ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής
Ι. Η παρούσα εφαρμογή συνιστά μια σημαντική προσπάθεια κωδικοποίησης του ισχύοντος σήμερα εθνικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς. Κορμό της κωδικοποίησης αποτελεί ο βασικός Ν. 3468/2006, ο οποίος τίθεται όπως έχει τροποποιηθεί ιδίως από τους Ν. 3734/2009, 3851/2010, 4001/2011, 4062/2012 και 4093/2012. Οι διατάξεις των σχετικών νόμων που δεν έχουν ενταχθεί στο βασικό άξονα (ως μη τροποποιούσες το Ν. 3468/2006), έχουν τεθεί ως συμπληρωματικά Παραρτήματα Ι – ΧΙΙΙ στο τέλος του κειμένου του κωδικοποιημένου Ν. 3468/2006.

ΙΙ. Μπορείτε να διαβάσετε είτε ολόκληρο το κείμενο της κωδικοποίησης, είτε μόνο τα κεφάλαια ή τα παραρτήματα της κωδικοποίησης που σας ενδιαφέρουν. Στο τέλος της εφαρμογής μπορείτε να βρείτε επίσης ολόκληρα τα ΦΕΚ των Ν. 3468/2006, 3734/2009, 3851/2010 και 4001/2011. Σε ολόκληρο το κείμενο της κωδικοποίησης υπάρχουν διάσπαρτες κανονιστικές διατάξεις (νόμων, υπουργικών αποφάσεων, ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών, αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, κλπ), οι οποίες παρέχονται ευχερώς στον αναγνώστη, μέσω συστήματος διαδοχικών υπερσυνδέσμων (hyperlinks).

ΙΙΙ. Στο τέλος κάθε άρθρου της κωδικοποίησης τίθενται με πλάγια γράμματα (εκτός των αυτούσιων αποσπασμάτων από κανονιστικές διατάξεις) οι τροποποιήσεις που έχει υποστεί το εκάστοτε άρθρο. Αμέσως μετά τις τροποποιήσεις τίθενται, ομοίως με πλάγια γράμματα (εκτός των αυτούσιων αποσπασμάτων από κανονιστικές διατάξεις), οι σχετικές με το συγκεκριμένο άρθρο διατάξεις, ώστε ο αναγνώστης να έχει κατά το δυνατό πληρέστερη εποπτεία του συγκεκριμένου ζητήματος. Όλα τα κείμενα με πλάγια γράμματα έχουν συνταχθεί από εμάς και δεν συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο του νόμου. Συνιστάται σε κάθε περίπτωση η ανάγνωση ολόκληρου του άρθρου καθώς και των τροποποιήσεων και σχετικών διατάξεων που τίθενται, για τυχόν σημαντικές τροποποιήσεις, μολονότι έχει καταβληθεί κάθε προσπάθεια να τίθεται κάθε άρθρο στην ισχύουσα σήμερα μορφή του.
IV. Οι τίτλοι που χρησιμοποιούνται στα κεφάλαια και τα άρθρα του κειμένου της κωδικοποίησης είναι οι τίτλοι του Ν. 3468/2006. Στα Παραρτήματα που συμπληρώνουν το κείμενο της κωδικοποίησης, οι τίτλοι και η κατηγοριοποίηση έχει γίνει κατά την κρίση μας (δεν τίθενται όμως με πλάγια γράμματα).

V. Η χρήση της παρούσας εφαρμογής διατίθεται μόνο για τα μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών και μόνο καθ’ όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή. Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αλλοίωση του περιεχομένου της εφαρμογής, η αναδημοσίευση και γενικότερα η αναπαραγωγή της εφαρμογής και του περιεχομένου της, με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Δικηγορικής Εταιρείας Μιχελής – Στρογγυλάκη – Ράινχαρτ.