Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190, ΦΕΚ 1045Β/26.3.2020. Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 30 και τροποποίηση των Τ.Α.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/30971/1190, ΦΕΚ 1045Β/26.3.2020. Προσθήκη νέων κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και καθορισμός των Τ.Α., επαναπροσδιορισμός των κατηγοριών σταθμών 11, 29 και 30 και τροποποίηση των Τ.Α.

Νέες ταρίφες και νέες κατηγορίες για φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών

Δείτε εδώ το ΦΕΚ που ορίζει νέες κατηγορίες και νέες ταρίφες για φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών. Τα σημαντικά σημεία του ΦΕΚ είναι τα εξής:

  1. Ορίζεται νέα κατηγορία ως 200 kWp. Η λογική είναι ότι, αν μελλοντικά συνεχιστούν οι διαγωνισμοί, τα έργα >200kWp να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
  2. Για το 2020 η τιμή αναφοράς για έργα εκτός διαγωνισμών παραμένει συνδεδεμένη με τα αποτελέσματα των προηγούμενων διαγωνισμών (1,05* μεσοσταθμική τιμή 3 προηγούμενων –πλην τελευταίου- διαγωνισμών και 1,1*μεσοσταθμική τιμή 3 προηγούμενων  –πλην τελευταίου- διαγωνισμών για αγρότες και Κοινότητες).
  3. Από 1.5.2021 η τιμή αναφοράς θα είναι σταθερή και ανεξάρτητη των διαγωνισμών. Συγκεκριμένα για έργα έως 500 kWp θα είναι 63 €/MWh και για αγρότες και Κοινότητες 65 €/MWh. Η ημερομηνία 1.5.2020 καθορίστηκε εκ των υστέρων με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.3.2020.
  4. Δημιουργείται καινούργια κατηγορία οικιακών έως 6 kWp η οποία θα αποζημιώνεται με 87 €/MWh (τα παλιά 10ράκια μόνο που τώρα η μέγιστη ισχύς είναι 6 kWp και το μέτρο αφορά μόνο οικιακό τομέα, όχι εμπορικό).

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083. ΦΕΚ940Β/20.03.2020. Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου.

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/28857/1083. ΦΕΚ940Β/20.03.2020. Καθορισμός ειδικού πλαισίου προτεραιότητας στην χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ από τον Διαχειριστή του Δικτύου.

ΦΕΚ που ορίζει τις προτεραιότητες στην παροχή όρων σύνδεσης

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων για προσφορά όρων σύνδεσης από τον ΔΕΔΔΗΕ και την κατάχρηση της προτεραιότητας που είχε αρχικά δοθεί σε Ενεργειακές Κοινότητες, τον Μάρτιο του 2020 καθορίστηκε νέο πλαίσιο για τις προτεραιότητα στην προσφορά όρων σύνδεσης (βλέπε το σχετικό ΦΕΚ εδώ).

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει αυτές τις προτεραιότητες ειδικά για τα φωτοβολταϊκά. Σημειωτέον,  ότι με το νέο καθεστώς καθορίστηκαν πέντε ομάδες έργων (Α υψηλότερη προτεραιότητα … Ε χαμηλότερη προτεραιότητα). Τα φωτοβολταϊκά υπάγονται στις Ομάδες Β, Γ, Δ, και Ε.

Προτεραιότητα στη χορήγηση οριστικών Προσφορών Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από τον Διαχειριστή του Δικτύου
ΟΜΑΔΑ Β –      Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

–      Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει.

–      Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4513/2018.

ΟΜΑΔΑ Γ –      Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Α.Π.Ε. που πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Γ.Ο.Ε.Β.), Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) ή του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.).

–      Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σε κτίρια ή και άλλες δομικές κατασκευές.

–      Σταθμοί από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 4608/2019.

–      Αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες, που σύμφωνα με το καταστατικό τους αναφέρεται ρητά ότι δεν διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018 ή σε Ενεργειακές Κοινότητες στις οποίες συμμετέχουν Ο.Τ.Α. α ́ ή β ́ βαθμού ή σε Ενεργειακές Κοινότητες που συμμετέχουν περισσότερα από 60 μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 50 είναι φυσικά πρόσωπα.

–      Οι σταθμοί αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

ΟΜΑΔΑ Δ –      Στην Ομάδα Δ υπάγονται αιολικοί και φωτοβολταϊκοί σταθμοί που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες που διανέμουν στα μέλη τους τα πλεονάσματα της χρήσης μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4513/2018.
ΟΜΑΔΑ Ε –      Στην Ομάδα Ε υπάγονται οι κατηγορίες σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που δεν υπάγονται στις Ομάδες Α, Β, Γ, Δ

 

 

 

Τελική Σύσκεψη των Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα

Την 13 και 14 Φεβρουαρίου 2020 διοργανώθηκε η τελική διήμερη σύσκεψη των Εταίρων του έργου GSS-VET στην Αθήνα, με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων μερών, καθώς αυτό βρίσκεται πλέον στο τελικό του στάδιο.

Έχοντας προσδιορίσει τα προσόντα που απαιτούνται για τους εγκαταστάτες γεωθερμίας, ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιοθερμικών ενεργειακών συστημάτων, το έργο GSS-VET στόχευσε στη δημιουργία μιας καινοτόμου κατάρτισης των επαγγελματιών που θα συμπεριλάμβανε μάθηση μέσω εργασίας, για το επίπεδο 4-5 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF 4-5). Το περιεχόμενο της κατάρτισης επικεντρώθηκε στις τεχνικές δεξιότητες αλλά και στις διασταυρούμενες, συμπεριλαμβανομένων των διατμηματικών αλλά και της ικανότητας οι εγκαταστάτες να εργάζονται αποτελεσματικά με άτομα από διαφορετικούς κλάδους.

Για την επίτευξη των παραπάνω, σχεδιάστηκε μια πλατφόρμα e-Learning που περιέχει τις  αντίστοιχες ψηφιακές εκπαιδευτικές ενότητες. Στην παρούσα φάση που διεξάγεται η πιλοτική εφαρμογή της κατάρτισης των εγκαταστατών, έχουν εκπαιδευτεί δεκάδες εκπαιδευτές και εκατοντάδες εργαζόμενοι, ενώ με την υποστήριξη και την εμπλοκή των Παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, των Τομεακών Οργανώσεων, των Τοπικών Αρχών αλλά και άλλων σχετιζόμενων εταίρων, υπάρχει  στόχος μέχρι το 2025 να έχουν εκπαιδευτεί 2.500 επαγγελματίες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της σύσκεψης, είχε προγραμματιστεί ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλάμβανε παρουσιάσεις σχετικά με την κατάσταση της αγοράς και τις προοπτικές της καθώς και τις ανάγκες κατάρτισης των τριών αγορών που καλύπτονται από το έργο, δηλαδή ηλιακή θερμική, γεωθερμική και φωτοβολταϊκή. Δύο τεχνικοί εμπειρογνώμονες, ο Δρ Χαράλαμπος Μαλαματένιος και ο Δρ Κωνσταντίνος Καρύτσας, από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για την αγορά της ηλιακής θερμικής και της γεωθερμικής, αντίστοιχα, ενώ η HELAPCO, εταίρος του έργου GSS VET, παρουσίασε την κατάσταση και τις τάσεις της αγοράς των φωτοβολταϊκών.

 

Το πρόγραμμα της ημέρας περιλάμβανε παρουσιάσεις του εκπαιδευτικού υλικού για τις τρεις επαγγελματικές κατηγορίες εγκαταστατών, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας καθώς και των σχημάτων πιστοποίησης, για την κάθε επαγγελματική κατηγορία. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η κατάρτιση θα συνεχιστεί μετά το τέλος του έργου. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή στους επαγγελματίες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα online και να πιστοποιηθούν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη και φορείς όπως ειδικοί, ακαδημαϊκοί από Ελληνικά Πανεπιστήμια, εργαζόμενοι στις αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και/ή Πάροχοι ενέργειας καθώς και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών Οργανώσεων και δημοσιογράφων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο GSS VET καθώς και τις παρουσιάσεις, σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές των αγορών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://gss-vet.eu/

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για την αγορά ηλιοθερμικών εδώ

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για την αγορά γεωθερμίας εδώ

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση για την αγορά φωτοβολταϊκών εδώ