Η εταιρεία ιδρύεται το 1998 με έδρα τον Δήμο Θήβας, στην Διοικητική περιφέρεια του οποίου έχει ανεγερθεί το εργοστάσιο και ειδικότερα στο 7 χλμ. της Παλαιάς Εθνικής Οδού Θηβών – Χαλκίδας το οποίο και είναι αμιγώς Ελληνικών συμφερόντων.Χορήγηση άδειας λειτουργίας το 2002 (Νέας Βιομηχανίας) με την επωνυμία ΟΠΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε. με αντικείμενο την παραγωγή εγγράψιμων οπτικών ψηφιακών δίσκων (CD-R).Εν συνεχεία το 2006 γίνεται μια Επένδυση σημαντικού ύψους κεφαλαίων σε μια πλήρως σύγχρονη καθετοποιημένη μονάδα κατασκευής Μητρών / Mastering.Τον Μάρτιο του 2011 ξεκινά η παραγωγική διαδικασία Φωτοβολταϊκών Πλαισίων δυναμικότητας 30 ΜW ετησίως με παράλληλη έναρξη διαδικασίας πιστοποίησης κατά ISO 9001:2008.

Τον Ιούνιιο του 2011 γίνεται αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε σε «» Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε.»» και διακριτικό τίτλο Ad.Mo.Tec. S.A..Τον Οκτώβριο του 2011 ολοκληρώνεται η Πιστοποίηση και Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 / ΤUVRHEINLAND – Certificate Registr. No. 01 100 114 343.Αύξηση της Εγγύησης κατασκευής των Φ/Β πλαισίων της εταιρείας από (5) σε (10) χρόνια.

Γενικές πληροφορίες

  • 09/9/2011 ΦΒ Πάρκο 1ΜW, Ορχομενός, Βοιωτία.
  • 09 Σεπτεμβρίου 2011-Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η κατασκευή ΦΒ Πάρκου ισχύος 1MW για λογαριασμό της εταιρίας Ενεργειακή Προσηλίου Μ.Ε.Π.Ε. στον Ορχομενό Βοιωτίας με Φ/Β Πλαίσια τύπου SCH660P κατασκευής «Ad.Mo.Tec. SA» και ονομαστικής ισχύος 235W.
  • 30/03/2011 ΦΒ Πάρκα 220KW, Δήμος Αετού, Μεσσηνία.
  • Στα τέλη Μαρτίου ολοκληρώθηκε η κατασκευή δύο Φ/Β Πάρκων συνολικής ισχύος 200KW των εταιρειών Eco Energy και Renewable Energy Parks, με ΦΒ πλαίσια τύπου SCH660P της «Ad.Mo.Tec. SA» στο Δήμο Αετού του Νομού Μεσσηνίας.
  • 25/03/2011 ΦΒ Πάρκο 100KW + 20KW, Προσήλιο, Βοιωτία Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ΦΒ Πάρκου ισχύος 20ΚWτης εταιρείας Ήλιος Ενεργειακή Μ.Ε.Π.Ε. στο Προσήλιο Βοιωτίας με 96 ΦΒ πλαίσια τύπου SCH660P κατασκευής «Ad.Mo.Tec. SA» και ονομαστικής ισχύος 210W.