Σύνοψη σημαντικών ρυθμίσεων του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που αφορούν τα φωτοβολταϊκά

Α. Περιβαλλοντική αδειοδότηση

1. Αύξηση ορίου περιβαλλοντικής απαλλαγής φωτοβολταϊκών σταθμών από το 0,5 MWp στο 1 MWp (άρθρο 126).

Σημείωση: Για να τεθεί σε εφαρμογή, απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης που θα επανακαθορίζει την κατάταξη σε κατηγορίες για  έργα και δραστηριότητες της Ομάδας 10 (ΑΠΕ).

2. Κατάργηση της ρύθμισης που προέβλεπε ΕΠΟ για σταθμούς που γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, με σταθμό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια (άρθρο 126).

3. Μείωση χρόνου περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την Κατηγορία Α2 (άρθρο 2).

Με το ισχύον καθεστώς (Ν.4014/2011), ο χρόνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την κατηγορία αυτή είναι 4 μήνες, χωρίς όμως οι προθεσμίες που προβλέπονται να είναι αποκλειστικές και δεσμευτικές για τους εμπλεκόμενους φορείς, με αποτέλεσμα ο πραγματικός χρόνος αδειοδότησης να είναι μεγαλύτερος.

Με τις νέες ρυθμίσεις -και εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης-, η περιβαλλοντική αδειοδότηση ολοκληρώνεται σε 3 μήνες, ενώ αν υπάρχουν ουσιώδεις αντιρρήσεις από κάποιους γνωμοδοτούντες φορείς, υπάρχει πρόβλεψη για υποχρεωτική σύγκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης για να ληφθεί απόφαση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρόνος περιβαλλοντικής αδειοδότησης μπορεί να φτάσει τους 4,5 μήνες. Ως ουσιώδεις, στο πλαίσιο της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, θεωρούνται οι γνωμοδοτήσεις των δημόσιων φορέων, το αντικείμενο της αρμοδιότητας των οποίων συνδέεται άμεσα με τα χαρακτηριστικά του αιτούμενου έργου και τις τυχόν επιπτώσεις αυτού στο περιβάλλον.

4. Παράταση χρόνου ισχύος ΑΕΠΟ (άρθρο 1)

Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ σε δεκαπέντε (15) έτη (από 10 έτη που είναι σήμερα), εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Η παράταση ισχύει και για τις ΑΕΠΟ που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ.

Σχόλιο: Στην περίπτωση των ΑΠΕ η λειτουργία των σταθμών είναι τουλάχιστον 20ετής χωρίς συνήθως να χρειαστεί οποιαδήποτε αλλαγή εξοπλισμού που θα δημιουργούσε την ανάγκη τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων. Για το λόγο αυτό, ο ΣΕΦ προτείνει η διάρκεια των τιθέμενων περιβαλλοντικών όρων να είναι όση και η διάρκεια λειτουργίας του έργου (πρακτικά δηλαδή αορίστου χρόνου, εφόσον φυσικά δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε η ΑΕΠΟ) ώστε να μη προβαίνουν οι επενδυτές σε άσκοπες διαδικασίες ανανέωσης όταν η ουσία δεν έχει μεταβληθεί.

 Τίθεται επίσης ένα ερώτημα σε σχέση με τους όρους ανανέωσης των ΑΕΠΟ. Αν, για παράδειγμα, μια ΑΕΠΟ εγκρίθηκε προ δεκαετίας για χωροθέτηση σε γη υψηλής παραγωγικότητας (κάτι που επιτρεπόταν τότε) και στη διαδικασία ανανέωσης η χρήση αυτή δεν είναι πλέον επιτρεπτή, πώς θα αντιμετωπίσουν οι αρχές το θέμα; Θα αρνηθούν την ανανέωση ενώ επί της ουσίας δεν άλλαξε τίποτα σε ότι αφορά τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις; Και θα ακυρωθεί η σύμβαση του έργου ενώ ο επενδυτής δεν φταίει σε τίποτα; Ή η ανανέωση θα λάβει υπόψη το καθεστώς που ίσχυε όταν πρωτοεγκρίθηκε η ΑΕΠΟ;

5. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε περιοχές Natura

Με το άρθρο 44, το νομοσχέδιο καθορίζει 4 διακριτές ζώνες στις περιοχές Natura:

 • Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης
 • Ζώνη προστασίας της φύσης
 • Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών
 • Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων

Στις δύο πρώτες ζώνες δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ενώ στις άλλες δύο επιτρέπεται.

6. Με το άρθρο 128, καταργείται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας εφόσον αυτές έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών.

Από τους περιορισμούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019 (Α’ 193), δηλαδή πριν τις 3.12.2019.

Από τους περιορισμούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται εντός εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4643/2019 ως εκτάσεις για εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνίτη και οι οποίοι δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό του ορίου (1%) του πέμπτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200) ως ισχύει.

Β. Κατάργηση Άδειας Παραγωγής

Με το άρθρο 11 επέρχεται μία σημαντική αλλαγή, αφού καταργείται η Άδεια Παραγωγής και αντικαθίσταται με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Σημαντική επισήμανση: Δεν απαιτείται Βεβαίωση Παραγωγού για όσα έργα εξαιρούνταν και από την Άδεια Παραγωγής (δηλαδή στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών για έργα ισχύος ≤1 MWp).

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται σε πρώτη φάση ως Φορέας Αδειοδότησης η ΡΑΕ. Αναφέρεται όμως ότι αυτό μπορεί να αλλάξει με υπουργική απόφαση.

Το νέο σχήμα που περιγράφει το νομοσχέδιο περιλαμβάνει:

 • Το δραστικό περιορισμό των στοιχείων και δικαιολογητικών που συνοδεύουν το αίτημα.
 • Τον καθορισμό συγκεκριμένων οροσήμων στις υποχρεώσεις του φορέα του σταθμού για την αδειοδοτική ωρίμανση του αιτήματος.
 • Την ύπαρξη ειδικής διαδικασίας για επικαλύψεις αιτημάτων και για ειδικά έργα.
 • Την κατάργηση του υφιστάμενου τέλους διατήρησης της άδειας παραγωγής.
 • Απλουστευμένες διαδικασίες τροποποίησης της Βεβαίωσης Παραγωγού.
 • Τη δυνατότητα Συνενώσεων/Διαιρέσεων Βεβαιώσεων Παραγωγού.

Στο άρθρο 17, προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης. Ο Φορέας Αδειοδότησης εκδίδει τη Βεβαίωση, εφόσον προσκομισθεί από τον αιτούντα αποδεικτικό καταβολής του Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης Παραγωγού Η.Ε. από ΑΠΕ υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.

α) Για τη χορήγηση αρχικής Βεβαίωσης, το ύψος του τέλους ορίζεται ανά μονάδα ονομαστικής μέγιστης ισχύος παραγωγής της αίτησης σε μεγαβάτ (ΜW) ως εξής:

(αα) τρεις χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (3000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος έως και ένα μεγαβάτ (1MW),

(ββ) δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (2500 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από ένα έως και δέκα μεγαβάτ (1 έως και 10 MW),

(γγ) δύο χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (2000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από δέκα έως και πενήντα μεγαβάτ (10 έως και 50MW)

(δδ) χίλια πεντακόσια ευρώ ανά μεγαβάτ (1500 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος από πενήντα έως και εκατό μεγαβάτ (50 έως και 100 MW) και

(εε) χίλια ευρώ ανά μεγαβάτ (1000 ευρώ/ΜW) για το τμήμα της ισχύος πάνω από εκατό μεγαβάτ (100 MW).

β) Για την έγκριση τροποποίησης Βεβαίωσης ή Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία αφορά αύξηση της αναγραφόμενης μέγιστης ισχύος στην αντίστοιχη Βεβαίωση ή στην Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καταβάλλεται τέλος που αναλογεί στο πρόσθετο τμήμα της ισχύος και ο σχετικός υπολογισμός λαμβάνει χώρα βάσει της περ. (α) ανωτέρω.

Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι Αυτοπαραγωγοί.

Το τέλος μπορεί να καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη αφορά το 50% του τέλους και καταβάλλεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του αιτούντος μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου και η δεύτερη καταβάλλεται εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της Βεβαίωσης.

Σε περίπτωση πλήρους εξόφλησης από τον αιτούντα του εφάπαξ τέλους της παρ. 1, το ύψος της εγγυητικής επιστολής που συνυποβάλλεται για τον σταθμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στον αρμόδιο Διαχειριστή με την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 3 της υποπαρ. Ι.1 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄107), μειώνεται κατά το ήμισυ.

Η υποχρέωση καταβολής του τέλους για ιδρύματα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κοινωφελούς σκοπού, πλην των ενεργειακών κοινοτήτων, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, σχολεία όλων των βαθμίδων, ισχύει μειωμένη κατά το ήμισυ αντίστοιχα και στις δύο δόσεις καταβολής.

Σύμφωνα με το άρθρο 21, από την 1η Ιανουαρίου 2020 η υποχρέωση καταβολής του Τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής αδειών παραγωγής παύει να ισχύει, ενώ τα οφειλόμενα τέλη για τα έτη 2017, 2018 και 2019 καταβάλλονται στο 1/3 του αρχικά οφειλομένου ποσού.

Με το άρθρο 20, ορίζεται ότι ο Φορέας Αδειοδότησης τηρεί Eιδικό Mητρώο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Το Μητρώο επικαιροποιείται κατ΄ ελάχιστο σε μηναία βάση με ευθύνη του Φορέα Αδειοδότησης.

Οι αιτήσεις για Άδεια Παραγωγής που υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ έως και τον κύκλο Ιουνίου 2018 θα εξεταστούν με το παλιό καθεστώς αδειοδότησης, ενώ αυτές που υποβλήθηκαν από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 και μετά, θα εξεταστούν με το νέο καθεστώς, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι θα επιβεβαιώσουν εκ νέου το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας νέα αίτηση προς τη ΡΑΕ.

Για τα έργα μέχρι και τον κύκλο Ιουνίου 2018, με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης, η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επιβεβαιώσουν εντός τριάντα (30) ημερών τα αιτήματά τους και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιβεβαίωσης ή επικαιροποίησης εντός του ανωτέρω προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, τα αιτήματα απορρίπτονται άμεσα και άνευ ετέρου (άρθρο 23).

Για τα έργα από τον κύκλο Σεπτεμβρίου 2018 και μετά, με ανακοίνωση του Φορέα Αδειοδότησης καλούνται οι αιτηθέντες να επιβεβαιώσουν το αίτημά τους εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών και να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των πολυγώνων των έργων τους, καθώς και των θέσεων των ανεμογεννητριών εντός των πολυγώνων των αρχικών αιτήσεων (άρθρο 24). Προκειμένου ο Φορέας Αδειοδότησης να εκδώσει Βεβαίωση, καλεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με απόδειξη παραλαβής τους αιτούντες για την καταβολή του Ειδικού Τέλους του άρθρου 17. Ειδικά για τα αιτήματα του παρόντος άρθρου, το Ειδικό Τέλος καταβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ενημέρωση του Φορέα Αδειοδότησης ως ακολούθως:

Αιτήσεις Κύκλου

Ποσοστό επί του τέλους

Σεπτέμβριος 2018

10%

Δεκέμβριος 2018

15%

Μάρτιος 2019

20%

Ιούνιος 2019

30%

Σεπτέμβριος 2019

40%

Δεκέμβριος 2019

50%

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από γνώμη του Φορέα Αδειοδότησης, εγκρίνεται ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Ειδικών Έργων. Ο Κανονισμός Βεβαιώσεων εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του νέου νόμου. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Βεβαιώσεων εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου.

Με το άρθρο 10, ορίζεται ότι επιτρέπεται υπέρβαση της Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μέχρι ποσοστού 5%, εφόσον η υπέρβαση αυτή εμφανίζεται σε μικρή συχνότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στον Κανονισμό Βεβαιώσεων. Για τον έλεγχο της υπέρβασης, ως μέγιστη τιμή ισχύς θεωρείται η μέση τιμή ισχύος των μετρήσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) λεπτών. Με τον Κανονισμό Βεβαιώσεων του άρθρου 18 μπορεί να μεταβάλλεται το ποσοστό των προηγούμενων εδαφίων και να ορίζεται οποιαδήποτε σχετική λεπτομέρεια.

Γ. Παράταση ισχύος αδειών και προθεσμιών εκτέλεσης έργων

Με το άρθρο 122, παρατείνονται κατά τέσσερεις (4) μήνες:

α) H διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

β) Οι προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

γ) Η ημερομηνία εφαρμογής των νέων Τιμών Αναφοράς για σταθμούς ΑΠΕ των κατηγοριών 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), οι οποίες υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη τη μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) που προέκυψε κατά τις τρεις (3) προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία προσαυξημένη αναλόγως με την κατηγορία που ανήκουν, και μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής των Τιμών Αναφοράς για σταθμούς ΑΠΕ αυτών των κατηγοριών που ορίζονται με την υπ’αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190 απόφαση (Β΄ 1045).

Η παραπάνω ρύθμιση αφορά έργα εκτός διαγωνισμών. Συνεπώς, αν ο επόμενος διαγωνισμός για φωτοβολταϊκά γίνει, για παράδειγμα, αρχές Ιουλίου, η σημερινή ταρίφα θα ισχύει μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πως διαμορφώνονται οι ταρίφες μετά και από αυτή τη ρύθμιση.

Κατηγορία επενδυτών φωτοβολταϊκών Τιμή Αναφοράς (€/MWh)
Επενδυτές με έργα <500 kWp που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από 1.1.2020  1,05*μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην ίδια τεχνολογία.

Σήμερα, και μέχρι και 4 μήνες από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού ειδικά για φωτοβολταϊκά, η Τιμή Αναφοράς είναι 70,3 €/MWh.

Η τιμή αυτή ισχύει μέχρι και 4 μήνες από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού το 2020. Μετά, και ως τις 30/4/2021, διαμορφώνεται στα 65,74 €/MWh.

 Από 1/5/2021, η τιμή παύει να συναρτάται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες και γίνεται ρυθμιζόμενη, με τιμή που έχει καθοριστεί στα 63 €/MWh.

Ενεργειακές Κοινότητες (για έργα ≤1MW) και κατ’ επάγγελμα αγρότες (για έργα <500 kW)

Έργα που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ του Ν.4206/2019 (9.3.2019) – “Κατηγορία 30”

 1,1*μεσοσταθμική Τιμή Αναφοράς που προέκυψε κατά τις 3 προηγούμενες πριν την τελευταία ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία φωτοβολταϊκών σταθμών, ή αν δεν έχουν διενεργηθεί διαγωνισμοί στην κατηγορία, στην ίδια τεχνολογία.

Σήμερα, και μέχρι και 4 μήνες από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού ειδικά για φωτοβολταϊκά, η Τιμή Αναφοράς είναι 73,64 €/MWh.

Η τιμή αυτή ισχύει μέχρι και 4 μήνες από τη διενέργεια νέου διαγωνισμού το 2020. Μετά, διαμορφώνεται στα 68,87 €/MWh.

 Από 1/5/2021, η τιμή παύει να συναρτάται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες και γίνεται ρυθμιζόμενη, με τιμή που έχει καθοριστεί στα 65 €/MWh.

Σημειώνουμε ότι οι παρατάσεις αυτές είναι συμπληρωματικές αυτών που δόθηκαν με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ 75Α) και αφορούσαν άδειες και προθεσμίες ηλέκτρισης έργων με προθεσμίες ως τα τέλη του 2020.

Δ. Αύξηση τιμών αποζημίωσης για παλιά αγροτικά φωτοβολταϊκά

Το άρθρο 123 προβλέπει τα εξής:

 1. Λειτουργούντες φωτοβολταϊκοί σταθμοί ισχύος έως και 100 kW που ανήκουν σε κατ` επάγγελμα αγρότες και για ανώτατο όριο συνολικής ισχύος έως και 100 kW ανά επαγγελματία αγρότη, οι οποίοι εμπίπτουν στο πρώτο άρθρο της παρ. ΙΓ, υποπαρ. ΙΓ1 του ν. 4254/2014 (Α΄85), όπως ισχύει, αποζημιώνονται με βάση τις τιμές του πίνακα A του πρώτου άρθρου της ως άνω υποπαρ. ΙΓ1, προσαυξημένες κατά 15%, εφόσον η τιμή που προκύπτει μετά από αυτό τον υπολογισμό είναι μεγαλύτερη από την τιμή αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των αντίστοιχων Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του ν. 3468/2006 (Α΄129) πριν την θέση σε ισχύ του παρόντος.
 2. Η τιμή που προκύπτει με την εφαρμογή της προσαύξησης της παρ. 1 δεν δύναται να υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή με την οποία αποζημιωνόταν κάθε σταθμός κατά την 1.1.2014.
 3. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω σταθμοί έχουν υλοποιηθεί με χρήση δημόσιας ενίσχυσης, καθώς και σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ’ επάγγελμα αγροτών, δεν εφαρμόζεται η προσαύξηση της παρ. 1.

Θυμίζουμε ότι με το Ν.4254/2014 (New Deal), οι τιμές των αγροτικών φωτοβολταϊκών είχαν μειωθεί οριζόντια κατά 12% σε σχέση με τις ισχύουσες την 1.1.2014 εφόσον δεν είχαν τύχει άλλης ενίσχυσης.

Ε. Φωτοβολταϊκά πλησίον ρεμάτων

Το άρθρο 127 (“Ρυθμίσεις για υδατορέματα”) προβλέπει τα εξής:

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περίπτωση 1.8 ως εξής:

“1.8. Για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, υπό τις προϋποθέσεις ότι α) δεν κατασκευάζεται περίφραξη από συμπαγές τοιχίο (κατασκευή μόνο από συρματόπλεγμα), και β) αυτά συνοδεύονται από υδραυλική μελέτη με την οποία καθορίζονται οι γραμμές πλημμύρας για συγκεκριμένη περίοδο επαναφοράς. Στην περίπτωση αυτή η θεμελίωση των φωτοβολταϊκών σταθμών υλοποιείται έξω από τις γραμμές πλημμύρας.”

100% Renewable Europe: How To Make Europe’s Energy System Climate-Neutral Before 2050

Key Findings

1. A 100% renewable energy system enables the EU to become climate neutral before
2050, complying with an ambitious 1.5°C Paris Agreement target, and without
resorting to carbon sinks.

SolarPower Europe and LUT’s modelling shows that it is possible for Europe to reach
100% renewables by 2050 in a Moderate scenario, and by 2040 in a Leadership scenario.

2. A 100% renewable energy system is the most cost-effective way of becoming climate
neutral by 2050.

The cumulative costs of achieving a 100% renewable energy by 2050 in the Moderate
scenario are 6% lower than the cost of inadequate action in the less ambitious Laggard
scenario, which reaches only 62% renewables by 2050, thus missing both the targets
of European climate neutrality and the Paris Agreement.

3. A 100% renewable energy system is primarily a solar story.

In both of the modelled 100% renewable scenarios, solar generates more than 60%
of EU electricity by 2050. In the long run, solar and wind are the two main pillars of
the European energy transition. Due to its higher capacity factors, wind energy
provides the highest shares of electricity generation up to 2030, however, solar’s
versatility and cost-competitiveness will make it the main source of electricity
generation from 2030 onwards.

4. A 100% renewable transition triggers the sharpest decline in
GHG emissions.

Following the path of the 100% renewable scenarios (Moderate and
Leadership), GHG emissions will decline by over 60% (from 1990)
by 2030, and down to zero in 2050, or even 2040 in the Leadership
scenario. In the least ambitious Laggard scenario, Europe reaches
only 53% CO2 emission reductions in 2030, and still emits
approximately 800 million tonnes of CO2 (MtCO2eq) per year.

5. A high rate of electrification is essential to achieving a 100%
renewable and integrated energy system.

The drive towards electrification of about 85% in the 100%
renewable scenarios enhances sectoral integration, resulting
in significant system efficiency gains, thus lowering the cost of
the transition.

6. Electrolysers for hydrogen production are a crucial
technology for a 100% renewable energy system.

From 2030 onwards, renewable hydrogen contributes to the full
decarbonisation of the heat and transport sectors, becoming
Europe’s second key energy carrier. In the Leadership scenario,
by 2040 Europe can even become an exporter of renewable
hydrogen’s product, synthetic fuels.

7. Batteries provide the bulk of electricity storage in a 100%
renewable energy system.

As the share of solar and wind increases significantly beyond
2030, electricity storage becomes crucial in providing an
uninterrupted energy supply, backing up to 24% of European
electricity demand. As the most cost-efficient storage technology,
batteries will contribute up to 98% of electricity storage.

8. A 100% renewable transport sector needs significant
synthetic fuels for marine and aviation.

From an only 8% share of renewables today, the transport
sector has the longest way to go to reach 100% renewables in
Europe. Direct electrification emerges as the most efficient
solution to decarbonise road transport, but the aviation and
marine sectors will rely heavily on renewable synthetic fuels
(hydrogen, methane and power-to-liquids).

9. Heat pumps emerge as core part of a 100% renewable energy
system, with over 60% share of heat generation by 2050.

While final heat demand will grow most compared to the other
sectors, by 2050, European heat generation capacity is
dominated by heat pumps and direct electric heating solutions.

You can find the full report here.

Διαθέσιμο on-line το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος GSS-VET για εκπαίδευση σε ηλιακές και γεωθερμικές εφαρμογές

Επαγγελματική εκπαίδευση σε εφαρμογές ηλιακής και γεωθερμικής ενέργειας

Διαθέσιμο online το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος GSSVET

Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος GSS-VET για την εκπαίδευση εγκαταστατών ηλιακών και γεωθερμικών συστημάτων είναι πλέον διαθέσιμο on-line για κάθε ενδιαφερόμενο στην ιστοσελίδα του προγράμματος www.gss-vet.eu. Το υλικό διατίθεται σε πέντε γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά και βουλγαρικά).

Εδώ θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό για φωτοβολταϊκά

Εδώ θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό για ηλιοθερμικά

Εδώ θα βρείτε το εκπαιδευτικό υλικό για γεωθερμία

 

Το πρόγραμμα GSS-VET

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό προκειμένου να προχωρήσουν οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. Για το σκοπό αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι διάφοροι κλάδοι της οικονομίας ακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις και προσαρμόζονται σε αυτές.

Στόχος του προγράμματος GSS-VET είναι να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια σε ηλεκτρολόγους και υδραυλικούς ώστε να μπορούν να κατανοήσουν και να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμικά συστήματα και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας.

Το πρόγραμμα GSS-VET, ξεκινώντας από την αναλυτική περιγραφή των απαραίτητων δεξιοτήτων, έχει διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο με θεωρητική και πρακτική εξάσκηση (EQF level 4-5) και μια πλατφόρμα e-learning, με στόχο να καλύψει την εκπαίδευση 2.500 εργαζομένων ως το 2025. Στην πρώτη πιλοτική φάση (2017-2020) συμμετέχουν στο πρόγραμμα 40 εκπαιδευτές και 200 εκπαιδευόμενοι.

Στο πρόγραμμα, στο οποίο συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, συμμετέχουν φορείς από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και τη Βουλγαρία.

Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

 

Ευκαιρία η κρίση για πράσινη ανάκαμψη

Συνέντευξη του νέου Προεδρου της SolarPower Europe Αριστοτέλη Χαντάβα στη Χρύσα Λιάγγου (Καθημερινή)

Ο Αριστοτέλης Χαντάβας,  επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power, είναι ο πρώτος Ελληνας που αναλαμβάνει πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών (SPE), ο οποίος εκπροσωπεί επιχειρήσεις ενός από τους πιο δυναμικούς κλάδους των ΑΠΕ στην Ευρώπη. Η εκλογή του τον περασμένο μήνα συμπίπτει με μια κομβική συγκυρία για την ανάπτυξη του κλάδου ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη και την υλοποίηση του φιλόδοξου Green Deal, αλλά και για τη χώρα μας, που καλείται να υλοποιήσει τον επίσης φιλόδοξο στόχο της απολιγνιτοποίησης έως το 2023 και της αύξησης του μεριδίου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα στο 35% μέχρι το 2030.

Με αφορμή την εκλογή του ως προέδρου του SPE, o κ. Αριστοτέλης Χανταβάς μιλάει στην «Κ» για τις εξελίξεις στον τομέα των ΑΠΕ και της ηλιακής ενέργειας, τις προτεραιότητες που ο ίδιος θα θέσει ως επικεφαλής του ευρωπαϊκού συνδέσμου αλλά και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού στον κλάδο. Εκτίμηση του κ. Χαντάβα είναι ότι «με μια συμπαγή στρατηγική, η Ευρώπη μπορεί να επανέλθει ισχυρότερη και πιο ενωμένη από ό,τι πριν» και πως «η τωρινή συγκυρία μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για πράσινη οικονομική ανάκαμψη με κινητήριο μοχλό την τεχνολογία των ΑΠΕ». Εκτιμά, ωστόσο, ότι ο τομέας των ΑΠΕ μπορεί να υποστεί βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, καθώς θα αποκαλύπτονται οι πλήρεις συνέπειες του κορωνοϊού, παρότι αναμένει ότι τα μεγάλης κλίμακας έργα θα προχωρήσουν στην πλειονότητά τους βάσει του αρχικού τους προγραμματισμού, ενώ δεν βλέπει σημαντικές αλλαγές στα μικρότερης κλίμακας έργα.

– Η ανάδειξή σας σε πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών (SPE) ήταν μια από τις καλές ειδήσεις στο ζοφερό κλίμα των τελευταίων ημερών. Επικεφαλής Ευρώπης της Enel Green Power και πλέον πρόεδρος του SPE. Θα σταθώ στο ότι, για πρώτη φορά, επικεφαλής στον συγκεκριμένο ευρωπαϊκό οργανισμό αναλαμβάνει Ελληνας. Πώς αξιολογείτε αυτή τη διάκριση για σας αλλά και για την Ελλάδα;

– Η εκλογή αυτή έρχεται σε μια κομβική στιγμή για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά και για τη χώρα μας, η οποία έχει θέσει στόχο την πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2023 και τη διείσδυση των ΑΠΕ κατά 35% στο ενεργειακό μείγμα μέχρι το 2030. Η συγκυρία λοιπόν είναι ευτυχής. Το να βρίσκομαι σε μια θέση που επηρεάζει τον ευρωπαϊκό πυρήνα των ενεργειακών αποφάσεων θα μου επιτρέψει να μεταφέρω και στη χώρα μας την εφαρμογή των πιο εξελιγμένων τεχνικών και πρακτικών ηλιακής ενέργειας, ώστε να επιτύχουμε τον αναγκαίο ενεργειακό μετασχηματισμό. Σε προσωπικό επίπεδο, είναι πολύ τιμητική η θέση του προέδρου στη Solar Power Europe.

– Το περίφημο Green Deal αποτελεί έναν ούτως ή άλλως φιλόδοξο ευρωπαϊκό στόχο. Η ύφεση στην Ευρώπη θα είναι αναπόφευκτη μετά την κρίση του κορωνοϊού. Πώς αναμένετε να επηρεάσει η εξέλιξη αυτή τον ενεργειακό μετασχηματισμό της Ευρώπης και πώς έχει επηρεάσει μέχρι στιγμής τις μεγάλες επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη;

– Με μια συμπαγή στρατηγική, η Ευρώπη μπορεί να επανέλθει ισχυρότερη και πιο ενωμένη από ό,τι πριν, ξεπερνώντας τη σημερινή κρίσιμη κατάσταση και προχωρώντας μπροστά για να αλλάξει το ενεργειακό της μείγμα. Η τωρινή συγκυρία μπορεί να αποτελέσει μια ευκαιρία για μια πράσινη οικονομική ανάκαμψη με κινητήριο μοχλό την τεχνολογία των ΑΠΕ. Αυτό αφενός θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, αφετέρου θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Από εκεί και πέρα, ο τομέας της ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη πιθανόν να υποστεί βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις, καθώς θα αποκαλύπτονται οι πλήρεις συνέπειες του κορωνοϊού. Ωστόσο, εμείς αναμένουμε τα μεγάλης κλίμακας έργα να προχωρήσουν στην πλειονότητά τους βάσει του αρχικού τους προγραμματισμού, ενώ δεν παρατηρούμε σημαντικές αλλαγές στα μικρότερης κλίμακας έργα. Φυσικά, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε προσεκτικά τις εξελίξεις της αγοράς καθώς συγκεντρώνουμε όλο και περισσότερες πληροφορίες. Η σημερινή κατάσταση έχει αναδείξει από τη μια τη σημασία της ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη και από την άλλη τη μοναδική ικανότητα της ηλιακής ενέργειας να παρέχει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ενεργειακή αυτάρκεια.

– Ενα από τα ζητούμενα αυτού του ενεργειακού μετασχηματισμού είναι και το πώς θα επιτευχθεί με το χαμηλότερο κόστος για τον καταναλωτή. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ηλιακής ενέργειας σε σχέση με αυτόν τον στόχο και πόσο επηρεάζει το κόστος το γεγονός ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία έχει χτυπηθεί από τον αθέμιτο ανταγωνισμό της Κίνας;

– Η ηλιακή ενέργεια βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, καθώς είναι ίσως η πιο οικονομική, καθαρή τεχνολογία, η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών έργων γίνεται πιο γρήγορα και πιο εύκολα και συγχρόνως έχει χαμηλά λειτουργικά κόστη. Η τιμή των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί περίπου 96% από το 2000, πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση κόστους ανάμεσα σε όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες. Η εξέλιξη της τεχνολογίας που περιμένουμε τα επόμενα χρόνια θα μειώσει περαιτέρω το κόστος και θα ωφελήσει σημαντικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σχετικά με τη βιομηχανία των φωτοβολταϊκών, η ευρωπαϊκή καινοτομία και τεχνογνωσία είναι ένα καθοριστικό «περιουσιακό» στοιχείο για την Ευρώπη ώστε να ηγείται στις τεχνολογίες αιχμής για τη βιώσιμη ενέργεια. Οι καινοτόμες φωτοβολταϊκές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να βάλουν γρήγορα την Ευρώπη ξανά στον χάρτη της παραγωγής φωτοβολταϊκών, αν φυσικά βοηθήσουμε τη βιομηχανοποίησή τους. H Solar Power Europe υποστηρίζει την προετοιμασία μιας συμπαγούς βιομηχανικής στρατηγικής για ολόκληρη την ευρωπαϊκή παραγωγή που σχετίζεται με την ηλιακή ενέργεια, η οποία θα την καταστήσει ικανή να συνεχίσει να ηγείται στον τομέα και να οδηγεί τον ανταγωνισμό.

– Η Ελλάδα έχει θέσει επίσης φιλόδοξους στόχους για τη διείσδυση των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή. Μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την τεχνολογία της αποθήκευσης;

– Η τεχνολογία αποθήκευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, η οποία θα επέλθει μέσω της αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ. Η περαιτέρω ανάπτυξη της εν λόγω τεχνολογίας θα αποφέρει πιο αξιόπιστα και λειτουργικά έργα ΑΠΕ και κατ’ επέκταση θα επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση. Η αποθήκευση και η ηλιακή ενέργεια προχωρούν χέρι χέρι, και η μεγαλύτερη διάδοση της τεχνολογίας αποθήκευσης θα επιτρέψει στην ηλιακή ενέργεια να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της.

– Ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε για τον SPE ως επικεφαλής και κατά τη διάρκεια της θητείας σας;

– Η βασική μου προτεραιότητα είναι να παρέχω καθαρές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργικά πολιτικών, ρυθμιστικών πλαισίων και μοντέλων αγοράς που θα υποστηρίξουν τη διαδικασία απανθρακοποίησης σε όλη την Ευρώπη, καθιστώντας την πιο ασφαλή, πιο αποδοτική και πιο βιώσιμη. Καθώς σκοπεύουμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους του European Green Deal, ο ηλιακός ενεργειακός τομέας, ως η χαμηλότερου κόστους και πιο ευπροσάρμοστη πηγή ενέργειας, είναι προετοιμασμένος να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο. Τώρα είναι η στιγμή να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό της ηλιακής ενέργειας προς όφελος του περιβάλλοντος, της οικονομίας και των κοινωνιών της Ευρώπης.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ