Οι θέσεις του ΣΕΦ για το νομοσχέδιο ΑΠΕ

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) καλωσορίζει την πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ να παρουσιάσει ένα νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στη βάση των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ. Η μεταρρύθμιση αυτή αποτελεί άλλωστε πάγιο αίτημα του ΣΕΦ ήδη από το 2014.

Χαιρετίζει ακόμη το γεγονός ότι το νομοσχέδιο επαναβεβαιώνει την προσήλωση της χώρας στην επίτευξη των στόχων για τις ΑΠΕ ως το 2020 που ετέθησαν το 2010 (ν.3851/2010), παρόλο που κατά καιρούς ακούστηκαν και φωνές για μείωση των στόχων αυτών με πρόσχημα την οικονομική κρίση. Ορθώς η Πολιτεία θεωρεί την ανάπτυξη των ΑΠΕ ως “προτεραιότητα” για τη χώρα και ως μοχλό για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Οι παρατηρήσεις του ΣΕΦ αφορούν σε ορισμένα σημεία του νομοσχεδίου ώστε να υπάρξουν κατά το δυνατόν βελτιώσεις και να γίνει εφικτή η υλοποίηση επενδύσεων εν μέσω μιας δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.

 1. Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία

Θεωρούμε ότι η δημοπρατούμενη ισχύς στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να είναι σημαντικά μεγαλύτερη των 40 MW που αναφέρει το προς διαβούλευση νομοσχέδιο.

Θεωρούμε επίσης ότι η προθεσμία για την κατάθεση εγγυητικών επιστολών (προκειμένου να διατηρηθούν εν ισχύ οι Προσφορές Σύνδεσης) θα πρέπει να παραταθεί πέραν της 31ης Αυγούστου, αφού δεν γνωρίζουμε ακόμη το πότε θα γίνει εφικτή η υλοποίηση της πιλοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Θεωρούμε εύλογο η προθεσμία να παραταθεί έως και μία εβδομάδα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων για να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι επενδυτές.

 

Δεδομένου ότι με το άρθρο 9 καθορίζεται ειδικό πλαίσιο συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες για έργα που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (έργα fast track), θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα έργα αυτά θα γίνουν επιπλέον των όποιων ορίων δημοπρατούμενης ισχύος τεθούν για τα υπόλοιπα έργα ώστε να παραμείνει επαρκές περιθώριο για νέες επενδύσεις.

 1. Έργα <500 kWp

Η πρόβλεψη του νομοσχεδίου είναι να ισχύσει, μέχρι νεωτέρας, η σημερινή ρύθμιση (αποζημίωση με 1,1*ΟΤΣ και 1,2*ΟΤΣ) η οποία ως γνωστόν οδηγεί σε μη βιώσιμες επενδύσεις και χρήζει άμεσης αντικατάστασης. Τονίζουμε με έμφαση πως από τα μικρομεσαία αυτά έργα κρίνεται το μέλλον χιλιάδων θέσεων εργασίας, αφού ένα κομμάτι της αγοράς φωτοβολταϊκών απασχολείται σχεδόν αποκλειστικά στην κατηγορία αυτή έργων.

Ο ΣΕΦ ζητά συνεπώς να καθοριστούν άμεσα εύλογες σταθερές τιμές για την κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση που οι σταθερές αυτές τιμές (ιδίως για τα συστήματα με ισχύ κοντά στα 500 kWp) απέχουν σημαντικά από τις τιμές που θα διαμορφωθούν στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία (για τα συστήματα 500 kWp έως 1 MWp), μπορούν άμεσα να διορθωθούν, αφού απαιτείται απλώς μία υπουργική απόφαση και όχι νόμος για την αλλαγή τους. Η αγορά παραμένει παγωμένη από τα μέσα του 2013, ας μη χαθεί και όλο το 2016.

Συγκεκριμένα, για την κατηγορία έργων έως 500 kWp, ο ΣΕΦ προτείνει η σταθερή τιμή (feed-in-tariff, FiT) να ορίζεται από την παρακάτω σχέση:

FiT (€/MWh) = 130 – 0,05*P

όπου Ρ η ισχύς του συστήματος σε kWp.

Η εξίσωση αυτή μπορεί να περιλάβει και τα μικρά οικιακά-εμπορικά συστήματα του ειδικού προγράμματος για λόγους ισότιμης μεταχείρισης.

Δημόσια διαβούλευση για το νέο καθεστώς ενίσχυσης ΑΠΕ

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου με τίτλο «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης». Σκοπός του παρόντος σχεδίου νόμου είναι η ανάπτυξη ενός νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) συμβατού, πέραν των άλλων, με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)».

Οι απόψεις και προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:00.

Δείτε το σχέδιο νόμου εδώ

Εγκύκλιος για την έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού στους παραγωγούς

Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας)

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1086181 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β’, Α’

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδ.: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Βελισσαράκου, Φ. Φανάρα,
Γ. Μπάρλας
Τηλέφωνο: 210 – 3375312
ΦΑΞ: 210 – 3375001

ΘΕΜΑ: Έκπτωση του μεταβατικού τέλους ασφάλειας εφοδιασμού (ΜΤΑΕ) και των ειδικών τελών του άρθρου 25 του ν.3468/2006 από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας).

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. ζ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι δεν εκπίπτει ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων τοπ τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών.

3. Με την ΠΟΛ.1113/2.6.2015 εγκύκλιό μας, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι ανωτέρω διατάξεις, διευκρινίσθηκε, μεταξύ άλλων, ότι οι φόροι που δεν εκπίπτουν απαριθμούνται περιοριστικά στις υποπεριπτώσεις της περ. ζ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 και κατά συνέπεια, λοιποί φόροι που δεν περιλαμβάνονται σε αυτές εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.).

Επίσης, με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτει όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν εμπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των μη εκπιπτόμενων δαπανών του άρθρου 23.

4. Με τις διατάξεις του άρθρου 143Β του ν.4001/2011 όπως ισχύουν, ορίζεται ότι σε όλες τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, επιβάλλεται μεταβατικό τέλος ασφαλείας εφοδιασμού. Στις ανωτέρω μονάδες παραγωγής περιλαμβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι μονάδες που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, δηλαδή τόσο οι συμβατικές μονάδες παραγωγής όσο και οι μονάδες παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ενώ δεν περιλαμβάνονται οι μονάδες που εγχέουν ενέργεια στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.

5. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου Α.1 του άρθρου 25 του ν.3468/2006 ορίζεται, ότι κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, επιβαρύνεται, από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του, με ειδικό τέλος. Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της, προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Απαλλάσσονται από την καταβολή του ειδικού τέλους οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα Α.Π.Ε. σε κτίρια ή από φωτοβολταϊκά συστήματα.

6. Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται ότι, το μεταβατικό τέλος ασφάλειας εφοδιασμού του ν. 4001/2011 εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων (μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) που είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο, καθόσον δεν περιλαμβάνεται στις περιοριστικά αναφερόμενες υποπεριπτώσεις της περ. ζ’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013. Τα ίδια ισχύουν και για το ειδικό τέλος του άρθρου 25 του ν.3468/2006. Ως χρόνος έκπτωσης των τελών αυτών λαμβάνεται το φορολογικό έτος που αφορούν τα έσοδα επί των οποίων υπολογίζονται, καθόσον στο έτος αυτό τα υπόψη τέλη εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της επιχείρησης και αποδεικνύονται με τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ξεκίνησε από τον ΔΕΔΔΗΕ η αξιολόγηση αιτήσεων για αυτοπαραγωγή στην Κρήτη

Ξεκινά και στην πράξη η αξιολόγηση αιτήσεων για αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό στην Κρήτη. Μετά από σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία απελευθέρωσης ηλεκτρικού χώρου, θέτοντας στο αρχείο παλιές αιτήσεις που δεν θα υλοποιηθούν και ανοίγει έτσι ο δρόμος για εξέταση των νέων αιτημάτων που έχουν υποβληθεί.

Ο ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, σε συνέχεια των από 5.6.2015 και 10.6.2015 Ανακοινώσεων, σχετικά με την ακύρωση εκκρεμών αιτημάτων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων (Φ/Β) Ειδικού Προγράμματος και την αυτοδίκαιη λύση των Συμβάσεων Σύνδεσης με το Δίκτυο Φ/Β Σταθμών, θέτει υπόψη των ενδιαφερόμενων τα ακόλουθα, σχετικά με την εξέλιξη της αδειοδοτικής κατάστασης της Κρήτης :

1. Από το ισχύον εγκεκριμένο περιθώριο ισχύος Φ/Β στην Κρήτη των 102.042 KW, η συνολική ισχύς των λειτουργούντων Φ/Β ανέρχεται σε 95.469,72 ΚW, η δεσμευμένη ισχύς των αδειοδοτούμενων και σε εξέλιξη Φ/Β ανέρχεται σε 1.937,25 KW και υπάρχει υπόλοιπο διαθέσιμο περιθώριο ισχύος, ίσο με 4.635,03 KW, προς ικανοποίηση αιτημάτων.

2. Τα αιτήματα που είχαν υποβληθεί στις περιοχές Ηρακλείου, Χανίων, Ρεθύμνου και Αγίου Νικολάου και είχαν αναρτηθεί σε αντίστοιχους Πίνακες στις 6.5.2015, στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ, στα θέματα του Διαχειριστή ΜΔΝ, ενοποιήθηκαν σε έναν ενιαίο Πίνακα 1 για όλη την Κρήτη, με βάση την ημερομηνία αιτήματος και επικαιροποιήθηκαν μετά τις ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ, για την αποδέσμευση παλαιών αιτημάτων.

3. Σχετικά με τον Πίνακα που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο στις 6.5.2015 και αφορούσε σε 709 εκκρεμή αιτήματα Φ/Β Ειδικού Προγράμματος στην Κρήτη, συνολικής ισχύος 6.399,10 KW, σας γνωρίζουμε ότι ακυρώθηκαν τα 610 αιτήματα συνολικής ισχύος 5.505,41 KW, λόγω απουσίας ενδιαφέροντος των επενδυτών.

4. Για τα υπόλοιπα 99 εκκρεμή αιτήματα Φ/Β Στέγης συνολικής ισχύος 893,69 KW, του Πίνακα 2, θα εκδοθούν σχετικές Προσφορές Όρων Σύνδεσης από τις αρμόδιες Περιοχές της Κρήτης και στη συνέχεια o ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστής ΜΔΝ, πρόκειται να δώσει Προσφορές Όρων Σύνδεσης σε νέα αιτήματα net metering της Κρήτης, σύμφωνα με τον Πίνακα 3. Οι Προσφορές θα δοθούν κατά προτεραιότητα υποβολής αιτήματος, για το υπόλοιπο διαθέσιμο περιθώριο στην Κρήτη, που ανέρχεται συνολικά σε 3.741,34 KW.

5. Οι ενδιαφερόμενοι αυτοπαραγωγοί με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering), μπορούν να ενημερώνονται για την εξέλιξη του αιτήματός τους από τις αρμόδιες Περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με την από 7.5.2015 Ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ, ως Διαχειριστή ΜΔΝ.

Οι θέσεις του ΣΕΦ για το νέο θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης των ΑΠΕ

Είναι σαφές πως, ιδιαίτερα στις μέρες μας, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς ένα ξεκάθαρο, σταθερό και με μακροχρόνια προοπτική θεσμικό πλαίσιο που να διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των επενδύσεων, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος, χτίζοντας εκ νέου την εμπιστοσύνη των επενδυτών και καθησυχάζοντας τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως προς την επενδυτική σταθερότητα που αυτά δικαίως απαιτούν για να ενισχύσουν τις όποιες επενδυτικές πρωτοβουλίες. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη και σταθερότητα, δύο παράγοντες που έλειψαν τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα με τις συνεχείς αρνητικές και αναδρομικές μεταβολές στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Διαβάστε αναλυτικά τις θέσεις και προτάσεις του ΣΕΦ εδώ

Δημόσια διαβούλευση για το νέο πλαίσιο ενίσχυσης των ΑΠΕ

Το ΥΠΕΝ ξεκίνησε στις 26/2/2016 δημόσια Διαβούλευση για το νέο σχήμα λειτουργικής ενίσχυσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σχόλια και παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_res_scheme@prv.ypeka.gr έως την 14/3/2016 και ώρα 14:00.

Δείτε το προς διαβούλευση κείμενο

Η Greenpeace ζητά υιοθέτηση του εικονικού net metering

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Με αφορμή την πρόταση του πρωθυπουργού για virtual net metering στους αγρότες, η Greenpeace τονίζει τα οφέλη από την επέκτασή της σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα

Η αυτοπαραγωγή δωρεάν ηλιακής ηλεκτρικής ενέργειας μακριά από το σημείο κατανάλωσης (virtual net-metering),[1] μπορεί να βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αγρότες και απλά νοικοκυριά να αποκτήσουν πρόσβαση στον ήλιο και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το υψηλό ενεργειακό κόστος. Τα αναπτυξιακά και κοινωνικά οφέλη για τη χώρα στο άμεσο μέλλον αναμένονται τεράστια, καθώς η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και του εισοδήματος εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών και επιχειρήσεων θα δώσουν πνοή σε μία δύσκολη στιγμή. Η Greenpeace καλεί την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία του θεσμικού πλαισίου για την εικονική αυτοπαραγωγή (virtual net-metering) που θα αφορά όλη την κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.

Σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, αγρότες και νοικοκυριά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με τους υψηλούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σημερινός νόμος για την αυτοπαραγωγή ενέργειας (net metering) για τα φωτοβολταϊκά ουσιαστικά αποκλείει όσους δεν διαθέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή κατάλληλο χώρο (στέγη, δώμα) ή πρόσβαση σε χρηματοδότηση, οδηγώντας μοιραία σε αποκλεισμούς πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, αγρότες και φτωχότερα νοικοκυριά.

Αντίθετα, η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου της αυτοπαραγωγής που θα περιλαμβάνει το virtual net-metering:

 • Θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν δική τους στέγη να συμψηφίσουν την κατανάλωσή τους με ένα σύστημα που βρίσκεται σε άλλο χώρο (κτίριο, οικόπεδο κτλ.).
 • Θα δώσει τη δυνατότητα σε αγρότες να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά σε διαφορετικά αγροτεμάχια και η παραγωγή ηλιακής ενέργειας να συμψηφίζεται με την κατανάλωση σε έναν και μόνο μετρητή.
 • Θα επιτρέψει σε χιλιάδες νοικοκυριά που δεν έχουν πρόσβαση σε στέγη να κάνουν το ίδιο με ένα σύστημα που βρίσκεται σε άλλο χώρο (π.χ. εξοχικό, οικόπεδο κτλ.).
 • Θα επιτρέψει σε Δήμους να αξιοποιήσουν ελεύθερους χώρους (π.χ. ταράτσες σχολείων) για την παραγωγή της δικής τους καθαρής ενέργειας που θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση άλλων δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών.
 • Θα δώσει πνοή σε συνεταιριστικά σχήματα και τοπικές κοινότητες που επιθυμούν να επενδύσουν σε αποκεντρωμένες εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
 • Θα δώσει τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος να αποκτήσουν το δικό τους δωρεάν φωτοβολταϊκό σύστημα και να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια[2].

«Η χώρα βρίσκεται στο σημείο μηδέν, η κοινωνία δεν αντέχει περισσότερη ανισότητα. Χρειάζεται απεγνωσμένα μία θετική εξέλιξη, μία ευχάριστη είδηση – και το σημαντικότερο – ελπίδα και όραμα. Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού να προσφέρει το εικονικό net metering στους αγρότες είναι ένα θετικό βήμα, αλλά στέλνει ένα λάθος μήνυμα διακρίσεων και αποκλεισμών στην υπόλοιπη κοινωνία. Ο ήλιος πρέπει να λάμψει για όλους», τόνισε ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος της εκστρατείας της Greenpeace για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια.

Η Greenpeace απαιτεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει ότι κάθε νοικοκυριό και επιχείρηση έχει πρόσβαση στον ελληνικό ήλιο, βελτιώνοντας το θεσμικό πλαίσιο της αυτοπαραγωγής, με:

 • τη δυνατότητα εικονικής αυτοπαραγωγής (virtual net-metering)
 • τη δυνατότητα χρήσης ιδιόκτητου χώρου από τρίτους που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη των ενεργειακών υπηρεσιών προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις (μέσω υπηρεσιών leasing)
 • την κατάργηση αδικαιολόγητων χρεώσεων στους αυτοπαραγωγούς, (όπως ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ) που αυξάνουν το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης
 • την εκμετάλλευση συγκεκριμένων υπαρκτών πόρων (όπως τα έσοδα από τη δημοπράτηση ρύπων) για την χρηματοδότηση συστημάτων σε ασθενέστερες οικονομικά ομάδες[3].

Περισσότερες πληροφορίες

Τάκης Γρηγορίου, 210-3806374, 6984-617027

 

Σημειώσεις

[1] Ο νόμος για την αυτοπαραγωγή (net-metering) σήμερα επιτρέπει την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών από νοικοκυριά ή επιχειρήσεις σε στέγη ή δώμα για τον συμψηφισμό της παραγόμενης ηλιακής ενέργειας με αυτήν που αγοράζεται από το δίκτυο. Ωστόσο, η συντριπτική πλειοψηφία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και ένα μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών δεν διαθέτουν πρόσβαση σε δώμα ή στέγη. Αντίθετα, η δυνατότητα της εικονικής αυτοπαραγωγής (virtual net-metering) όπως εφαρμόζεται ήδη σε άλλες χώρες (π.χ. ΗΠΑ) λύνει αυτό το πρόβλημα αφού επιτρέπει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε απομακρυσμένο χώρο (π.χ. άλλο κτίριο, εξοχικό, οικόπεδο κτλ.) και συμψηφισμό με τον μετρητή της ΔΕΗ που πραγματοποιείται η κατανάλωση.

[2] Πρόσφατη μελέτη της Greenpeace αναλύει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρηματοδοτηθεί η ενεργειακή αναβάθμιση 1 εκατ. κατοικιών. Σε αυτά περιλαμβάνεται και η πρόταση για δωρεάν τοποθέτηση από τη ΔΕΗ φωτοβολταϊκού συστήματος για αυτοπαραγωγή (net-metering) σε 300.000 νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες στην αποπληρωμή των λογαριασμών ενέργειας. Η πρόταση αξιοποιεί συγκεκριμένους και υπαρκτούς πόρους, όπως το πακέτο Juncker, ΕΣΠΑ, τα δικαιώματα εκπομπών από το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας ρύπων κα.

http://www.greenpeace.org/greece/el/news/118508/118523/allazontas-ta-dedomena-sta-ktiria-me-simmaxo-ton-ilio/

[3] H Greenpeace στέλνει ένα θετικό μήνυμα στην τοπική κοινωνία της Ρόδου με τη δωρεάν τοποθέτηση φωτοβολταικών συστημάτων σε οικογένειες που το έχουν ανάγκη. Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνέχεια της εκστρατείας της Greenpeace «Solarize Greece» και υλοποιεί αυτό που θα έπρεπε να είχε ήδη κάνει η ΔΕΗ: να αξιοποιήσει το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της χώρας – τον ήλιο – για την παροχή δωρεάν ηλιακής ενέργειας σε νοικοκυριά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.   http://www.greenpeace.org/greece/el/news/118508/118517/2016/solar-installations/

Στατιστικά ελληνικής αγοράς φωτοβολταϊκών για το 2015

Το 2015 συνεχίστηκε η καθοδική πορεία των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα ως συνέπεια των λαθεμένων και καταστροφικών πολιτικών που πάγωσαν την αγορά την τελευταία τριετία. Η αγορά γύρισε πίσω στα επίπεδα του 2008, αφού εγκαταστάθηκαν ελάχιστα συστήματα (το μέγεθος της αγοράς ήταν μόλις 1% της αντίστοιχης του 2013), ενώ συνεχίστηκε η αιμορραγία θέσεων εργασίας στον κλάδο. Η καθυστέρηση στην υιοθέτηση νέου θεσμικού πλαισίου μέσα στο 2015 (που εμπόδισε την ανάπτυξη μεσαίων και μεγάλων έργων) και η επιβολή capital controls (που επηρέασε την εγκατάσταση μικρών συστημάτων αυτοπαραγωγής, net-metering), υπήρξαν οι βασικές αιτίες για τα απογοητευτικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά και, λόγω της πρότερης εντυπωσιακής ανάπτυξης, το 2015, τα φωτοβολταϊκά κάλυψαν το 7,1% των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια, φέρνοντας την Ελλάδα (για τρίτη συνεχή χρονιά) στη δεύτερη θέση διεθνώς σε ότι αφορά στη συμβολή των φωτοβολταϊκών στη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Από τα 10,35 MWp που εγκαταστάθηκαν το 2015, το 1,4 MWp αφορούσε σε συστήματα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (91 συστήματα με net-metering).

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά για το 2015