Οι θέσεις του ΣΕΦ στη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Σε ότι αφορά τα σχέδια προκήρυξης των διαγωνισμών, τα οποία παρουσίασε η ΡΑΕ, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών παρατηρεί πως υπάρχουν τρία σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και τα οποία μπορούν να υποσκάψουν την επιτυχή έκβαση των διαγωνισμών. Συγκεκριμένα:

1. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης διαγωνισμών

Δίνεται ελάχιστος χρόνος για την προετοιμασία των επενδυτών και την υποβολή των αιτήσεων (σύμφωνα με το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα από 17/4 έως 23/5). Δεδομένου ότι ένας αριθμός έργων θα πρέπει να λάβει οριστικούς όρους σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή και την ίδια περίοδο να προετοιμάσει το φάκελο της αίτησης και να προσεγγίσει τις τράπεζες για να κανονίσει τα των εγγυητικών επιστολών, φρονούμε πως θα πρέπει να παραταθεί ο χρόνος αυτός κατά μερικές εβδομάδες αν θέλουμε να υπάρχει συμμετοχή.

2. Καθορισμός επιπέδου ανταγωνισμού

Τα σχέδια προκήρυξης των διαγωνισμών προτείνουν το ποσοστό συμμετοχής στους διαγωνισμούς να είναι τουλάχιστον 75% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος. Δεδομένης της εμφανούς έλλειψης ώριμων αδειοδοτικά έργων, πιστεύουμε ότι η πρόταση αυτή είναι ανεδαφική και θα οδηγήσει σε συρρίκνωση το προσδοκώμενο αποτέλεσμα αλλά και τον ανταγωνισμό, όταν μάλιστα στον πρώτο πιλοτικό διαγωνισμό το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 40%. Προτείνουμε λοιπόν, ειδικά για τον πρώτο διαγωνισμό και όσο δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ώριμων έργων, το ποσοστό αυτό να είναι σημαντικά μικρότερο του πιλοτικού διαγωνισμού.

3. Ο κανόνας “το μικρό ψάρι τρώει το μεγάλο”

Στο προτεινόμενο σχέδιο αναφέρονται τα εξής:

“Αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε «καλύτερη» είναι αυτή, της οποίας ο σταθμός έχει την μικρότερη εγκατεστημένη ισχύ (παράμετρος ποσότητας).

Με τη λήξη της δημοπρασίας, οι προσωρινές δεσμεύσεις γίνονται οριστικές και «κλειδώνουν» στους αντίστοιχους Συμμετέχοντες με βάση την τελική λίστα προτεραιότητας «καλύτερης προσφοράς» (δηλαδή παράμετρος τιμής, παράμετρος ποσότητας και παράμετρος χρόνου). Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία των διαδοχικών δεσμεύσεων, αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, (είτε στη διάρκεια της δημοπρασίας με τις προσωρινές δεσμεύσεις, είτε στο κλείσιμο με την οριστικοποίηση) η προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση”.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την πρόσφατη υπουργική απόφαση (22/3/2018) η οποία αναφέρει τα εξής:

“Στην περίπτωση που η δημοπρατούμενη ισχύς μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δεν καλύπτεται, είναι δυνατή η υπερκάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου, στη σειρά κατάταξης με βάση την τιμή προσφοράς στην ανταγωνιστική διαδικασία, σταθμού ή συγκροτήματος σταθμών”.

Όλα τα παραπάνω έρχονται σε αντίθεση με τον διακηρυγμένο στόχο της ΡΑΕ “να γίνει στο μέγιστο βαθμό εμπροσθοβαρώς ο επιμερισμός της ισχύος με βέλτιστο τρόπο”.

Επιπλέον, και τα τρία σημεία που περιέχονται στο σχέδιο προκήρυξης και επισημαίνουμε παραπάνω, θέτουν εν κινδύνω την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Πολιτεία για συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40% ως το 2020 (αρθ. 1, Ν. 3851/2010). Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στα τέλη του 2016 (τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία), οι ΑΠΕ κάλυπταν το 23,72% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με άλλα λόγια δεν έχουμε την πολυτέλεια να θέτουμε αναίτια εμπόδια στην υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος νόμος προβλέπει πως “η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης  της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα”. Αυτό ισχύει πρωτίστως για τη ΡΑΕ που είναι ο θεματοφύλακας αυτών των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της χώρας. Και φυσικά, δεν μπορεί κάποιοι αυθαίρετοι κανόνες (όπως είναι π.χ. το ποσοστό ανταγωνισμού) να υπερτερούν των νόμων και της βούλησης της Πολιτείας.

Δημόσια διαβούλευση ΡΑΕ για διαγωνισμούς ΑΠΕ

Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο Ν. 4414/2016, έχει αναλάβει την υποχρέωση διεξαγωγής ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τον καθορισμό της λειτουργικής ενίσχυσης σε έργα ΑΠΕ, όπως αυτά προσδιορίζονται στην Υ.Α. υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017.

Περαιτέρω, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016: «Η ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της Ρ.Α.Ε., στην οποία καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων σταθμών, στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση της Τ.Α. που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας…».

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, η ΡΑΕ, σε συνέχεια των σχετικών με τις ανταγωνιστικές διαδικασίες Υπουργικών Αποφάσεων, που έχουν υπογραφεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αναμένεται να εκδοθούν σε ΦΕΚ και λόγω των στενών χρονικών ορίων και με σκοπό να επισπεύσει τις εν λόγω ανταγωνιστικές διαδικασίες, θέτει σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση τα Τεύχη Προκήρυξης, καθώς και τα Παραρτήματα αυτών, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους (Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις) για τις παρακάτω κατηγορίες έργων ΑΠΕ:

  1. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW.
  2. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.
  3. Αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.

Σημειώνεται ότι έχουν ζητηθεί από τους αρμόδιους Διαχειριστές και αναμένονται άμεσα επικαιροποιημένα στοιχεία ώριμων έργων ΑΠΕ κατηγοριοποιημένων ανά τεχνολογία (αιολικά και φωτοβολταϊκά), τα οποία έχουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ ή/και έχουν συνάψει σύμβαση σύνδεσης και λειτουργικής ενίσχυσης αρμοδίως. Τα εν λόγω στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για την κατάρτιση των Προκηρύξεων των εν λόγω διαγωνισμών αναφορικά με τη μέγιστη σκοπούμενη δημοπρατούμενη ισχύ και προφανώς για τον επιμερισμό της μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος της τεχνολογίας των Φωτοβολταϊκών σταθμών στις δύο ως άνω κατηγορίες. Συνεπώς, η δημοπρατούμενη ισχύς θα καθοριστεί με ακρίβεια στις οριστικές Προκηρύξεις θεωρώντας δεδομένη την πρόθεση της Αρχής να γίνει στο μέγιστο βαθμό εμπροσθοβαρώς ο επιμερισμός της ισχύος με βέλτιστο τρόπο, προφανώς υπό τον όρο της εφαρμογής του ελάχιστου επιπέδου ανταγωνισμού, που θα τεθεί στις Προκηρύξεις.

Επιπλέον, λόγω της υφιστάμενης αβεβαιότητας για τον τελικό αριθμό των Συμμετεχόντων, και στην περίπτωση υποβολής μεγάλου αριθμού αιτήσεων, η ΡΑΕ δύναται με Απόφασή της να παρατείνει το χρόνο αξιολόγησης και να μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Στα σχέδια Προκήρυξης υπάρχει ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα (Πίνακας 2).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση tender_res@rae.grμέχρι και την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 και ώρα 12:00 μ.μ.

Η ΡΑΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή/και των απόψεών του.

Συνημμένα αρχεία

  1. Σχέδιο – Προκήρυξη ΦΒ Κατηγορία Ι (μέγεθος: 979.062 kb)
  2. Σχέδιο – Προκήρυξη ΦΒ Κατηγορία ΙI (μέγεθος: 1,033.415 kb)
  3. Σχέδιο – Προκήρυξη ΑΠ Κατηγορία ΙΙI (μέγεθος: 1,661.35 kb)

Οι υπουργικές αποφάσεις για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Υπεγράφησαν οι δύο υπουργικές αποφάσεις που αφορούν στη διενέργεια των διαγωνισμών για έργα ΑΠΕ.

Η πρώτη αφορά τις κατηγορίες των έργων προς δημοπράτηση, και η δεύτερη τους όρους των διαγωνισμών.

Διαγωνιστικές διαδικασίες για φωτοβολταϊκά και βελτίωση θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης

Με αφορμή τη διενέργεια διαγωνισμών για νέα έργα ΑΠΕ και τη σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών επισημαίνει κάποια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο στην επιτυχή διενέργεια των διαγωνισμών, όσο και στη βιωσιμότητα των έργων αλλά και την υγιή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου. Οι προτάσεις αφορούν επιγραμματικά στα εξής:

  1. Βασικούς όρους της επόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, και
  2. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου.

Δείτε τις προτάσεις εδώ.

Γνωμοδότηση ΡΑΕ για τους νέους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Δημοσιεύτηκε η γνωμοδότηση της ΡΑΕ σχετικά με τις δημοπρασίες ΑΠΕ και τις τιμές εκκίνησης σε αυτές.

Τα βασικά σημεία της είναι τα εξής:

  1. Δημοπρατούμενη ισχύς την περίοδο 2018-2020
 

Έτος

Τεχνολογία

Μέγιστη Δημοπρατούμενη ισχύς (ΜW)

2018

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

300

Αιολικοί σταθμοί

300

Πιλοτικές Κοινές Ανταγωνιστικές Διαδικασίες

400

2019

 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

 

Αιολικοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

Πιλοτικές Κοινές Ανταγωνιστικές Διαδικασίες

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της κατηγορίας των ανταγωνιστικών διαδικασιών και επιπλέον 400MW

2020

 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2019 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

Αιολικοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2019 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

Στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κρίνεται εύλογο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς να ορίζεται ως εξής:

Ι.    Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών:

 

Α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία:

α) 80 €/ΜWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (με ισχύ > 1MWp),

β) 85 €/ΜWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (με ισχύ ≤ 1MWp),

γ) 90 €/ΜWh για τους αιολικούς σταθμούς.

Β. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή και τεχνολογία ή κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή:

α) μετά τη διασύνδεση ενός η περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα I.Α.

β) για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ.

5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα I.Α.

γ) για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη

– Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας», η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς ορίζεται στα 80 €/MWh

Γ. Για τις πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών:

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε κάθε μία από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών και των φωτοβολταϊκών εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 MW, απομειωμένη κατά 1%.

II. Για τις επόμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών:

 

Α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία:

α) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ως η υψηλότερη κατακυρωθείσα προσφορά της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία, απομειωμένη κατά 1%, και

β) για τους αιολικούς σταθμούς, ως η υψηλότερη κατακυρωθείσα προσφορά της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία, απομειωμένη κατά 1%.

Β. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή και τεχνολογία ή κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή:

α) μετά τη διασύνδεση ενός η περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα ΙΙ.Α.

β) για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ.

5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα ΙΙ.Α.

Γ. Για τις πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών:

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε καθεμιά από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών και των φωτοβολταϊκών εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 MW, απομειωμένη κατά 1%.

Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο για την ενίσχυση του ανταγωνισμού να μην υπάρχει κατώτατο όριο τιμής προσφοράς για καμία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Δ. Το τέλος συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών να ανέρχεται στο ποσό των 150 €/ΜW, με ελάχιστο όριο συμμετοχής το ποσό των 1.000€.

Δείτε τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ εδώ

Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής net-metering για το 2017

Σε σε όλη την επικράτεια έχουν υποβληθεί 1.584 αιτήσεις από την αρχή του προγράμματος net metering (Μάιος 2015). Το 91% αυτών έχουν προχωρήσει στο στάδιο της προσφοράς σύνδεσης ή/και στη σύμβαση σύνδεσης, ενώ 849 συστήματα (54% των αιτήσεων) λειτουργούν κανονικά.

Όσον αφορά στην ισχύ των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί αυτή ανέρχεται σε 37 MWp (μεγαβάτ), ενώ τα συστήματα που έχουν συνδεθεί είναι 12,9 MWp (35% της συνολικής ισχύος των αιτήσεων).

 

 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Εικονικό

Net-metering

Σύνολο

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Αιτήσεις

1.113

28,4

454

8,05

17

0,6

1.584

37,05

Προσφορά σύνδεσης ή/και σύμβαση σύνδεσης

1.009

23,1

427

7,84

9

0,24

1.445

31,18

Ενεργοποίηση

692

11

155

1,86

2

0,04

849

12,9

 

Έτος

Αριθμός λειτουργούντων συστημάτων

Ισχύς (kWp)

Μέση ισχύς ανά σύστημα (kWp)

2015

115

1.816,26

15,79

2016

443

5.620,89

12,69

2017

291

5.469,02

18,79

Σύνολο

849

12.906,17

15,20

Τα στοιχεία για το διασυνδεδεμένο σύστημα αφορούν μέχρι τις 15.12.2017, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά έως την 04.10.2017 ενώ για το εικονικό net-metering έως τις 11.12.2017. Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ

Από την ημερομηνία που γίνεται η αίτηση μέχρι την προσφορά σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 28 ημέρες, ενώ από την προσφορά σύνδεσης μέχρι τη σύμβαση σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 39 ημέρες. Τέλος, από τη σύμβαση σύνδεσης ως την ενεργοποίηση απαιτούνται κατά μέσο όρο 103 ημερολογιακές ημέρες. Επομένως, από την ημερομηνία που ο επενδυτής θα καταθέσει την αίτησή του μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματός του απαιτούνται κατά μέσο όρο περίπου 5,5 μήνες.