Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες) ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ενεργειακών προϊόντων, που θα προέρχονται από την εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η μελέτη, εμπορία εξοπλισμού, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολικών, φωτοβολταϊκών, βιομάζας κτλ.).

Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη σημαντικής εγκατεστημένης ισχύος από αιολικά, φωτοβολταϊκά και βιομάζα στα επόμενα χρόνια, διαφοροποιώντας το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο και συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του Ομίλου. Η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα θα ανέρχεται σε τουλάχιστον 250.000 τόνους ετησίως, αντισταθμίζοντας σημαντικό ποσοστό των εκπομπών CO2 που αντιστοιχεί στις δραστηριότητες διύλισης και ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο.

Η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες λειτουργεί ήδη Φ/Β σταθμούς σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ονομαστικής ισχύος 1,4 MW και ένα αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας.
Σε διάφορα στάδια ανάπτυξης βρίσκονται 5 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από καύση βιομάζας (προερχόμενης από υπολειμματική γεωργία) συνολικής ισχύος 25 MW και άλλα 4 Φ/Β έργα συνολικής ονομαστικής ισχύος 11,6 MW. Το Δεκέμβριο 2016 η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες συμμετείχε στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του N. 4414/2016 που διοργάνωσε η ΡΑΕ, με αποτέλεσμα να της κατακυρωθούν και τα τρία (3) έργα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα οποία συμμετείχε, συνολικής ισχύος 8,6 MW από τα προαναφερθέντα 11,6 MW. Συγκεκριμένα της κατακυρώθηκαν τα κάτωθι έργα:

  • Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 3,6 MW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου (ΒΕΑ) των ΕΛΠΕ,
  • Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 4,0 MW στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) των ΕΛΠΕ και
  • Φ/Β Σύστημα συνολικής ισχύος 1,0 MW στην ΒΙΠΕ Καβάλας

Η ΕΛΠΕ ΑΠΕ πρόκειται να ολοκληρώσει τα ανωτέρω έργα εντός του 2017.

Εντός του 2016 η εταιρεία ολοκλήρωσε και ενεργοποίησε 7 ΦΒ Συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (πρόγραμμα net-metering) συνολικής ισχύος 70 kW, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ. Παράλληλα συνεχίζει να εξετάζει επενδύσεις σε αυτοπαραγωγή με ιδιοκατανάλωση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου που είναι συνδεδεμένες στη χαμηλή και μέση τάση.

Εντός του 2017 πρόκειται να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 1 MW από μονάδα βιοαερίου.

Επιπλέον, η ΕΛ.ΠΕ. Ανανεώσιμες αναπτύσσει σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ ένα χαρτοφυλάκιο 140 MW φωτοβολταϊκών, καθώς και αιολικά και υβριδικά έργα.