Η ΡΑΕ προκήρυξε το νέο γύρο διαγωνισμών ΑΠΕ για 10 Δεκεμβρίου 2018

Προκήρυξη τριών (3) ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ

Διενέργεια Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας: 10 Δεκεμβρίου 2018

 

Κατηγορία Ι: Φ/Β σταθμοί PPV ≤ 1MW 94 MW
Κατηγορία IΙ: Φ/Β σταθμοί 1MW < PPV ≤ 20 MW 100 MW
Κατηγορία IΙI: Αιολικοί σταθμοί 3MW < PWind < 50 MW 229 MW

 

Δείτε τις λεπτομέρειες εδώ:

http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/1910.csp

 

Οι θέσεις του ΣΕΦ στη διαβούλευση για τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Την ανησυχία του για την τροπή που παίρνει η διαδικασία διενέργειας των διαγωνισμών για ΑΠΕ εκφράζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ). Ενώ θα περίμενε κανείς οι τυχόν τροποποιήσεις στους ισχύοντες κανόνες να διορθώνουν τις αστοχίες του παρελθόντος και να βελτιώνουν το επενδυτικό περιβάλλον, με το σχέδιο προκήρυξης που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ προστίθενται και νέα αγκάθια για τους επενδυτές, κάτι που έχει ήδη επισημάνει σύσσωμη η αγορά και οι φορείς του κλάδου των ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, θεσπίζεται για πρώτη φορά όριο ανά συμμετέχοντα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) σε ποσοστό 20% επί της Μέγιστης Δημοπρατούμενης ισχύος κάθε κατηγορίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η συμμετοχή στο διαγωνισμό ώριμων έργων, για την ωρίμανση των οποίων απαιτήθηκαν χρόνια προσπάθειας και σημαντικά έξοδα από πλευράς των επενδυτών. Η ρύθμιση αυτή προτείνεται από τη ΡΑΕ για να περιορίσει υποτίθεται τη δυνατότητα μιας εταιρίας να διεκδικήσει μεγάλο ποσοστό της δημοπρατούμενης ισχύος. Στην πράξη όμως, αυτό μπορεί να γίνει και με την προτεινόμενη ρύθμιση (μέσω της δημιουργίας ξεχωριστών νομικών προσώπων από την ίδια εταιρία). Χαμένοι με αυτή τη ρύθμιση είναι όσοι είχαν αδειοδοτήσει  πολλά έργα υπό το ίδιο νομικό σχήμα και τώρα δεν προλαβαίνουν να μεταβιβάσουν τις άδειες σε εταιρίες ειδικού σκοπού. Ο περιορισμός αυτός, που προτείνεται από τη ΡΑΕ να ισχύσει και για τις τρεις κατηγορίες διαγωνισμών, ψαλιδίζει στην πράξη και άλλο την ισχύ των έργων που μπορούν να προχωρήσουν, ισχύ που ήδη ήταν χαμηλή στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών λόγω και άλλων κανόνων του διαγωνισμού.

Αγκάθι παραμένει και η διατήρηση του επιπέδου ανταγωνισμού στο 75% παρά την έλλειψη επαρκών ώριμων έργων. Η αιτιολόγηση για το ποσοστό αυτό είναι πως βοηθά τον ανταγωνισμό και συνεπώς επιτυγχάνει χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές. Αν δει όμως κανείς τις εταιρίες που πρόσφεραν τις χαμηλότερες τιμές στον προηγούμενο διαγωνισμό της 2/7/2018 και οδήγησαν και σε χαμηλότερο μέσο όρο τιμών, θα διαπιστώσει ότι -και στις τρεις κατηγορίες- αυτές είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό: είχαν πρόσβαση σε φθηνό και με καλύτερους όρους δανεισμό από το εξωτερικό. Αυτό ήταν το βασικό πλεονέκτημά τους και όχι το “επίπεδο ανταγωνισμού”. Για το λόγο αυτό, και για να μπορέσουν να υλοποιηθούν εμπροσθοβαρώς περισσότερα έργα, προτείνουμε να μειωθεί σημαντικά το “επίπεδο ανταγωνισμού”. Συγκεκριμένα, προτείνουμε το ποσοστό αυτό να είναι της τάξης του 25%-30%. Σημειώνουμε επιπροσθέτως ότι ο όρος αυτός, “προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός”, δεν είναι σύμφωνος ούτε με το N.4414/2016, ούτε και με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κρατική ενίσχυση για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργειας 2014-2020 (ΕΕΑG–2014/C 200/01).

 Ο κανόνας “το μικρό ψάρι τρώει το μεγάλο”

Με βάση τις μέχρι τώρα προκηρύξεις της ΡΑΕ αλλά και το υπό διαβούλευση σχέδιο προκήρυξης:

 “Αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε “καλύτερη” είναι αυτή, της οποίας ο σταθμός έχει την μικρότερη εγκατεστημένη ισχύ (παράμετρος ποσότητας)… Με τη λήξη της δημοπρασίας, οι προσωρινές δεσμεύσεις γίνονται οριστικές και “κλειδώνουν” στους αντίστοιχους Συμμετέχοντες με βάση την τελική λίστα προτεραιότητας “καλύτερης προσφοράς” (δηλαδή παράμετρος τιμής, παράμετρος ποσότητας και παράμετρος χρόνου). Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία των διαδοχικών δεσμεύσεων, αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, (είτε στη διάρκεια της δημοπρασίας με τις προσωρινές δεσμεύσεις, είτε στο κλείσιμο με την οριστικοποίηση) η προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση”.

Αυτό, όπως έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, έρχεται σε αντίθεση με σχετική υπουργική απόφαση (22/3/2018) η οποία αναφέρει τα εξής: «Στην περίπτωση που η δημοπρατούμενη ισχύς μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δεν καλύπτεται, είναι δυνατή η υπερκάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου, στη σειρά κατάταξης με βάση την τιμή προσφοράς στην ανταγωνιστική διαδικασία, σταθμού ή συγκροτήματος σταθμών”.

Ένα άλλο θέμα που εισάγεται για πρώτη φορά είναι η δυνατότητα παρατάσεων κατά τη διενέργεια των διαγωνισμών. Εκτιμούμε πως η ρύθμιση αυτή επιφέρει ένα επιπλέον βαθμό πολυπλοκότητας και θα οδηγήσει εν τέλει σε περισσότερες ενστάσεις εκ μέρους των συμμετεχόντων (που θα μπορούσαν να ζητήσουν, για παράδειγμα, τους Πίνακες Επιλεγέντων ανά τρίλεπτο), ενώ η εισαγωγή της εκ μέρους της ΡΑΕ έγινε για να περιοριστούν υποτίθεται οι ενστάσεις. Προτείνουμε λοιπόν να μην ισχύσει η διαδικασία των παρατάσεων αλλά ότι ίσχυε και στους προηγούμενους διαγωνισμούς (συνολική διάρκεια 30 λεπτά).

Όλα τα παραπάνω δεν βοηθούν, αλλά αντιθέτως έρχονται σε αντίθεση,  τόσο τη διακηρυγμένη θέση της ΡΑΕ “να γίνει στο μέγιστο βαθμό εμπροσθοβαρώς ο επιμερισμός της ισχύος με βέλτιστο τρόπο”, όσο και την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Πολιτεία για συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2020 (Ν.3851/2010). Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στα τέλη του 2016 (τελευταία χρονιά για την οποία υπάρχουν δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία), οι ΑΠΕ κάλυπταν το 23,72% της ακαθάριστης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με άλλα λόγια δεν έχουμε την πολυτέλεια να θέτουμε αναίτια εμπόδια στην υλοποίηση νέων έργων ΑΠΕ, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος νόμος προβλέπει πως “η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης  της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα”.

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας

Για την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου εγκατάστασης μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με ενεργειακό και εικονικό συμψηφισμό ενέργειας (άρθρο 14Α του ν.3468/2006, όπως ισχύει), ιδίως μετά την τροποποίηση του πλαισίου που επέφερε ο ν. 4513/2018 (άρθρο 11, παρ. 10, ΦΕΚ 9Α’) και προκειμένου η Αρχή να γνωμοδοτήσει προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις ως άνω διατάξεις, θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στη σχετική Υπουργική Απόφαση, όπως αυτές αποτυπώνονται στο κωδικοποιημένο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που προέκυψε κατόπιν συντονισμένων εργασιών της Επιτροπής της υπ΄ αριθμ. πρωτ.  ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/19-4-2017 Υ.Α., καθώς και τις αναθεωρημένες πρότυπες συμβάσεις ενεργειακού και εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, ώστε να λάβει υπ’ όψη της τις απόψεις, προτάσεις και παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων.

Κύριος στόχος είναι η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ενεργειακού συμψηφισμού, λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα αποτίμηση από την εφαρμογή του υφιστάμενου προγράμματος, καθώς και η διαμόρφωση και εφαρμογή ενός θεσμικού πλαισίου βάσει των νέων διατάξεων που εισήχθησαν στο πλαίσιο του Ν. 4513/2018 για τις Ενεργειακές Κοινότητες.

Προς τούτο, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, μεταξύ άλλων και για τα ακόλουθα θέματα:

 • Την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του ενεργειακού και εικονικού συμψηφισμού όσον αφορά τις τεχνολογίες ΑΠΕ που δύναται να συμμετέχουν σε αυτό και την ισχύ τους,
 • Την επέκταση εφαρμογής του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από τις Ενεργειακές Κοινότητες και ιδίως τους όρους και τις διατάξεις της προτεινόμενης Σύμβασης Εικονικού Ενεργειακού Συμψηφισμού από Ε.Κοιν. (Σ.Ε.Ε.Σ.Ε.Κ.),
 • Τη δυνατότητα συμψηφισμού ενέργειας που εγχέεται από σταθμό παραγωγής αυτοπαραγωγού ή Ε.Κοιν., ο οποίος συνδέεται στο Δίκτυο ΜΤ, με ενέργεια που απορροφάται από συμψηφιζόμενες καταναλώσεις που συνδέονται στο Δίκτυο ΧΤ και τη μεθοδολογία που προτείνεται για την εφαρμογή της και
 • Τη δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών μέσων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν στην παρούσα δημόσια διαβούλευση υποβάλλοντας τις απόψεις τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση NetMet_consultation@rae.gr, μέχρι και την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2018.

Δείτε το σχέδιο της υπουργικής απόφασης εδώ

Σεβασμό των νόμων και επιτάχυνση της αδειοδότησης ζητά ο ΣΕΦ από τη ΡΑΕ

Όπως έχει διαφανεί και στην πρώτη διαγωνιστική διαδικασία τον Ιούλιο του 2018 αλλά και από τις σχετικές παρουσιάσεις της ΡΑΕ, ο αριθμός ώριμων έργων φωτοβολταϊκών είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Αν μάλιστα συνυπολογίσει κανείς πως η πλειονότητα των ώριμων έργων αφορά σε μεγάλα χαρτοφυλάκια που θα συμμετάσχουν υποχρεωτικά στους κοινούς διαγωνισμούς φωτοβολταϊκών-αιολικών, διαφαίνεται ένα μείζον πρόβλημα, ειδικά για την Κατηγορία ΙΙ (έργα ισχύος 1-20 MWp). Σε κάθε περίπτωση, η προϋπολογισθείσα ποσότητα των 900 MWp για τους διαγωνισμούς φωτοβολταϊκών δεν πρόκειται να καλυφθεί, δεδομένου και του κανόνα του 75% που απαιτεί διαθεσιμότητα έργων 1.575 MWp.

Προκειμένου λοιπόν να υπάρξουν ώριμα έργα, απαιτείται μια επιτάχυνση των αδειοδοτικών διαδικασιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2  Ν.3468/2006:Η Ρ.Α.Ε. εξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη άδειας παραγωγής μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, άλλως από τη συμπλήρωση του. Ο φάκελος θεωρείται πλήρης, αν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή του δεν ζητηθούν εγγράφως από τον αιτούντα συμπληρωματικά στοιχεία”.

Με βάση τη νομοθεσία λοιπόν, η ΡΑΕ οφείλει να αποφασίσει για τη χορήγηση ή μη άδειας παραγωγής το πολύ σε τρεις μήνες από την κατάθεση των αντίστοιχων φακέλων. Η ΡΑΕ δεν τηρεί αυτή την προθεσμία, παραβιάζοντας προφανώς το νόμο, επικαλούμενη έλλειψη προσωπικού και φόρτο εργασίας. Πουθενά όμως δεν λέει ο νόμος ότι η εφαρμογή του ισχύει κατά το δοκούν και υπό προϋποθέσεις. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να δοθούν άμεσα άδειες παραγωγής σε έργα που έχουν αιτηθεί κάτι τέτοιο εδώ και πολλούς μήνες ή ακόμη εδώ και χρόνια και δεν έχουν λάβει απάντηση με ευθύνη της ΡΑΕ.Η συνέχιση της σημερινής πρακτικής από πλευράς της ΡΑΕ δρα αποτρεπτικά για μελλοντικούς επενδυτές, ενώ μηδενίζει την πιθανότητα υλοποίησης των υπό εξέταση έργων.

Κοινή πρόταση ΣΠΕΦ – ΣΕΦ για την θεσμοθέτηση μηχανισμού βιώσιμων σταθερών τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για νέα φωτοβολταϊκά έργα εγκατεστημένης ισχύος έως 500 KWp

Στο πλαίσιο του ν. 4414/2016 αλλά και των Κατευθυντήριων Γραμμών της ΕΕ, είναι συμβατό τα νέα έργα ΑΠΕ εγκατεστημένης ισχύος έως 500 kWp να αναπτύσσονται υπό καθεστώς σταθερών τιμών πώλησης συνάπτοντας για τις τιμές αυτές 20ετή Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) με τον ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ.

Σε ότι αφορά τα φωτοβολταϊκά ειδικότερα που εν γένει προβλέπονται ανταγωνιστικές διαδικασίες για την απόδοση τιμών πώλησης της παραγόμενης kWh, για τα μικρότερα έργα με εγκατεστημένη ισχύ έως 500 kWp υφίσταται ήδη η δυνατότητα οι επενδυτές να προχωρούν στις εν λόγω επενδύσεις χωρίς προηγουμένως να συμμετέχουν σε μειοδοτικό διαγωνισμό προς εξασφάλιση τιμής, κάνοντας αντί αυτού χρήση του κανόνα τιμής 1,1 ή 1,2 x μΟΤΣν-1 (ΥΑΠΕ/Φ1/1288/9011/30.4.2013 ΦΕΚ Β 1103 από 2/5/13), που ωστόσο σήμερα αποδίδει μη βιώσιμες τιμές, παραδόξως μάλιστα αρκετά χαμηλότερες των τιμών που λαμβάνουν μέσω των διαγωνισμών μεγαλύτερα έργα. Εν προκειμένης ο κανόνας αυτός δίνει για Φ/Β έργα που θα συνδεθούν εντός του 2018 (μΟΤΣ του 2017 = 54,7 ευρώ/MWh) 20ετή τιμή πώλησης 65,6 ευρώ/MWh για τα κάτω των 100 kWp και τιμή 60,2 ευρώ/MWh για τα άνω των 100 KWp που είναι ταυτοχρόνως μικρότερα των 500 KWp. Την ίδια στιγμή με βάση τα αποτελέσματα του πρόσφατου διαγωνισμού της ΡΑΕ από 2/7/18 τα έργα της Κατηγορίας Ι με ισχύ έως 1 MWp έλαβαν τιμή πώλησης από 75,9 έως 80 ευρώ/MWh.

H αποφυγή συμμετοχής των μικρών Φ/Β έργων έως 500 kWp σε μειοδοτικούς διαγωνισμούς της Κατηγορίας Ι εκτιμούμε πως από την Πολιτεία είναι επί της αρχής επιθυμητή, αφού έτσι θα αποσυμφορηθεί το σύστημα των διαγωνισμών και βεβαίως ο φόρτος εργασίας της ΡΑΕ τόσο για την προετοιμασία και υλοποίησή τους, όσο και κατόπιν για την εξέταση των ενστάσεων που κατατίθενται και που της αναλώνουν υπερβολικό χρόνο. Κρίσιμο σημείο ωστόσο για την θέσπιση βιώσιμων σταθερών τιμών αντί του ισχύοντος σήμερα κανόνα του μΟΤΣν-1 x 1,1 ή 1,2, είναι ο όποιος νέος μηχανισμός να λειτουργεί αξιόπιστα, να παρακολουθεί την αγορά και τις εξελίξεις του κόστους των συστημάτων, ανταποκρινόμενος στις εξελίξεις αυτές.

Στην βάση των ανωτέρω προτείνουμε τα νέα Φ/Β έργα έως 500 kWp να έχουν τη δυνατότητα εκτός διαγωνισμών να συνάπτουν ΣΕΣΤ με τον ΔΑΠΕΕΠ με βάση την υψηλότερη αποδοθείσα τιμή του αμέσως προηγούμενου διαγωνισμού της Κατηγορίας Ι. Η τιμή αυτή προτείνουμε να κλειδώνει για διάστημα 9 μηνών από την υπογραφή της ΣΕΣΤ με τον ΔΑΠΕΕΠ ώστε να αποφεύγονται αιφνιδιασμοί στις μικρές επενδύσεις, διάστημα που ωστόσο είναι μικρότερο των 12 μηνών που σήμερα προσφέρεται εν γένει στα έργα της Κατηγορίας Ι των διαγωνισμών ή των 15-18 μηνών της Κατηγορίας ΙΙ. Εφόσον εντός του διαστήματος των 9 μηνών ο επενδυτής δεν υλοποιήσει και διασυνδέσει την Φ/Β μονάδα του, τότε η τιμή πώλησης θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με βάση την υψηλότερη της Κατηγορίας Ι του αμέσως πιο πρόσφατου διαγωνισμού από την οποτεδήποτε σύνδεση του σταθμού στο δίκτυο.

Εν προκειμένω, προτείνουμε η σταθερή τιμή (feed-in-tariff, FiT) να ορίζεται από την παρακάτω σχέση:

FiT (€/MWh) = ΜΤΔ + 25 – 0,05*P

Όπου:

ΜΤΔ η υψηλότερη αποδοθείσα τιμή του αμέσως προηγούμενου διαγωνισμού της Κατηγορίας Ι και Ρ η ισχύς του συστήματος σε kWp.

Η εξίσωση αυτή μπορεί να περιλάβει και τα μικρά οικιακά-εμπορικά συστήματα του ειδικού προγράμματος για λόγους ισότιμης μεταχείρισης.

Αν εφαρμόζαμε για παράδειγμα την εξίσωση αυτή χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της 2/7/2018 με ΜΤΔ=80, έχουμε τα εξής FiT για διάφορες κατηγορίες έργων:

500 kWp: 80 €/MWh

100 kWp: 100 €/MWh

10 kWp: 104,5 €/MWh

Το προτεινόμενο εδώ καθεστώς σταθερών τιμών για νέα Φ/Β έργα έως 500 KWp εισηγούμαστε να καταλαμβάνει ετησίως συγκεκριμένη ποσόστωση (λ.χ. το 30%) επί του συνολικού προϋπολογισμού νέων Φ/Β έργων (λ.χ. των 300 MWp) που επιθυμεί η Πολιτεία ετησίως και να μην είναι ανεξέλεγκτο.

Επειδή εν γένει η θεσμοθέτηση της Κατηγορίας Ι στους διαγωνισμούς ΡΑΕ των φωτοβολταϊκών από μόνη της σημαίνει πως η Πολιτεία ενδιαφέρεται να κρατήσει τους μικρομεσαίους στο «παιχνίδι» και επειδή στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η γενικότερη φιλοσοφία της ΕΕ που προβλέπει ειδικές συνθήκες λειτουργίας (Συμβάσεις ΣΕΣΤ) και ανταγωνισμού (ταρίφες εκτός διαγωνισμών) για τα μικρά έργα, αφού είναι δεδομένο πως σε διαφορετική περίπτωση η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ θα αφελληνιστεί και ο παραγόμενος ανανεώσιμος ηλεκτρισμός θα καταστεί εν τοις πράγμασι εισαγόμενο προϊόν μέσω της εκροής μερισμάτων στο εξωτερικό, εκτιμούμε πως δεδομένων των προβλημάτων και των στρεβλώσεων που παρατηρήθηκαν και αναφέραμε αναλυτικά και σε προηγούμενες επιστολές μας, η παρούσα πρόταση αποτελεί την χρυσή τομή.

 

Συνέδριο της Solarplaza για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων φωτοβολταϊκών

Οι νέες τάσεις της αγοράς και η προστιθέμενη αξία για τις επενδύσεις

Για έκτη συνεχή χρονιά, η Solarplaza διοργανώνει στο Μιλάνο (23-24 Οκτωβρίου 2018) διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων φωτοβολταϊκών. Το συνέδριο υποστηρίζεται από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών.

Πάνω από 65 ομιλητές θα συμμετάσχουν στο συνέδριο. Μεταξύ αυτών οι: Δρ. Σωτήρης Καπέλλος (Πρόεδρος ΣΕΦ – ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες) και εκπρόσωποι των εταιριών Sonnedix, SUSI Partners, Octopus Investments, Enerparc AG, Encavis, Foresight Group, Next Energy Capital.

Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τα εξής:

 • Πώς μεταβάλλεται η διαχείριση φωτοβολταϊκών σταθμών υπό καθεστώς ελεύθερης αγοράς και μη κρατικής ενίσχυσής τους.
 • Ψηφιοποίηση της λειτουργίας και διαχείρισης φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Παραδείγματα χρήσης τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Πώς μεταβάλλεται η διαχείριση φωτοβολταϊκών σταθμών όταν προστεθεί κάποιο σύστημα αποθήκευσης.
 • Το μέλλον της εμπορίας ανανεώσιμης ενέργειας: νέα σενάρια για την αγορά.

Το εν λόγω συνέδριο αποτελεί το κορυφαίο του είδους του στην Ευρώπη και εστιάζει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας υφιστάμενων φωτοβολταϊκών πάρκων, φέρνοντας σε επαφή επενδυτές, διαχειριστές χαρτοφυλακίων, εγκαταστάτες, συντηρητές, εταιρίες ανάπτυξης έργων, χρηματοπιστωτικούς φορείς και συμβούλους της βιομηχανίας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερα για το συνέδριο στη διεύθυνση:

www.solarassetmanagementeu.com

 

Solarplaza contacts

 

Program and organizational related business:

Konstantinos Tzanakakis

+31 103027916

konstantinos@solarplaza.com

 

Sponsorship and exhibition opportunities:

Jens van der Laan

+31 10 302 7910

jens@solarplaza.com

 

Media partnerships and press outreach:

Irene Rodríguez Martín

+31 10 3027912

irene@solarplaza.com

Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός – Οι θέσεις του ΣΕΦ

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό, η ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ για τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής απέστειλε σχετικό ερωτηματολόγιο προς τους φορείς της αγοράς. Δείτε παρακάτω τις απαντήσεις του ΣΕΦ.

 1. Πώς αξιολογείτε τα υφιστάμενα μέτρα πολιτικής αναφορικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της Ηλεκτρικής Ενέργειας;

Είναι σαφές πως βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο από ένα σύστημα σταθερών τιμών ενίσχυσης των ΑΠΕ σε ένα νέο σύστημα που βασίζεται σε μηχανισμούς της αγοράς. Είναι επίσης σαφές ότι το υφιστάμενο σύστημα των διαγωνιστικών διαδικασιών αποτελεί μεταβατικό σύστημα, αφού η δραστική μείωση του κόστους ορισμένων τεχνολογιών θα ευνοεί σε λίγα χρόνια την απ’ ευθείας συμμετοχή τους στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας ή στη σύναψη διμερών συμβάσεων.

Επειδή βρισκόμαστε σε μεταβατική περίοδο, υπάρχει πρόβλημα συμβατότητας αρκετών από τις ρυθμίσεις του παλαιού συστήματος με αυτές του νέου και συνεπώς απαιτείται επαναδιατύπωση βασικών ρυθμίσεων, όπως π.χ. αυτών που σχετίζονται με την αδειοδότηση των έργων ΑΠΕ, κάτι που είναι ιδιαίτερα εμφανές στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών.

 1. Ποια νέα μέτρα πολιτικής (ρυθμιστικά-κανονιστικά, χρηματοδοτικά, τεχνικά) προτείνετε για την επίτευξη των στόχων διείσδυσης ΑΠΕ στην Ηλεκτρική Ενέργεια την περίοδο 2021-2030;

Η γρήγορη εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου και η επιτάχυνση της λειτουργίας των χρηματιστηριακών αγορών θα βοηθήσουν στην γρηγορότερη επίτευξη των στόχων για το 2030. Τα μέτρα πολιτικής που κυρίως απαιτούνται δεν είναι τόσο τεχνικά ή χρηματοδοτικά αλλά ρυθμιστικά και αφορούν πρωτίστως θέματα χωροταξίας και απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας.

 1. Ποια από τα μέτρα που προτείνετε θεωρείτε ότι έχουν μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία;

Στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, η εγχώρια προστιθέμενη αξία ανέρχεται ήδη στο 60% του CAPEX+OPEX (επενδυτικού + λειτουργικού κόστους). Καθώς το κόστος του εξοπλισμού συνεχίζει να πέφτει ραγδαία, το ποσοστό της εγχώριας προστιθέμενης αξίας θα συνεχίσει να αυξάνει.

 1. Μπορείτε να προσδιορίσετε ποσοτικά τα περιθώρια/δυναμικό διείσδυσης των διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ στην Ηλεκτρική Ενέργεια την περίοδο 2021-2030 επισημαίνοντας ενδεχόμενους τεχνικούς περιορισμούς και διάφορες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν; Π.χ. ποια η μέγιστη ετήσια διείσδυση σε εγκατεστημένη ισχύ ανά τεχνολογία ΑΠΕ;

Η φύση της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας επιτρέπει τη μεγάλη (και θεωρητικά απεριόριστη) διείσδυσή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο. Προφανώς όμως, το μελλοντικό ενεργειακό μείγμα δεν θα πρέπει να βασίζεται σε μία μόνο τεχνολογία. Ειδικότερα για τα φωτοβολταϊκά (που αποτελούν πλέον τη φθηνότερη ενεργειακή τεχνολογία) προκρίνουμε ως ελάχιστο εθνικό στόχο για το 2030 τα 6,5 GWp συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, στόχο που θα πρέπει να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω αν συνεχιστεί η εντυπωσιακή μείωση του κόστους τα επόμενα χρόνια, όπως συμβαίνει αδιαλείπτως τις τρεις τελευταίες δεκαετίες. Ήδη εντός του 2018 παρατηρείται σημαντική και άνω του μέσου όρου πτώση του κόστους των φωτοβολταϊκών πλαισίων, κάτι που σημαίνει πως η επίτευξη ενός στόχου για συμμετοχή 45% των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας ως το 2030, είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή (ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς την αναμενόμενη ταχεία διείσδυση της αποθήκευσης στην επόμενη δεκαετία). Σχετική μελέτη της DGENER της ΕΕ θεωρεί εφικτό ένα ποσοστό 79% συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ως το 2030, ποσοστό που δίνει μάλιστα μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 1. Ποια πιστεύετε ότι είναι (ή μπορεί να είναι στο μέλλον) τα εμπόδια για την περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ στην Ηλεκτρική Ενέργεια (ακολουθεί ενδεικτική λίστα):
 • αδειοδοτικό πλαίσιο
 • χωροταξικοί περιορισμοί
 • μη ελκυστική λειτουργική ενίσχυσης της ενέργειας
 • υποχρεώσεις συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 • διαγωνιστικές διαδικασίες
 • ανεπαρκή δίκτυα (Μέσης και Χαμηλής για σταθμούς μικρής ισχύος)
 • ανεπαρκή δίκτυα (Υψηλής Τάσης για σταθμούς μεγάλης ισχύος).

Αιτιολογείστε την άποψη σας. Ποιές άμεσες διατάξεις προτείνετε για την περαιτέρω διείσδυση συστημάτων ΑΠΕ στην Ηλεκτρική Ενέργεια;

Τα μείζονα εμπόδια είναι οι χωροταξικοί περιορισμοί και το αδειοδοτικό πλαίσιο. Απαιτείται απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ΑΠΕ με κατάργηση όλων των μη απαραίτητων σταδίων που αντικατοπτρίζουν τις συνθήκες παλαιότερων εποχών αλλά δεν ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα. Ειδικότερα για τα φωτοβολταϊκά, προτείνουμε τα εξής:

 • Κατάργηση των Αδειών Παραγωγής, Εγκατάστασης και Λειτουργίας για τα φωτοβολταϊκά και πρόταση ενός νέου σχήματος αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των επενδύσεων. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών έχει ήδη προτείνει ένα τέτοιο σχήμα, που συνδυάζει αυστηρή εποπτεία για όλα τα απαραίτητα στάδια, ενώ ταυτόχρονα παραμένει απλό, λειτουργικό και ευέλικτο.
 • Αποσαφήνιση θεμάτων χωροθέτησης φωτοβολταϊκών σταθμών.
 • Εγκατάσταση, υπό προϋποθέσεις, φωτοβολταϊκών σε ένα μικρό ποσοστό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.
 • Υπογραφή υπουργικής απόφασης για άμεσο καθορισμό εγγυημένων τιμών σε φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος <500 kWp (όπως προβλέπουν οι Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ).
 • Βελτίωση του καθεστώτος αυτοπαραγωγής ώστε να δοθεί η δυνατότητα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε όλες τις κατηγορίες αυτοπαραγωγών.
 • Προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας και θέσπιση σχετικών ρυθμίσεων.
 1. Πόσο εφικτή θεωρείτε την διείσδυση νέων τεχνολογιών ΑΠΕ σε εύλογο κόστος όπως ηλιοθερμικοί σταθμοί, θαλάσσια αιολικά πάρκα, κυματική ενέργεια;

Από τις παραπάνω τεχνολογίες, τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και οι ηλιοθερμικοί σταθμοί φαίνεται πως έχουν προβάδισμα, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει σημαντική μείωση του κόστους. Θα πρέπει να επανεξεταστεί η δυνατότητα διείσδυσης τους ειδικά στη δεύτερη και τρίτη φάση του οδικού χάρτη προς το 2030.

 1. Πόσο σημαντικές θεωρείτε τις διασυνδέσεις νησιών για την επίτευξη των στόχων ΑΠΕ;

Οι διασυνδέσεις είναι όχι απλώς σημαντικές αλλά απαραίτητες για τον εξορθολογισμό των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και άρση μερικών από τις σημαντικότερες στρεβλώσεις που υπάρχουν σήμερα.

 1. Θεωρείτε ότι για κάποιες τεχνολογίες ΑΠΕ τα επόμενα χρόνια δεν θα είναι απαραίτητη η ύπαρξη κεφαλαιακής ή/και λειτουργικής ενίσχυσης και πότε νομίζετε ότι θα αυτό θα συμβεί;

Ναι, ήδη οδεύουμε προς μία τέτοια κατεύθυνση. Εκτιμούμε ότι αυτό θα συμβεί πρώτα στα φωτοβολταϊκά μεγάλης κλίμακας και στη συνέχεια στα αιολικά. Αυτό θα γίνει ξεκάθαρο στη δεύτερη και τρίτη φάση του οδικού χάρτη προς το 2030. Για να συμβεί όμως θα πρέπει να διευκολύνουμε την ανάπτυξη έργων μεγάλης κλίμακας και αυτό απαιτεί κατάλληλη χωροταξική πολιτική και απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών.

 1. Σε τι ποσοστό διείσδυσης εκτιμάτε ότι θα ανέλθει η αυτοπαραγωγή τα επόμενα χρόνια; Πώς κρίνετε την εφαρμογή της σε σχέση με την επίτευξη των στόχων ΑΠΕ αλλά και την αποδοχή των ΑΠΕ από τις τοπικές κοινωνίες; Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της;

Δυστυχώς, παρόλα τα εμφανή πλεονεκτήματά της, η αυτοπαραγωγή δεν προχωρά όσο γρήγορα θα περίμενε και θα επιθυμούσε κανείς. Προτείνουμε λοιπόν δύο ρυθμίσεις που μπορούν να επιταχύνουν την προώθηση της αυτοπαραγωγής:

Α. Είτε πλήρη απαλλαγή από ΥΚΩ για τους αυτοπαραγωγούς (αν θέλουμε ουσιαστική επιτάχυνση), είτε, κατ’ ελάχιστο, επιβολή ΥΚΩ επί της απορροφώμενης από το δίκτυο ενέργειας (όπως ισχύει για όλες τις άλλες ρυθμιζόμενες χρεώσεις) και όχι επί του συνόλου της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Β. Δυνατότητα εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε όλες τις κατηγορίες αυτοπαραγωγών.

 1. Παραθέστε τις απόψεις σχετικά με την προτεραιότητα ένταξης και έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στα δίκτυα καθώς και τις ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται στην πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας;

Η άρση της προτεραιότητας των ΑΠΕ θα μπορούσε να γίνει μόνο όταν διασφαλιστεί ότι κερδίζουμε τη μάχη εναντίον της αποσταθεροποίησης του κλίματος. Σήμερα είναι πολύ νωρίς για να σκεφτόμαστε απλώς με όρους αγοράς, αγνοώντας την “κρίσιμη παράμετρο” που είναι η κλιματική αλλαγή.

 1. Πιστεύετε ότι τα συστήματα αποθήκευσης είναι αναγκαία για την περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας και αποζημίωσης τους;

Ναι, και όχι μόνο για να καλύψουν τυχόν κενά διαθέσιμης ισχύος, αλλά κυρίως για να επιταχύνουν τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τα μικρά οικιακά ή εμπορικά φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγήςη χρήση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας αυξάνει το ποσοστό ταυτοχρονισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης και άρα αυξάνει την τιμή συμψηφισμού για τον αυτοπαραγωγό. Η αποθήκευση, συμβάλει στην ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων και στην αποφυγή προβλημάτων ευστάθειας του δικτύου (κυρίως τις ώρες που αποσυνδέονται τα φωτοβολταϊκά λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας και απαιτείται εφεδρική ισχύς από συμβατικές μονάδες). Στα πλεονεκτήματα της αποθήκευσης περιλαμβάνονται τόσο η περικοπή των αιχμών παραγωγής, όσο και η υποστήριξη τάσης, η ρύθμιση συχνότητας, αλλά και η δυνατότητα εξισορροπητικής κερδοσκοπίας ενέργειας (energy arbitrage). Για όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να υπάρχει μια εύλογη και δίκαιη αποζημίωση των συστημάτων αποθήκευσης. Δεν μπορεί να επιβραβεύονται τα ορυκτά καύσιμα για τη διαθεσιμότητα ισχύος που παρέχουν αλλά όχι (όπως ισχύει μέχρι σήμερα) η αποθήκευση ενέργειας (ιδιαίτερα σε συνδυασμό με συστήματα ΑΠΕ).

 1. Παραθέστε τις απόψεις σας σχετικά με τις σταδιακά αυξανόμενες ανάγκες για το πλαίσιο λειτουργίας και αποζημίωσης σταθμών ΑΠΕ μετά την διάρκεια ζωής τους, είτε μέσω συνέχισης της λειτουργίας τους είτε μέσω ριζικής ανακαίνισης;

Οι σταθμοί αυτοί θα έπρεπε να αποζημιώνονται με ένα σύστημα feed-in-premium με βάση τη χονδρεμπορική τιμή και δεν πρέπει να συμμετέχουν υποχρεωτικά σε διαγωνιστικές διαδικασίες.

 1. Πώς κρίνετε τα αποτελέσματα των τριών πρώτων Ανταγωνιστικών Διαδικασιών; Πως βλέπετε την πορεία των επόμενων διαγωνισμών σχετικά με την εξέλιξη των τιμών και την κάλυψη της δημοπρατούμενης ισχύος;

Οι ανταγωνιστικές διαδικασίες πέτυχαν να μειώσουν τη χαμηλότερη προσφορά ανά τεχνολογία και ανά κατηγορία και αυτό είναι θετικό. Δεν πέτυχαν όμως την εμπροσθοβαρή διείσδυση ΑΠΕ (λόγω του κανόνα με βάση τον οποίο αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, η προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση). Ο κανόνας αυτός έχει ως αποτέλεσμα να κατακυρώνει τελικά τιμή αναφοράς μικρότερη συνολικά ισχύς ανά τεχνολογία και μάλιστα με υψηλότερο μέσο όρο τιμών, κάτι που ασφαλώς δεν επιτυγχάνει τον έτερο επιθυμητό στόχο της ελάχιστης κατά το δυνατόν επιβάρυνσης των καταναλωτών.

Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ισχύσει, μεταξύ άλλων, αυτό που προβλέπει η σχετική ΥΑ της 22/3/2018την οποία δεν έλαβε υπόψη της η ΡΑΕ και η οποία αναφέρει τα εξής: “Στην περίπτωση που η δημοπρατούμενη ισχύς μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας δεν καλύπτεται, είναι δυνατή η υπερκάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου, στη σειρά κατάταξης με βάση την τιμή προσφοράς στην ανταγωνιστική διαδικασία, σταθμού ή συγκροτήματος σταθμών”.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής όταν υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων. Με το σημερινό σύστημα, ακόμη και με μία μέρα καθυστέρηση στην ηλέκτριση του έργου, έχουμε “ξαφνικό θάνατο” για την επένδυση που χάνει όλες τις άδειες και φυσικά την τιμή που κατακύρωσε στο διαγωνισμό. Πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να ισχύσει ένα πιο λογικό μέτρο, αντίστοιχο με αυτό που ισχύει στη Γερμανία. Αν δηλαδή η ηλέκτριση του έργου γίνει έως 2 μήνες από την τεθείσα προθεσμία καταπίπτει το 25% της εγγυητικής, αν γίνει έως και 4 μήνες από την τεθείσα προθεσμία καταπίπτει το 50% της εγγυητικής και αν γίνει μετά την παρέλευση εξαμήνου τότε καταπίπτει το 100% της εγγυητικής και εφαρμόζεται και το μέτρο αναστολής των αδειών και ακύρωσης της κατακυρωθείσας τιμής αναφοράς.

Οριστικοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο στάδιο Β’ των διαγωνισμών ΑΠΕ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10.1.1.2. και 13 των υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεων, ανακοινώνει την έκδοση της υπ’ αριθ. 613/25.06.2018 Απόφασή της με την οποία καταρτίστηκαν οι ακόλουθοι Οριστικοί Κατάλογοι:

Κατηγορία Ι: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος ≤1MW

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.

Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς
155 ~ 93,66 MW

Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι.

Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς
22 ~ 11,88 MW

Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας Ι: 53,52 MW

 

Κατηγορία ΙΙ: Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος από 1 έως 20 MW

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.

Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς
13 ~ 93,44MW

Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ.

Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς
21 ~ 103,77 MW

Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙ: 53,40 MW

 

Κατηγορία ΙΙΙ: Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος από 3 έως 50 MW

Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙΙ.

Πλήθος έργων Συνολική Ισχύς
14 ~ 308,68 MW

Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Κατηγορίας ΙΙI: 176,39 MW

 

Δείτε εδώ την απόφαση της ΡΑΕ

Την ανησυχία του για την έκβαση των διαγωνισμών φωτοβολταϊκών εκφράζει ο ΣΕΦ

“Πριν αλέκτωρ φωνήσαι”, φαίνεται πως επιβεβαιώνονται οι φόβοι που είχε εκφράσει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), αλλά και σύσσωμη η αγορά,  για τους όρους που έθεσε η ΡΑΕ σε σχέση με τη διενέργεια των διαγωνισμών ΑΠΕ.

Στον προσωρινό κατάλογο που δημοσίευσε η ΡΑΕ για τα έργα που πληρούν τις προϋποθέσεις για να συνεχίσουν στη Β’ φάση των διαγωνισμών (που θα διενεργηθούν στις 2/7/2018) φαίνεται πως η πλειονότητα των φωτοβολταϊκών προτάσεων μένει εκτός της διαδικασίας. Αν, μετά την σύντομη περίοδο ενστάσεων, δεν αλλάξει η εικόνα, θα έχουμε την εξής κατάσταση:

Στην πρώτη κατηγορία (έργα με ισχύ μικρότερη του 1 μεγαβάτ) θα διαγωνιστούν 91,63 MW, ενώ στη δεύτερη κατηγορία (έργα με ισχύ μεγαλύτερη του 1 μεγαβάτ) θα διαγωνιστούν 52,92 MW.

Με βάση το επίπεδο ανταγωνισμού που έχει θέσει η ΡΑΕ, το ποσοστό συμμετοχής στους διαγωνισμούς να είναι τουλάχιστον 75% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος (ενώ στον πιλοτικό διαγωνισμό ήταν 40%), στην καλύτερη περίπτωση τα επιτυχόντα έργα θα φτάσουν τα 82,5 MW. Και λέμε στην καλύτερη περίπτωση γιατί με βάση την απόφαση της ΡΑΕ ισχύει ότι “αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε «καλύτερη» είναι αυτή, της οποίας ο σταθμός έχει την μικρότερη εγκατεστημένη ισχύ (παράμετρος ποσότητας)”. Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει ότι στη μεγάλη κατηγορία θα διαγωνιστούν 52,92 MW διεκδικώντας 30,2 MW και (λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ των έργων που συμμετέχουν) θα κατακυρώσουν τιμή αναφοράς περί τα 23-30 MW. Τα νούμερα αυτά είναι μικρότερα ακόμη και από αυτά του πιλοτικού διαγωνισμού τον Δεκέμβριο του 2016 όπου στη μεγάλη κατηγορία είχαν κατακυρώσει τιμή αναφοράς 35,12 MW. Η ΡΑΕ δικαιολογεί το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού λέγοντας πως έτσι θα επιτευχθούν χαμηλότερες τιμές και αυτό είναι ευκταίο. Ναι, μόνο που για να υπάρχει ανταγωνισμός πρέπει πρώτα να υπάρχουν ανταγωνιστές!

Προ τριμήνου είχαμε επισημάνει ότι ο τρόπος που η ΡΑΕ προωθεί τον επικείμενο διαγωνισμό έρχεται σε αντίθεση με τον διακηρυγμένο στόχο της “να γίνει στο μέγιστο βαθμό εμπροσθοβαρώς ο επιμερισμός της ισχύος με βέλτιστο τρόπο”. Είχαμε τονίσει δε ότι οι κανόνες που έθεσε η ΡΑΕ θέτουν εν κινδύνω την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η Πολιτεία για συμμετοχή των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό τουλάχιστον 40% ως το 2020 (αρθ. 1, Ν. 3851/2010)”.

Τα ίδια είχε επισημάνει και το σύνολο της αγοράς ζητώντας μια μικρή παράταση στη διενέργεια του διαγωνισμού για να προλάβουν οι επενδυτές να ετοιμάσουν τους φακέλους, καθώς, ιδιαίτερα στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών, δεν υπάρχουν πολλά ώριμα έργα λόγω της άστοχης και καταστροφικής απόφασης του 2012 να παγώσει η αδειοδότηση για μια διετία και κατά συνέπεια όλη η αγορά για μια περίπου πενταετία. Καλούμε λοιπόν το ΥΠΕΝ να δει άμεσα το θέμα της απλοποίησης των αδειοδοτικών διαδικασιών ώστε να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών.

Και στο θέμα αυτό η ΡΑΕ δεν άκουσε την αγορά και μάλιστα, αντίθετα από την πάγια τακτική της να δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν το έπραξε, εγείροντας ερωτήματα για τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας παράλειψης.

Είναι σαφές ότι, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί η διαγωνιστική διαδικασία από δω και μπρος, χρειάζεται να βελτιώσουμε τις διαδικασίες και τους κανόνες των διαγωνισμών, αν θέλουμε να υπάρξει όντως ταχεία και υγιής ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας.