Ελληνικά Πετρέλαια Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.

Η ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2006 και είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΕΛΠΕ. Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή, διάθεση και εμπορία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και η συμμετοχή σε άλλες εταιρίες παραγωγής, εισαγωγής, διάθεσης και εμπορίας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ήδη από το 2006 η εταιρεία δραστηριοποιείται, με ποσοστό 25% στην BIODIESEL AE, στην εισαγωγή και την εμπορία βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά.

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) η ΕΛΠΕ ΑΠΕ έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά κτλ) στα επόμενα χρόνια, ώστε να συμβάλει στην εξισορρόπηση του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με μείωση του αποτυπώματος άνθρακα του Ομίλου ΕΛΠΕ τουλάχιστον κατά 250.000 τόνους ετησίως. Επιπλέον εντός του σκοπού της είναι και η ανάπτυξη, κατασκευή, παρακολούθηση και συντήρηση έργων ΑΠΕ τρίτων καθώς και εμπορία σχετικού εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα ο Όμιλος ΕΛΠΕ στοχεύει σε χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ τουλάχιστον 100 MW ΑΠΕ σε λειτουργία μέχρι το 2015, μέσω ανάπτυξης έργων σε ακίνητα του Ομίλου και εκτός, αλλά και πιθανώς και εξαγορών ώριμων ή και λειτουργούντων έργων κυρίως αιολικών και φωτοβολταϊκών, αλλά και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες στελεχώθηκε το 2011 από μία μικρή και ευέλικτη ομάδα στελεχών και μηχανικών του Ομίλου που διαθέτει το knowhow και γνωρίζει την Ελληνική και ευρύτερη αγορά των ΑΠΕ. Η ομάδα αυτή έχει την ευθύνη της εφαρμογής της στρατηγικής των ΕΛΠΕ στον κλάδο των ΑΠΕ. Για την επίτευξη των στόχων της έχει την πλήρη υποστήριξη των αναγκαίων υπηρεσιών του Ομίλου (νομικές υπηρεσίες, μηχανοργάνωση,δημόσιες σχέσεις κτλ).

Προς το παρόν το χαρτοφυλάκιο της ΕΛΠΕ ΑΠΕ Α.Ε. περιλαμβάνει έργα ισχύος 20 MW περίπου σε διάφορα στάδια αδειοδότησης και υλοποίησης. Τα έργα αυτά είναι κυρίως φωτοβολταϊκά και ένα έργο βιομάζας.

Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΛΑΡΚΟ Ενεργειακή, η ΕΛΠΕ ΑΠΕ ίδρυσε το 2011 δύο εταιρείες (στις οποίες συμμετέχει με 51%), που έχουν υποβάλει στη ΡΑΕ Φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος 77,5 MW. Εντός του 2012 αναμένεται να υποβληθούν άλλα 70 MW φωτοβολταϊκά καθώς και ένα αιολικό 20 MW και ένα υβριδικό (αιολικό-υδροηλεκτρικό) ισχύος 30 MW.