Διαγωνιστικές διαδικασίες για φωτοβολταϊκά και βελτίωση θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης

Με αφορμή τη διενέργεια διαγωνισμών για νέα έργα ΑΠΕ και τη σχετική γνωμοδότηση της ΡΑΕ προς το ΥΠΕΝ, ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών επισημαίνει κάποια κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τόσο στην επιτυχή διενέργεια των διαγωνισμών, όσο και στη βιωσιμότητα των έργων αλλά και την υγιή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του κλάδου. Οι προτάσεις αφορούν επιγραμματικά στα εξής:

  1. Βασικούς όρους της επόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, και
  2. Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου.

Δείτε τις προτάσεις εδώ.

Γνωμοδότηση ΡΑΕ για τους νέους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Δημοσιεύτηκε η γνωμοδότηση της ΡΑΕ σχετικά με τις δημοπρασίες ΑΠΕ και τις τιμές εκκίνησης σε αυτές.

Τα βασικά σημεία της είναι τα εξής:

  1. Δημοπρατούμενη ισχύς την περίοδο 2018-2020
 

Έτος

Τεχνολογία

Μέγιστη Δημοπρατούμενη ισχύς (ΜW)

2018

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

300

Αιολικοί σταθμοί

300

Πιλοτικές Κοινές Ανταγωνιστικές Διαδικασίες

400

2019

 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

 

Αιολικοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

Πιλοτικές Κοινές Ανταγωνιστικές Διαδικασίες

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2018 της κατηγορίας των ανταγωνιστικών διαδικασιών και επιπλέον 400MW

2020

 

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2019 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

Αιολικοί σταθμοί

Υπολειπόμενη ισχύς έτους 2019 της τεχνολογίας και επιπλέον 300

Στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, κρίνεται εύλογο η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς να ορίζεται ως εξής:

Ι.    Για την πρώτη ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών:

 

Α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία:

α) 80 €/ΜWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (με ισχύ > 1MWp),

β) 85 €/ΜWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (με ισχύ ≤ 1MWp),

γ) 90 €/ΜWh για τους αιολικούς σταθμούς.

Β. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή και τεχνολογία ή κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή:

α) μετά τη διασύνδεση ενός η περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα I.Α.

β) για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ.

5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα I.Α.

γ) για την κάλυψη του περιθωρίου του ειδικού διασυνδετικού έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη

– Πολυπόταμος και Δίκτυο ΥΤ Ν. Εύβοιας», η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς ορίζεται στα 80 €/MWh

Γ. Για τις πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών:

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε κάθε μία από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών και των φωτοβολταϊκών εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 MW, απομειωμένη κατά 1%.

II. Για τις επόμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών:

 

Α. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία:

α) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ως η υψηλότερη κατακυρωθείσα προσφορά της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία, απομειωμένη κατά 1%, και

β) για τους αιολικούς σταθμούς, ως η υψηλότερη κατακυρωθείσα προσφορά της προηγηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη συγκεκριμένη κατηγορία, απομειωμένη κατά 1%.

Β. Για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή και τεχνολογία ή κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά περιοχή:

α) μετά τη διασύνδεση ενός η περισσοτέρων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα ΙΙ.Α.

β) για περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την έννοια της παρ.

5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Ενότητα ΙΙ.Α.

Γ. Για τις πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών:

Η ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών σε καθεμιά από τις αμέσως προηγούμενες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών και των φωτοβολταϊκών εγκατεστημένης ισχύος άνω του 1 MW, απομειωμένη κατά 1%.

Περαιτέρω, κρίνεται σκόπιμο για την ενίσχυση του ανταγωνισμού να μην υπάρχει κατώτατο όριο τιμής προσφοράς για καμία ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών.

Δ. Το τέλος συμμετοχής στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών να ανέρχεται στο ποσό των 150 €/ΜW, με ελάχιστο όριο συμμετοχής το ποσό των 1.000€.

Δείτε τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ εδώ

Στατιστικά στοιχεία εφαρμογής net-metering για το 2017

Σε σε όλη την επικράτεια έχουν υποβληθεί 1.584 αιτήσεις από την αρχή του προγράμματος net metering (Μάιος 2015). Το 91% αυτών έχουν προχωρήσει στο στάδιο της προσφοράς σύνδεσης ή/και στη σύμβαση σύνδεσης, ενώ 849 συστήματα (54% των αιτήσεων) λειτουργούν κανονικά.

Όσον αφορά στην ισχύ των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί αυτή ανέρχεται σε 37 MWp (μεγαβάτ), ενώ τα συστήματα που έχουν συνδεθεί είναι 12,9 MWp (35% της συνολικής ισχύος των αιτήσεων).

 

 

Διασυνδεδεμένο Σύστημα

Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Εικονικό

Net-metering

Σύνολο

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Πλήθος

Ισχύς (MWp)

Αιτήσεις

1.113

28,4

454

8,05

17

0,6

1.584

37,05

Προσφορά σύνδεσης ή/και σύμβαση σύνδεσης

1.009

23,1

427

7,84

9

0,24

1.445

31,18

Ενεργοποίηση

692

11

155

1,86

2

0,04

849

12,9

 

Έτος

Αριθμός λειτουργούντων συστημάτων

Ισχύς (kWp)

Μέση ισχύς ανά σύστημα (kWp)

2015

115

1.816,26

15,79

2016

443

5.620,89

12,69

2017

291

5.469,02

18,79

Σύνολο

849

12.906,17

15,20

Τα στοιχεία για το διασυνδεδεμένο σύστημα αφορούν μέχρι τις 15.12.2017, για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά έως την 04.10.2017 ενώ για το εικονικό net-metering έως τις 11.12.2017. Πηγή: ΔΕΔΔΗΕ

Από την ημερομηνία που γίνεται η αίτηση μέχρι την προσφορά σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 28 ημέρες, ενώ από την προσφορά σύνδεσης μέχρι τη σύμβαση σύνδεσης απαιτούνται κατά μέσο όρο 39 ημέρες. Τέλος, από τη σύμβαση σύνδεσης ως την ενεργοποίηση απαιτούνται κατά μέσο όρο 103 ημερολογιακές ημέρες. Επομένως, από την ημερομηνία που ο επενδυτής θα καταθέσει την αίτησή του μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματός του απαιτούνται κατά μέσο όρο περίπου 5,5 μήνες.