήματα αποθήκευσης ή/και ΑΠΕ και σωρευτικής εκπροσώπησής τους στις αγορές.

Ειδικά στα ΜΔΝ, όπου εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να λειτουργήσουν οι αγορές ηλεκτρισμού, τα συστήματα αποθήκευσης θα μπορούσαν να αμείβονται από τον Διαχειριστή που απολαμβάνει των υπηρεσιών τους με ετήσια αμοιβή. Η επιλογή των παρόχων θα πρέπει να γίνεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ με διαγωνιστικές διαδικασίες.

Σε ότι αφορά το πλαίσιο αδειοδότησης, αυτό μπορεί να είναι αντίστοιχο της έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού. Δεδομένου ότι ακόμη και μεγάλα συστήματα αποθήκευσης με συσσωρευτές απαιτούν λίγα στρέμματα για την εγκατάστασή τους, κρίνουμε σκόπιμο να μην ακολουθηθεί η ταξινόμηση με βάση τα όρια ισχύος που ισχύουν για τις ΑΠΕ αλλά με σημαντικά μεγαλύτερα. Για παράδειγμα, αποθηκευτικοί σταθμοί με συσσωρευτές μέχρι 10 MW θα μπορούσαν να απαλλαγούν από Βεβαίωση Παραγωγού.

Ομοίως, τα συστήματα συσσωρευτών ως 10 MW μπορούν να απαλλαγούν από περιβαλλοντική αδειοδότηση και τα μεγαλύτερα να υπάγονται στην Κατηγορία Β με υποχρέωση ΠΠΔ.

Σε ότι αφορά στη χωροθέτηση των συστημάτων αποθήκευσης με συσσωρευτές, θα πρέπει να επιτρέπονται εκεί όπου επιτρέπεται αντίστοιχα και η χωροθέτηση ΑΠΕ, δηλαδή και σε δασικές εκτάσεις αλλά και σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (δεδομένης της μικρής έκτασης που καταλαμβάνουν), και φυσικά εντός θέσεων κατανάλωσης.

Από πολεοδομικής άποψης, τα συστήματα συσσωρευτών θα πρέπει να είναι υπόχρεα σε Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας.

Αν και εκφεύγει του αντικειμένου της Επιτροπής, θα πρέπει σύντομα να οριστούν προδιαγραφές ασφαλείας για τους αποθηκευτικούς σταθμούς με συσσωρευτές για να αποφευχθούν τυχόν αυθαιρεσίες.

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο θέμα που αφορά την ίδια τη βιωσιμότητα των επενδύσεων είναι οι τυχόν χρεώσεις που θα επιβαρύνουν τα συστήματα αποθήκευσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση που αυτά απορροφούν ενέργεια από το δίκτυο. Οι αποθηκευτικοί σταθμοί δεν συνιστούν τελικούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά εγκαταστάσεις μέσω των οποίων διακινείται ενέργεια που αποθηκεύεται προσωρινά προκειμένου στη συνέχεια να οδηγηθεί στην τελική κατανάλωση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ρυθμιζόμενες χρεώσεις επιβάλλονται μόνο στους τελικούς καταναλωτές, και στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας για την κατανάλωσή τους τις περιόδους που δεν παράγουν. Συνεπώς, οι αποθηκευτικοί σταθμοί θα πρέπει να απαλλαγούν από όλες τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις καθώς και από τις χρεώσεις Λογαριασμών Προσαυξήσεων για την ενέργεια την οποία απορροφούν. Σε διαφορετική περίπτωση, οι επιβαρύνσεις αυτές είναι τόσο υψηλές που διακυβεύεται η βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Δείτε εδώ την πλήρη ανακοίνωση

Παρατάσεις προθεσμιών υλοποίησης έργων ΑΠΕ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας Covid-19, παρατείνει σειρά προθεσμιών υλοποίησης έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με σχετική τροπολογία που κατατίθεται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο: «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της».

Η χορήγηση των παρατάσεων καθίσταται αναγκαία, δεδομένου ότι λόγω της υγειονομικής κρίσης οι εταιρείες ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) έχουν έρθει αντιμέτωπες με σημαντικές καθυστερήσεις τόσο όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων τους, όσο και στη σύνδεσή τους με το δίκτυο.

Η τροπολογία προβλέπει ότι παρατείνεται κατά δέκα μήνες:

 • Η διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
 • Η διάρκεια ισχύος των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
 • Η προθεσμία σύνδεσης των έργων που έχει επιλεγεί από διαγωνισμούς.
 • Η ημερομηνία αλλαγής των ισχυουσών τιμών αναφοράς.

Αντίστοιχα, παρατείνεται κατά έξι μήνες:

 • Η προθεσμία/δικαίωμα σύναψης συμβάσεων εκτός διαγωνισμού για τις ενεργειακές κοινότητες, η οποία μετατίθεται για τις 31 Δεκεμβρίου 2021 από 30 Ιουνίου 2021.

Πρακτικά, για τα μικρά φωτοβολταϊκά που έχουν εξασφαλίσει το δικαίωμά τους να έχουν ταρίφα εκτός διαγωνιστικών διαδικασιών (έχοντας καταθέσει πλήρεις φακέλους στον ΔΕΔΔΗΕ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020) ισχύουν πλέον τα εξής:

Για ηλέκτριση (ή δήλωση ετοιμότητας) έως το τέλος Φεβρουαρίου 2022:

·         Ιδιώτες μέχρι 500 Κιλοβάτ: Η ταρίφα συνεχίζει να είναι 65,74 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

·         Ενεργειακές  Κοινότητες μέχρι 1 Μεγαβάτ: Η ταρίφα συνεχίζει να είναι 68,87 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Για ηλέκτριση (ή δήλωση ετοιμότητας) από 1 Μαρτίου 2022 έως και 31 Δεκεμβρίου 2022:

·         Ιδιώτες μέχρι 500 Κιλοβάτ: 63 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

·         Ενεργειακές  Κοινότητες μέχρι 1 Μεγαβάτ: 65 ευρώ ανά Μεγαβατώρα

Όπως αναφέρθηκε, οι τιμές αυτές αφορούν έργα που έχουν οριστικούς όρους σύνδεσης και βρίσκονται στη φάση κατασκευής, ή έργα που έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 κατέθεσαν πλήρεις αιτήσεις προς τον ΔΕΔΔΗΕ ή ΑΔΜΗΕ για όρους σύνδεσης.

Για όλα τα υπόλοιπα έργα δεν υφίστανται διαδικασίες σταθερής ταρίφας και οι επενδυτές είναι υποχρεωμένοι, για να κλειδώσουν τιμή, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς.

Δείτε εδώ την τροπολογία.

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για τις επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία

Ανοιχτή επιστολή προς τον Πρωθυπουργό για τις επενδύσεις ΑΠΕ στη Δυτική  Μακεδονία

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

Με την ανάληψη των καθηκόντων σας, προχωρήσατε σε μια γενναία κίνηση, σχεδιάζοντας και προωθώντας την ταχεία απολιγνιτοποίηση της χώρας και μια δίκαιη μετάβαση στις λιγνιτικές περιοχές που θίγονται. Η μετάβαση αυτή βασίζεται πρωτίστως στην ταχεία ανάπτυξη των ΑΠΕ, για την προώθηση των οποίων έχετε ήδη θεσπίσει απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης.

Οι κινήσεις αυτές χαιρετίστηκαν από την επενδυτική κοινότητα και απόδειξη γι’ αυτό αποτελεί το τεράστιο ενδιαφέρον που έχει ήδη εκφραστεί για επενδύσεις κυρίως στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να μετουσιωθεί όλο αυτό το ενδιαφέρον σε πραγματικά έργα, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χώρα μπορεί να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για την επόμενη δεκαετία, αν όχι και να τους ξεπεράσει.

Δυστυχώς όμως δεν σκέφτονται όλοι έτσι, ούτε ενεργούν προς την κατεύθυνση της επίτευξης των εθνικών στόχων. Τους τελευταίους μήνες παρακολουθώντας τη δημοσιότητα, αλλά και από την απευθείας ενημέρωση από μέλη μας, γινόμαστε μάρτυρες μιας αντίδρασης σε επενδυτικά σχέδια, ιδίως στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, της περιοχής δηλαδή που έχει κάθε λόγο να προχωρήσει σε μια εμπροσθοβαρή μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο. Η αντίδραση αυτή εκφράζεται με την απόλυτη άρνηση κάποιων Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών να γνωμοδοτήσουν θετικά για οποιοδήποτε έργο φωτοβολταϊκών χωρίς διάκριση, ακόμη και για όσα έργα έχουν τη σύμφωνη γνώμη όλων των εκ του νόμου εμπλεκόμενων αρχών και φορέων. Επιπλέον πληροφορούμαστε ότι οι αντιδρώντες ασκούν ένα ιδιότυπο bullying σε όσους Δημόσιους λειτουργούς τηρούν κατά γράμμα τη νομοθεσία και γνωμοδοτούν θετικά υπέρ εκείνων των επενδύσεων που είναι συνεπείς με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Αυτοί λοιπόν που αντιτίθενται στην λογική και στους κανόνες που ισχύουν σε όλη τη χώρα, ασκούν κριτική και εκφοβισμό σε όσους δημόσιους λειτουργούς κάνουν το καθήκον τους.

Επειδή η αρνητική αυτή στάση ορισμένων Περιφερειακών και Δημοτικών αρχών (ευτυχώς όχι όλων, λαμπρά παραδείγματα αποτελούν π.χ. η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δ. Μακεδονίας και ο Δήμος Κοζάνης):

– Προσπαθεί να ακυρώσει στην πράξη το σχέδιο και το χρονοδιάγραμμα απολιγνιτοποίησης και δίκαιης μετάβασης στην περιοχή.

– Εμποδίζει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε έργα ΑΠΕ (οι θέσεις αυτές εργασίας είναι ήδη ορατές στα εργοτάξια που έχουν στηθεί, ενώ εκατοντάδες είναι και οι έμμεσες και συνεπαγόμενες θέσεις εργασίας που συντηρούνται τοπικά μέσω εργολαβιών, υπηρεσιών στέγασης, διατροφής και μετακίνησης).

– Στρέφεται εναντίον της προσπάθειας της χώρας να μειώσει τις εκπομπές και να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

– Απειλεί να αποθαρρύνει και εν τέλει να απομακρύνει πολλούς ξένους επενδυτές, οι περισσότεροι των οποίων έδειξαν πρώτη φορά ενδιαφέρον για τη χώρα μας χάρη στις δικές σας πολιτικές πρωτοβουλίες.

Ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση ώστε να εφαρμοστούν και στη Δυτική Μακεδονία οι κανόνες αδειοδότησης που ισχύουν για όλη τη χώρα. Χωρίς αναιτιολόγητες και αυθαίρετες αποφάσεις που λειτουργούν ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη των καθαρών πηγών ενέργειας.

Παράταση προθεσμιών λήξης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκά

Παράταση των προθεσμιών λήξης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκά ζητά με επιστολή του προς το ΥΠΕΝ ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

 

Η περίοδος μη κανονικότητας που διανύουμε εδώ και σχεδόν ένα έτος, έχει δημιουργήσει αρρυθμίες στην αγορά. Ένα από τα σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η έλλειψη υλικών για την έγκαιρη και εμπρόθεσμη υλοποίηση φωτοβολταϊκών σταθμών. Η έλλειψη αυτή αφορά από φωτοβολταϊκά πλαίσια έως αντικεραυνικά συστήματα και ασφαλειοδιακόπτες απαραίτητους για την ασφάλεια των σταθμών. Είναι γνωστό σε όλη την αγορά ότι οι παραδόσεις εισαγόμενων υλικών έχουν καθυστέρηση τουλάχιστον 2 μηνών. Τα προβλήματα των εσωτερικών μεταφορών επιφέρουν επίσης μεγάλη καθυστέρηση στις παραδόσεις.

 

Δεδομένης αυτής της κατάστασης, πολλά έργα δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπουν οι όροι σύνδεσης που έχουν λάβει (κάποιοι από τους οποίους λήγουν εντός του Φεβρουαρίου).

 

Ο ΣΕΦ ζητά από το ΥΠΕΝ να εξετάσει την περίπτωση να δοθεί ολιγόμηνη παράταση των προθεσμιών που αφορούν συμβάσεις σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα.