ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.

Η εταιρεία απασχολεί περίπου 70 άτομα, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Εξ’ αυτών, οι μισοί περίπου είναι διπλωματούχοι μηχανικοί και το 10% περίπου είναι επιστημονικό προσωπικό. Η μέση ηλικία του προσωπικού της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» είναι περίπου 37 έτη.

Δραστηριότητα στα Φωτοβολταΐκά

Στην παρούσα φάση, το χαρτοφυλάκιο Α.Π.Ε. της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» περιλαμβάνει 20 αιολικά πάρκα, 7 φωτοβολταϊκά πάρκα και 17 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος περίπου 153MW. Η μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται σε 300GWh περίπου, με συμμετοχή των αιολικών πάρκων, των μΥΗΣ και των φωτοβολταϊκών πάρκων σε ποσοστά 46%, 53% και 1% περίπου, αντιστοίχως. Οι πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονται σε περίπου €30,000,000 ετησίως.

Στελέχωση

Η εταιρεία απασχολεί περίπου 70 άτομα, υψηλής επιστημονικής κατάρτισης. Εξ’ αυτών, οι μισοί περίπου είναι διπλωματούχοι μηχανικοί και το 10% περίπου είναι επιστημονικό προσωπικό. Η μέση ηλικία του προσωπικού της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.» είναι περίπου 37 έτη.

Νέα έργα

Τα ώριμα έργα της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.», τα οποία αναμένεται να είναι πλήρως λειτουργικά ως το τέλος του 2019 είναι 14 αιολικά πάρκα και 4 μΥΗΣ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 90.48MW. Παράλληλα, η εταιρεία προχωρεί στην ανάπτυξη 4 γεωθερμικών έργων σε ελληνικά νησιά και μιας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού κι ενέργειας στην περιοχή του Αμυνταίου.