Οι προτάσεις του ΣΕΦ για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης του ΥΠΕΝ με φορείς της αγοράς για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών ΑΠΕ, ο ΣΕΦ παρουσίασε τις προτάσεις του, οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Την κατάργηση της άδειας εγκατάστασης.

2. Την αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με μια απλή γνωστοποίηση και επιθεώρηση.

3. Προτάσεις για την αντιμετώπιση του κορεσμού των δικτύων ιδίως για μικρομεσαίες επενδύσεις.

4. Την απλοποίηση αλλά και αυστηροποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδοτικής διαδικασίας.

5. Τη διαδικασία αδειοδότησης για έργα που δεν συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες.

6. Προτάσεις άμεσης εφαρμογής για την αποθήκευση ενέργειας.

7. Την καθιέρωση αποκλειστικών προθεσμιών για τις υπηρεσίες που γνωμοδοτούν.

Δείτε τις αναλυτικές προτάσεις εδώ

Τι προβλέπει για τα φωτοβολταϊκά ο νέος περιβαλλοντικός-ενεργειακός νόμος 4685/2020

Δείτε εδώ το ΦΕΚ του νέου περιβαλλοντικού-ενεργειακού νόμου 4685/2020.

 

ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Α. Περιβαλλοντική αδειοδότηση

 1. Αύξηση ορίου περιβαλλοντικής απαλλαγής φωτοβολταϊκών σταθμών από το 0,5 MWp στο 1 MWp (άρθρο 126).

Σημείωση: Για να τεθεί σε εφαρμογή, απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα επανακαθορίζει την κατάταξη σε κατηγορίες για  έργα και δραστηριότητες της Ομάδας 10 (ΑΠΕ).

 1. Κατάργηση της ρύθμισης που προέβλεπε ΕΠΟ για σταθμούς που γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, με σταθμό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια (άρθρο 126).
 1. Μείωση χρόνου περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την Κατηγορία Α2 (άρθρο 2).

Με το προηγούμενο καθεστώς (Ν.4014/2011), ο χρόνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την κατηγορία αυτή ήταν 4 μήνες, χωρίς όμως οι προθεσμίες που προβλέπονταν να είναι αποκλειστικές και δεσμευτικές για τους εμπλεκόμενους φορείς, με αποτέλεσμα ο πραγματικός χρόνος αδειοδότησης να είναι μεγαλύτερος.

Με τις νέες ρυθμίσεις, και εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, η περιβαλλοντική αδειοδότηση ολοκληρώνεται σε 3 μήνες, ενώ αν υπάρχουν ουσιώδεις αντιρρήσεις από κάποιους γνωμοδοτούντες φορείς, υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτική σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για να ληφθεί απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης μπορεί να φτάσει τους 4,5 μήνες. Ως ουσιώδεις, στο πλαίσιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις των δημόσιων φορέων, το αντικείμενο της αρμοδιότητας των οποίων συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του αιτούμενου έργου και τις τυχόν επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον.

 1. Παράταση χρόνου ισχύος ΑΕΠΟ (άρθρο 1)

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ σε δεκαπέντε (15) έτη (από 10 έτη που ήταν μέχρι σήμερα), εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Η παράταση ισχύει και για τις ΑΕΠΟ που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ.

 1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura

Με το άρθρο 44, ο νόμος καθορίζει 4 διακριτές ζώνες στις περιοχές Natura:

 • Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης
 • Ζώνη προστασίας της φύσης
 • Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών
 • Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων

Στις δύο πρώτες ζώνες δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ενώ στις άλλες δύο επιτρέπεται.

 1. Με το άρθρο 128, καταργείται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας εφόσον αυτές έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών.

Από τους περιορισμούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019 (Α’ 193), δηλαδή πριν τις 3.12.2019.

Από τους περιορισμούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται εντός εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019 ως εκτάσεις για εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνίτη και οι οποίοι δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό του ορίου (1%) του πέμπτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200) ως ισχύει.

Β. Κατάργηση Άδειας Παραγωγής

Με το άρθρο 11 επέρχεται μία σημαντική αλλαγή, αφού καταργείται η Άδεια Παραγωγής και αντικαθίσταται με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σημαντική επισήμανση: Δεν απαιτείται Βεβαίωση Παραγωγού για όσα έργα εξαιρούνταν και από την Άδεια Παραγωγής (δηλαδή στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών για έργα ισχύος ≤1 MWp).

Στο νόμο προβλέπεται σε πρώτη φάση ως Φορέας Αδειοδότησης η ΡΑΕ. Αναφέρεται όμως ότι αυτό μπορεί να αλλάξει με υπουργική απόφαση.

Το νέο σχήμα που περιγράφει ο νόμος περιλαμβάνει:

 • Το δραστικό περιορισμό των στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα.
 • Τον καθορισμό συγκεκριμένων οροσήμων στις υποχρεώσεις του φορέα του σταθμού για την αδειοδοτική ωρίμανση του αιτήματος.
 • Την ύπαρξη ειδικής διαδικασίας για επικαλύψεις αιτημάτων και για ειδικά έργα.
 • Την κατάργηση του υφιστάμενου τέλους διατήρησης της άδειας παραγωγής.
 • Απλουστευμένες διαδικασίες τροποποίησης της Βεβαίωσης Παραγωγού.
 • Τη δυνατότητα Συνενώσεων/Διαιρέσεων Βεβαιώσεων Παραγωγού.

Ειδικά στον κύκλο υποβολής αιτήσεων Ιουνίου 2020 δεν υποβάλλονται: α) νέες αιτήσεις για χορήγηση Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων, β) αιτήσεις για τροποποίηση Άδειας Παραγωγής στις κάτωθι περιπτώσεις: αα) επέκτασης των ορίων του πολυγώνου εγκατάστασης, εκτός αν η επέκταση αυτή επιβάλλεται βάσει γνωμοδότησης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και δεν υφίσταται εδαφική επικάλυψη με ήδη υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση Άδειας Παραγωγής κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος ή ήδη εκδοθείσα Άδεια Παραγωγής, ββ) αύξησης της μέγιστης ισχύος παραγωγής περισσότερο από 10% (άρθρο 22, παρ. 16).

Στο άρθρο 16, προβλέπεται η καταβολή εφάπαξ Τέλους Υποβολής Αίτησης ίσου με 60 €/MW.

Στο άρθρο 17, προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης. Ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει τη Βεβαίωση, εφόσον προσκομισθεί από τον αιτούντα αποδεικτικό καταβολής του Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού Η.Ε. από ΑΠΕ υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.

α) Για τη χορήγηση αρχικής Βεβαίωσης, το ύψος του τέλους ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής μέγιστης ισχύος παραγωγής της αίτησης σε μεγαβάτ (ΜW) ως εξής:

(αα) τρεις χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (3000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος έως και ένα μεγαβάτ (1MW),

(ββ) δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (2500 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από ένα έως και δέκα μεγαβάτ (1 έως και 10 MW),

(γγ) δύο χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από δέκα έως και πενήντα μεγαβάτ (10 έως και 50MW)

(δδ) χίλια πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (1500 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από πενήντα έως και εκατό μεγαβάτ (50 έως και 100 MW) και

(εε) χίλια ευρώ ανά μεγαβάτ (1000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ (100 MW).

β) Για την έγκριση τροποποίησης Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία αφορά αύξηση της αναγραφόμενης μέγιστης ισχύος στην αντίστοιχη Βεβαίωση ή στην Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καταβάλλεται τέλος που αναλογεί στο πρόσθετο τμήμα της ισχύος και ο σχετικός υπολογισμός λαμβάνει χώρα βάσει της περ. (α) ανωτέρω.

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι Αυτοπαραγωγοί.

Το τέλος μπορεί να καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά το 50% του τέλους και καταβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του αιτούντος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και η δεύτερη καταβάλλεται εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της Βεβαίωσης.

Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης από τον αιτούντα του εφάπαξ τέλους της παρ. 1, το ύψος της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται για τον σταθμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον αρμόδιο Διαχειριστή με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3 της υποπαρ. Ι.1 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄107), μειώνεται κατά το ήμισυ.

Η υποχρέωση καταβολής του τέλους για ιδρύματα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία όλων των βαθμίδων, ισχύει μειωμένη κατά το ήμισυ αντίστοιχα και στις δύο δόσεις καταβολής.

Σύμφωνα με το άρθρο 21, από την 1η Ιανουαρίου 2020 η υποχρέωση καταβολής του Τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής παύει να ισχύει, ενώ τα οφειλόμενα τέλη για τα έτη 2017, 2018 και 2019 καταβάλλονται στο 1/3 του αρχικά οφειλομένου ποσού.

Με το άρθρο 20, ορίζεται ότι ο Φορέας Αδειοδότησης τηρεί Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Το Μητρώο επικαιροποιείται κατ΄ ελάχιστο σε μηναία βάση με ευθύνη του Φορέα Αδειοδότησης.

Οι αιτήσεις για Άδεια Παραγωγής που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο Ιουνίου 2018 θα εξεταστούν με το παλιό καθεστώς αδειοδότησης, ενώ αυτές που υποβλήθηκαν από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 και μετά, θα εξεταστούν με το νέο καθεστώς, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα επιβεβαιώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας νέα αίτηση προς τη ΡΑΕ.

Για τα έργα μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 2018, με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν εντός τριάντα (30) ημερών τα αιτήματά τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή επικαιροποίησης εντός του ανωτέρω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, τα αιτήματα απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου (άρθρο 23).

Για τα έργα από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 και μετά, με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης καλούνται οι αιτηθέντες να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους, καθώς και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων (άρθρο 24). Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να εκδώσει Βεβαίωση, καλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής τους αιτούντες για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17. Ειδικά για τα αιτήματα του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του Φορέα Αδειοδότησης ως ακολούθως:

Αιτήσεις Κύκλου

Ποσοστό επί του τέλους

Σεπτέμβριος 2018

10%

Δεκέμβριος 2018

15%

Μάρτιος 2019

20%

Ιούνιος 2019

30%

Σεπτέμβριος 2019

40%

Δεκέμβριος 2019

50%

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του Φορέα Αδειοδότησης, εγκρίνεται ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων. Ο Κανονισμός Βεβαιώσεων εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου (δηλαδή ως τις 7.8.2020). Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Βεβαιώσεων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, η Βεβαίωση για φωτοβολταϊκούς σταθμούς παύει αυτοδικαίως να ισχύει: α) Εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης, ο κάτοχος της Βεβαίωσης, εφόσον υποχρεούται σε διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, δεν έχει καταθέσει αίτηση για χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Τα αποδεικτικά υποβολής καταχωρούνται από τον Παραγωγό στο Ηλεκτρονικό Μητρώο. Για τους σταθμούς που έχουν υποχρέωση εκπόνησης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δώδεκα (12) μήνες. (β) Εντός τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Βεβαίωσης δεν έχει υποβληθεί αίτηση στον Διαχειριστή για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.

Οι παραπάνω προθεσμίες μπορούν να παρατείνονται, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων, για διάστημα μέχρι είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, εφόσον ο κάτοχος Βεβαίωσης δηλώσει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο την πρόθεσή του για την ολοκλήρωση του έργου και καταβάλει Τέλος Δέσμευσης Φυσικού Χώρου Εγκατάστασης το οποίο ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ ανά MW Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής για κάθε μήνα παράτασης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή παράλειψης πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων, η ισχύς της Βεβαίωσης παύει αυτοδικαίως και το ποσό του προηγούμενου εδαφίου δεν επιστρέφεται.

Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος σε γήπεδο χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου ή επικαρπωτή της έκτασης, το άρθρο 11, παρ. 8 προβλέπει τα εξής:

“Ο κύριος ή επικαρπωτής με βάση νόμιμο τίτλο, του συνόλου ή τμήματος ιδιωτικής έκτασης, για την οποία έχει εκδοθεί Βεβαίωση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού και ο οποίος αμφισβητεί το δικαίωμα του δικαιούχου Βεβαίωσης σε νόμιμη χρήση της έκτασης αυτής μπορεί να καταθέσει αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του επόμενου κύκλου από την έκδοση της Βεβαίωσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος για τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης και της χορήγησης της Βεβαίωσης και λαμβάνει χώρα συγκριτική αξιολόγηση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων. Σε περίπτωση πρόκρισης του σταθμού του ιδιοκτήτη, καταβολής του Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης του άρθρου 17 και έκδοσης Βεβαίωσης για το νέο σταθμό, ανακαλείται η προηγουμένως εκδοθείσα Βεβαίωση και όσες άδειες έχουν εκδοθεί και αφορούν στο έργο. Σε περίπτωση πρόκρισης του ιδιοκτήτη κατά τα ανωτέρω, η Βεβαίωση δύναται να εκδοθεί στο όνομα προσώπου στο οποίο ο ιδιοκτήτης έχει μισθώσει το χώρο βάσει μισθωτηρίου που έχει περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου τετραετούς τουλάχιστον διάρκειας. Στην τελευταία περίπτωση εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 3 και 5 και καταβάλλεται το τέλος του άρθρου 17 από τον μισθωτή σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Βεβαιώσεων. Από τις διατάξεις του παρόντος δεν καταλαμβάνονται οι δημοτικές εκτάσεις. Οι διατάξεις της παρούσας καταλαμβάνουν τις αιτήσεις χορήγησης άδειών παραγωγής ή Βεβαιώσεων από τον κύκλο Δεκεμβρίου 2019 και έπειτα”.

Με το άρθρο 10, ορίζεται ότι επιτρέπεται υπέρβαση της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μέχρι ποσοστού 5%, εφόσον η υπέρβαση αυτή εμφανίζεται σε μικρή συχνότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στον Κανονισμό Βεβαιώσεων. Για τον έλεγχο της υπέρβασης, ως μέγιστη τιμή ισχύς θεωρείται η μέση τιμή ισχύος των μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) λεπτών. Με τον Κανονισμό Βεβαιώσεων του άρθρου 18 μπορεί να μεταβάλλεται το ποσοστό των προηγούμενων εδαφίων και να ορίζεται οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια.

Γ. Παράταση ισχύος αδειών και προθεσμιών εκτέλεσης έργων

Με το άρθρο 122, παρατείνονται κατά τέσσερεις (4) μήνες:

α) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

β) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

γ) Η ημερομηνία εφαρμογής των νέων Τιμών Αναφοράς για σταθμούς ΑΠΕ των κατηγοριών 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), οι οποίες υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη αναλόγως με την κατηγορία που ανήκουν, και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των Τιμών Αναφοράς για σταθμούς ΑΠΕ αυτών των κατηγοριών που ορίζονται με την υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190 απόφαση (Β΄ 1045).

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά έργα εκτός διαγωνισμών. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πως διαμορφώνονται οι ταρίφες μετά και από αυτή τη ρύθμιση.

Κατηγορία επενδυτών φωτοβολταϊκών Τιμή Αναφοράς (€/MWh)
Επενδυτές με έργα <500 kWp που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από 1.1.2020  1,05*μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία.

Σήμερα, και μέχρι και 4 μήνες από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού ειδικά για φωτοβολταϊκά, η Τιμή Αναφοράς είναι 70,3 €/MWh.

Η τιμή αυτή ισχύει μέχρι και 4 μήνες από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού το 2020. Μετά, και ως τις 30/4/2021, διαμορφώνεται στα 65,74 €/MWh.

 Από 1/5/2021, η τιμή παύει να συναρτάται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες και γίνεται ρυθμιζόμενη, με τιμή που έχει καθοριστεί στα 63 €/MWh.

 Ενεργειακές Κοινότητες (για έργα ≤1MW) και κατ’ επάγγελμα αγρότες (για έργα <500 kW)

Έργα που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν.4206/2019 (9.3.2019) – “Κατηγορία 30”

 1,1*μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φωτοβολταϊκών σταθμών, ή αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία.

Σήμερα, και μέχρι και 4 μήνες από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού ειδικά για φωτοβολταϊκά, η Τιμή Αναφοράς είναι 73,64 €/MWh.

Η τιμή αυτή ισχύει μέχρι και 4 μήνες από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού το 2020. Μετά, διαμορφώνεται στα 68,87 €/MWh.

 Από 1/5/2021, η τιμή παύει να συναρτάται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες και γίνεται ρυθμιζόμενη, με τιμή που έχει καθοριστεί στα 65 €/MWh.

Σημειώνουμε ότι οι παρατάσεις αυτές είναι συμπληρωματικές αυτών που δόθηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ 75Α) και αφορούσαν άδειες και προθεσμίες ηλέκτρισης έργων με προθεσμίες ως τα τέλη του 2020.

Δ. Αύξηση τιμών αποζημίωσης για παλιά αγροτικά φωτοβολταϊκά

Το άρθρο 123 προβλέπει τα εξής:

 1. Λειτουργούντες φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως και 100 kW που ανήκουν σε κατ` επάγγελμα αγρότες και για ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως και 100 kW ανά επαγγελματία αγρότη, οι οποίοι εμπίπτουν στο πρώτο άρθρο της παρ. ΙΓ, υποπαρ. ΙΓ1 του ν. 4254/2014 (Α΄85), όπως ισχύει, αποζημιώνονται με βάση τις τιμές του πίνακα A του πρώτου άρθρου της ως άνω υποπαρ. ΙΓ1, προσαυξημένες κατά 15%, εφόσον η τιμή που προκύπτει μετά από αυτό τον υπολογισμό είναι μεγαλύτερη από την τιμή αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 3468/2006 (Α΄129) πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος.
 2. Η τιμή που προκύπτει με την εφαρμογή της προσαύξησης της παρ. 1 δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν κάθε σταθμός κατά την 1.1.2014.
 3. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σταθμοί έχουν υλοποιηθεί με χρήση δημόσιας ενίσχυσης, καθώς και σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ’ επάγγελμα αγροτών, δεν εφαρμόζεται η προσαύξηση της παρ. 1.

Θυμίζουμε ότι με το Ν.4254/2014 (New Deal), οι τιμές των αγροτικών φωτοβολταϊκών είχαν μειωθεί οριζόντια κατά 12% σε σχέση με τις ισχύουσες την 1.1.2014 εφόσον δεν είχαν τύχει άλλης ενίσχυσης.

Ε. Φωτοβολταϊκά πλησίον ρεμάτων

Το άρθρο 127 (“Ρυθμίσεις για υδατορέματα”) προβλέπει τα εξής:

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση 1.8 ως εξής:

“1.8. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υπό τις προϋποθέσεις ότι α) δεν κατασκευάζεται περίφραξη από συμπαγές τοιχίο (κατασκευή μόνο από συρματόπλεγμα), και β) αυτά συνοδεύονται από υδραυλική μελέτη με την οποία καθορίζονται οι γραμμές πλημμύρας για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς. Στην περίπτωση αυτή η θεμελίωση των φωτοβολταϊκών σταθμών υλοποιείται έξω από τις γραμμές πλημμύρας.”

ΣΤ. Υποβολή κοινού αιτήματος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στον ΑΔΜΗΕ από μικρούς παραγωγούς

Το άρθρο 135 προβλέπει τα εξής:

“Είναι δυνατή η υποβολή κοινού αιτήματος για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. που αφορά σε περισσότερους σταθμούς του άρθρου 3 ή και του άρθρου 4 του N.3468/2006, όταν η συνολική ισχύς αυτών ξεπερνά το όριο των 8 MW εφόσον η σύνδεση γίνεται μέσω νέου αποκλειστικού δικτύου και κατασκευή νέου υποσταθμού μέσης τάσης προς υψηλή. Με το αίτημα του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ποιος από τους ενδιαφερομένους του προηγούμενου εδαφίου θα αναλάβει τη διαχείριση των έργων σύνδεσης του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και την ευθύνη για την υλοποίηση τους”.

Ζ. Αποκατάσταση περιβάλλοντος στο τέλος του κύκλου ζωής μιας επένδυσης

Στο άρθρο 130 προβλέπεται ότι, “με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται τα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημίας που επιφέρουν κατά το τέλος του κύκλου ζωής τους οι σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και εξειδικεύονται οι σχετικές υποχρεώσεις, η διασφάλιση τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, η διαδικασία εφαρμογής και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αντίστοιχες υποχρεώσεις και διαδικασίες για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για τους οποίους κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος έχουν εκδοθεί οι οικείες πράξεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης, καθώς και οι υποχρεώσεις και διαδικασίες για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που απαλλάσσονται περιβαλλοντικής αδειοδότησης και για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικές προσφορές σύνδεσης”.

Σημειώνεται ότι, ήδη από το 2013, στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις ΑΠΕ (ΥΑ 3791/2013, «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ΑΠΕ», ΦΕΚ 104Β/24-1-2013) προβλέπεται η αποξήλωση και διαχείριση (ανακύκλωση) του εξοπλισμού, η αποκατάσταση του γηπέδου εγκατάστασης, φυτεύσεις, κ.λπ. Η νέα ρύθμιση προφανώς θα γενικεύει τα παραπάνω για όλες τις κατηγορίες έργων.

 

Νέες ταρίφες και νέες κατηγορίες για φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών

Δείτε εδώ το ΦΕΚ που ορίζει νέες κατηγορίες και νέες ταρίφες για φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών. Τα σημαντικά σημεία του ΦΕΚ είναι τα εξής:

 1. Ορίζεται νέα κατηγορία ως 200 kWp. Η λογική είναι ότι, αν μελλοντικά συνεχιστούν οι διαγωνισμοί, τα έργα >200kWp να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
 2. Για το 2020 η τιμή αναφοράς για έργα εκτός διαγωνισμών παραμένει συνδεδεμένη με τα αποτελέσματα των προηγούμενων διαγωνισμών (1,05* μεσοσταθμική τιμή 3 προηγούμενων –πλην τελευταίου- διαγωνισμών και 1,1*μεσοσταθμική τιμή 3 προηγούμενων  –πλην τελευταίου- διαγωνισμών για αγρότες και Κοινότητες).
 3. Από 1.5.2021 η τιμή αναφοράς θα είναι σταθερή και ανεξάρτητη των διαγωνισμών. Συγκεκριμένα για έργα έως 500 kWp θα είναι 63 €/MWh και για αγρότες και Κοινότητες 65 €/MWh. Η ημερομηνία 1.5.2020 καθορίστηκε εκ των υστέρων με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020.
 4. Δημιουργείται καινούργια κατηγορία οικιακών έως 6 kWp η οποία θα αποζημιώνεται με 87 €/MWh (τα παλιά 10ράκια μόνο που τώρα η μέγιστη ισχύς είναι 6 kWp και το μέτρο αφορά μόνο οικιακό τομέα, όχι εμπορικό).

ΦΕΚ που ορίζει τις προτεραιότητες στην παροχή όρων σύνδεσης

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων για προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και την κατάχρηση της προτεραιότητας που είχε αρχικά δοθεί σε Ενεργειακές Κοινότητες, τον Μάρτιο του 2020 καθορίστηκε νέο πλαίσιο για τις προτεραιότητα στην προσφορά όρων σύνδεσης (βλέπε το σχετικό ΦΕΚ εδώ).

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει αυτές τις προτεραιότητες ειδικά για τα φωτοβολταϊκά. Σημειωτέον,  ότι με το νέο καθεστώς καθορίστηκαν πέντε ομάδες έργων (Α υψηλότερη προτεραιότητα … Ε χαμηλότερη προτεραιότητα). Τα φωτοβολταϊκά υπάγονται στις Ομάδες Β, Γ, Δ, και Ε.

Προτεραιότητα στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από τον Διαχειριστή του Δικτύου
ΟΜΑΔΑ Β –      Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

–      Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

–      Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018.

ΟΜΑΔΑ Γ –      Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ή του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.).

–      Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές.

–      Σταθμοί από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019.

–      Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, που σύμφωνα με το καταστατικό τους αναφέρεται ρητά ότι δεν διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018 ή σε Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α ́ ή β ́ βαθμού ή σε Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.

–      Οι σταθμοί αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

ΟΜΑΔΑ Δ –      Στην Ομάδα Δ υπάγονται αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες που διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018.
ΟΜΑΔΑ Ε –      Στην Ομάδα Ε υπάγονται οι κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν υπάγονται στις Ομάδες Α, Β, Γ, Δ

 

 

 

“Φωτοβολταϊκά 2020: Ο ενεργειακός μετασχηματισμός ξεκίνησε”

Σημαντικά θέματα για την ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών αναδείχθηκαν  στην ημερίδα του ΣΕΦ με θέμα: “Φωτοβολταϊκά 2020: Ο ενεργειακός μετασχηματισμός ξεκίνησε”

 • Προχωρά σύντομα η απλοποίηση διαδικασιών στις ΑΠΕ και αποκτούν προτεραιότητα οι αυτοπαραγωγοί
 • Έτοιμοι να προσφέρουν στους πελάτες τους υπηρεσίες και προϊόντα “με το κλειδί στο χέρι” οι πάροχοι για οικιακή και εμπορική αυτοπαραγωγή
 • Φθηνότερα προϊόντα φέρνουν στην αγορά οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2020 – Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες μια από τις σημαντικότερες ημερίδες της χρονιάς για την ενέργεια, από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).  Την ημερίδα με θέμα: “Φωτοβολταϊκά 2020: Ο ενεργειακός μετασχηματισμός ξεκίνησε”,  παρακολούθησαν περισσότεροι από 400 σύνεδροι (και χιλιάδες ακόμη από livestreaming μέσω internet), μεταξύ των οποίων φορείς του κλάδου, εκπρόσωποι της πολιτείας και εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των φωτοβολταϊκών.

Ομιλίες και τοποθετήσεις για το θεσμικό πλαίσιο και τις τεχνολογικές καινοτομίες, ανοικτές συζητήσεις με κατασκευαστές φωτοβολταϊκού εξοπλισμού και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και πολλές ενημερωτικές συνεδρίες, αναφέρθηκαν σε όλους τους τομείς της αγοράς η οποία μετασχηματίζεται με ραγδαίους ρυθμούς διεκδικώντας μια σημαντική συνεισφορά στο ενεργειακό μείγμα τα επόμενα χρόνια.

Η πρώτη ομιλία πραγματοποιήθηκε από την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου,  Γ.Γ.  Ενέργειας του ΥΠΕΝ

Η κ. Σδούκου ανέφερε ότι ο τομέας των ΑΠΕ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης και των επενδυτών και το μέλλον του διαγράφεται εξαιρετικά αισιόδοξο. Αναφέρθηκε στην αξία της συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας και της αγοράς στον τομέα των φωτοβολταϊκών, ενώ σημείωσε το ευρύ φάσμα της κλίμακας των έργων από τις εφαρμογές αυτοπαραγωγής μικρής ισχύος έως τα μεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα. Ανέφερε επίσης την υποστήριξη του Υπουργείου στα έργα αυτοπαραγωγής δίνοντας μεγαλύτερη προτεραιότητα στην αξιολόγηση από τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά και σε αντίστοιχα έργα από τους ΟΤΑ.

Τόνισε επίσης τη δέσμευση της χώρας για τους ενεργειακούς της στόχους σε ότι αφορά την απολιγνιτοποίηση, την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και την ενεργειακή απόδοση, αλλά και των δράσεων του Υπουργείου για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξη των φωτοβολταικών.

Σύμφωνα με την κ. Σδούκου, η απλοποίηση της αδειοδότησης όπως θα περιγράφεται στο νέο νομοσχέδιο που θα τεθεί σε διαβούλευση σε λίγο καιρό, στοχεύει στην εξάλειψη της γραφειοκρατίας και στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των έργων σε συνδυασμό με την απλοποίηση και για τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επιπλέον σημείωσε ότι έως το καλοκαίρι στόχος του Υπουργείου είναι να απλοποιηθούν και τα επόμενα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας. Σχετικά με τις τρεις υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται από το νόμο του Δεκεμβρίου, η κ. Σδούκου ανέφερε ότι θα υπογραφούν άμεσα. Αυτές αφορούν την προτεραιότητα των έργων κατά την αξιολόγηση από τον ΔΕΔΔΗΕ, τα θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στη γη υψηλής παραγωγικότητας σε συνεργασία με το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και την αποζημίωση των έργων ΑΠΕ με ΣΕΔΠ.

Συνεχίζοντας, η Γενική Γραμματέας υπογράμμισε ότι η επίλυση των θεμάτων που σχετίζονται με τον κορεσμό των δικτύων αποτελεί επίσης μέριμνα του Υπουργείου, σημείωσε δε ότι εξετάζεται η δυνατότητα ομαδοποίησης αιτήσεων με υποβολή ενός κοινού αιτήματος στον ΑΔΜΗΕ. Τέλος, η κ. Σδούκου σχολίασε αναφορικά με τον κύκλο του Μαρτίου στη ΡΑΕ, ότι θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων μόνο για τροποποίηση υφιστάμενων αδειών παραγωγής και όχι για υποβολή νέων αιτήσεων.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΦ, Δρ. Σωτήρης Καπέλλος, δήλωσε σχετικά: “Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία, επιβεβαιώνοντας την ουσιαστική είσοδο της αγοράς σε μια νέα φάση ανάπτυξης. Ευχαριστούμε πολύ την Γενική Γραμματέα Ενέργειας για την παρουσία της στην εκδήλωση, τους ομιλητές μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και τους χορηγούς μας”. Συνεχίζοντας ο Δρ. Καπέλλος προσέθεσε “Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών από την ίδρυσή του έως σήμερα έχει στόχο τη δημιουργία μιας υγιούς αγοράς στη χώρα μας και την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με τρόπο που εναρμονίζεται με τους στόχους της χώρας μας για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας”.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιείχε δύο ενότητες:

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ενότητας με τίτλο  “Αυτοπαραγωγή Ενέργειας” παρουσιάστηκαν  από τον εκπρόσωπο του ΔΕΔΔΗΕ κ. Φώτη Γάκη το θεσμικό πλαίσιο και η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών, με έμφαση στα μικρά οικιακά και εμπορικά συστήματα αυτοπαραγωγής, ενώ διεξήχθη και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την συμμετοχή παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, κατά την οποία μίλησαν για το ρόλο τους στην αγορά των φωτοβολταϊκών και μοιράστηκαν την εμπειρία τους από τη μέχρι τώρα εφαρμογή του net-metering.  Συμμετείχαν οι κ. Στάθης Βωβός από την ELPEDISON, Γιώργος Δανιόλος από την ΗΡΩΝ και Σπύρος Λιαμαρκόπουλος από την PROTERGIA. Όπως προέκυψε από τη συζήτηση, οι πάροχοι είναι πρόθυμοι να προσφέρουν στους καταναλωτές λύσεις (με το κλειδί στο χέρι) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες για αυτοπαραγωγή και συμψηφισμό, ορισμένοι μάλιστα είναι πρόθυμοι να προσφέρουν και πακέτα χρηματοδότησης σε πελάτες τους. Στους αμέσως επόμενους μήνες θα υπάρξουν σχετικά προϊόντα διαθέσιμα στην αγορά.

Στην ίδια ενότητα υπήρξαν παρουσιάσεις για τις εφαρμογές συστημάτων αυτοπαραγωγής σε ΟΤΑ με συμμετοχή του δημάρχου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κ. Γρηγόρη Κωνσταντέλλου και του εκπροσώπου του ΚΑΠΕ κ. Μηνά Ιατρίδη, ενώ ο εκπρόσωπος της Greenpeace κ. Τάκης Γρηγορίου μίλησε για τα συλλογικά σχήματα αυτοπαραγωγής και την ανάγκη θέσπισης ενός Πράσινου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Ακολούθησε η  ενότητα “Τεχνολογικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά”, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν όλες οι νέες τεχνολογίες σε επίπεδο φωτοβολταϊκών πλαισίων, inverters και του υπόλοιπου τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η εξέλιξη της τεχνολογίας επιδρά στην βιωσιμότητα των έργων.

Ανακοινώνοντας την έναρξη της δεύτερης ενότητας με τίτλο “Τεχνολογικές εξελίξεις στα φωτοβολταϊκά”, ο Σύμβουλος του ΣΕΦ, κ. Στέλιος Ψωμάς σημείωσε πως, ενώ η πολιτική βούληση και το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο ήταν και παραμένουν κινητήριες δυνάμεις της αγοράς, τα τελευταία δύο χρόνια, είναι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που δημιουργούν ένα νέο τοπίο στην αγορά φωτοβολταϊκών.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δρ. Finlay Colville, Head of Research, PV-Tech & Solar Media Ltd, ο οποίος μίλησε μεταξύ άλλων και για τις κυρίαρχες τεχνολογικές τάσεις σήμερα και την πορεία που προβλέπεται να σημειώσει ο κλάδος μελλοντικά σε όρους τεχνολογίας, απόδοσης και κόστους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η τεχνολογία κινείται σταθερά μπροστά, ενώ η απόδοση και η ισχύς αυξάνονται ραγδαία. Αναφερόμενος στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην  αγορά των φωτοβολταϊκών, τόνισε πως υπάρχουν πολλές μικρές αλλαγές που κάνουν οι εταιρίες στην σημερινή γενιά των συνηθισμένων προϊόντων, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι προμηθευτές προσφέρουν πλέον μεγάλες εκδόσεις φωτοβολταϊκών ή τοποθετούν περισσότερες κυψέλες στα προϊόντα, σε αντίθεση με το παρελθόν, παράγουν περισσότερα βατ ανά τεταργωνικό μέτρο, ενώ η τιμή έχει υποχωρήσει σημαντικά, κάτι σημαντικό και για τον τελικό καταναλωτή.

Κατά την ομιλία του ο κύριος Colville αναφέρθηκε και στην τραπεζική αξιοπιστία, η οποία αποτελεί μια βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληρεί ένας προμηθευτής για να χαρακτηριστεί αξιόπιστος. Τόνισε τέλος, πως ο  ηλιακός κλάδος κινείται πολύ γρήγορα και οι νικητές στην αγορά ωθούν πάντα το επόμενο επίπεδο απόδοσης.

Λεπτομέρειες για τις τεχνολογικές εξελίξεις στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πλαισίων έδωσε και ο κ. Roberto Murgioni, τεχνικός υπεύθυνος της Jinko Solar.

Στις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησαν μεταξύ κατασκευαστών φωτοβολταϊκών πλαισίων (με συμμετοχή των κ. Θ. Σακκά – Aleo Solar-, Δ. Βαρλάμη –Jinko Solar-, Vartan Oskianan –RECOM-, S. Betka –SHARP- και Σ. Αντέλλη –SUNTECH-), inverter (με συμμετοχή των κ. Δ. Κυριακόπουλου –Huawei- και Κ. Φλώρου –Kostal-) και λοιπού εξοπλισμού (κ. Αrtun Şabciyan –Stäubli) υπήρξε σαφής η διαπίστωση πως η αγορά φωτοβολταϊκών θα συνεχίσει να βλέπει χαμηλότερες τιμές αν και με μικρότερους ρυθμούς μείωσης και πως ήδη έχει πετύχει να έχει το μικρότερο κόστος από όλες τις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής.

Χορηγοί της ημερίδας ήταν οι εταιρίες ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, Epledison, Jinko Solar, Juwi, KOSTAL, Protergia, RECOM, SHARP, SKE Huawei, Stäubli, Suntech, ενώ υποστήριξαν ως χορηγοί επικοινωνίας τα ειδησεογραφικά μέσα energypress.gr, b2green.gr, Ecotec.gr, crisismonitor.gr