Καθορισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο. Συμπληρωματική ανακοίνωση της ΡΑΕ

Καθορισμός της Πελοποννήσου ως περιοχής με κορεσμένο δίκτυο. Συμπληρωματική ανακοίνωση της ΡΑΕ